Vše o základních gramotnostech na RVP.CZ

Informace, aktuality a zdroje v oblasti rozvoje čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí a žáků můžete nově nacházet na webu projektu Podpora práce učitelů (PPUČ).

Rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti patří v současné době mezi hlavní priority vzdělávání. Pojem gramotnost se uplatňuje zejména tam, kde je kladen důraz na praktické uplatnění znalostí, dovedností a postojů v různých, se životem propojených souvislostech.

Na tuto situaci reaguje projekt Podpora práce učitelů (PPUČ), který se zaměřuje na zvyšování dovedností učitelů mateřských a základních škol v rozvoji čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí a žáků. Podpora učitelům, jako klíčovému předpokladu kvalitní výuky, bude poskytována jednak přímo ve školách zapojených do projektu a v nejširším měřítku bude sdílena prostřednictvím digitálních technologií se všemi zájemci. Významnou inovací, a jedním z cílů projektu, je prolnutí základních gramotností do všech oblastí vzdělávání. Učitelé budou podporováni v tom, aby do výuky jednotlivých vyučovacích předmětů začleňovali takové výukové situace, které umožní dětem a žákům dosahovat pokroku v základních gramotnostech.


Webové speciály ke gramotnostem:


Projekt PPUČ zorganizoval úvodní setkání odborných panelů pro čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost. Tyto odborné platformy slouží k výměně zkušeností, sdílení příkladů dobré praxe a vzájemnému síťování účastníků. Právě připravuje video záznam z těchto setkání, který bude v nejbližší době sdílen na webu projektu. Odborné panely pro jednotlivé gramotnosti se budou scházet dvakrát do roka v různých krajích ČR. Informace o plánovaných setkáních včetně možnosti přihlášení na ně budeme s předstihem uveřejňovat na webu projektu.

www.rvp.cz/ppuc