Mgr. Václav Hořejší, ředitel NÚV

Vážení čtenáři,
nechce se ani věřit, že od mého posledního článku v našem čtvrtletníku Vzdělávání uběhl více než rok. Podívejme se proto společně na rok 2013 z pohledu tří událostí, které zcela jistě ovlivní v následujících letech činnost Národního ústavu pro vzdělávání.
V listopadu 2012 byl vypracován materiál, který stanovil postup na posílení role NÚV v oblasti podpory pedagogicko-psychologického poradenství, prevence a institucionální výchovy. Materiál vznikl na základě analýzy kvality těchto služeb a na základě požadavků celého systému na metodickou pomoc. Stanovil před nás cíle krátkodobé a dlouhodobé.
Ty krátkodobé se daly vyřešit v horizontu několika měsíců, byly splněny v dubnu 2013. Splnění hlavního, dlouhodobého cíle bylo podstatně složitější a trvalo nám celý rok, než se jej podařilo realizovat. Jedná se o systémovou podporu pedagogicko-psychologického poradenství, zajištění koncepčních, analytických, metodických, poradenských, koordinačních a informačních úkolů pro tuto oblast. Neobejdeme se přitom bez spolupráce s MŠMT i dalšími přímo řízenými organizacemi a s kraji, protože máme v úmyslu prosadit systémové změny, které povedou k zajištění kvalitních a srovnatelných poradenských služeb ve všech regionech ČR. Právě z těchto výše uvedených důvodů vzešla potřeba personálního posílení NÚV o odborníky z dané oblasti, což si od 1. 1. 2014 vyžádalo změnu organizace NÚV a zřízení nové sekce – sekce pedagogicko-psychologického poradenství.

Další nové tváře přibyly v organizační struktuře Národního ústavu pro vzdělávání implantací Národního informačního centra mládeže. Spojili jsme síly, a tím se rozšířily možnosti nejenom v oblasti kariérového poradenství, ale i v informovanosti mladých lidí o možnostech zaměstnání, společenských aktivit a zájmové činnosti. Velkou výhodou tohoto spojenectví je koordinace informačních regionálních center ze strany NICM. Od využití této informační sítě si osobně slibuji větší informovanost cílové skupiny mladých lidí. NICM si nelze představit jako izolovanou strukturu v rámci NÚV, proto jsme měsíce říjen a listopad 2013 věnovali navázání spolupráce mezi NICM a jednotlivými odděleními NÚV a popsání styčných obsahových bodů činností, tak aby se v co nejkratší době stalo NICM nedílnou integrovanou součástí NÚV. Jako příklad mohu uvést propagaci evropského nástroje pro mobilitu mladých lidí EUROPASS, kariérové poradenství či portál Infoabsolvent.cz.
Třetím významným úkolem, který ovlivní tvář Národního ústavu pro vzdělávání v následujících letech, byly stavební úpravy v prostorách bývalého internátu. Jeho rekonstrukce umožní sestěhování všech zaměstnanců do jednoho objektu, kde budou mít pro svou práci nejlepší podmínky. Osobně si od tohoto kroku slibuji, že řízení celé organizace v její pestrosti a složitosti bude mnohem efektivnější a pružnější.
Toto opatření se netýká pracoviště NICM, u nějž je důležitá jeho centrální poloha a snadná dostupnost pro klienty.
Na závěr bych zcela netradičně použil citát z knihy Madeleine Albrightové, který mě přinutil k zamyšlení nad mnoha aspekty života. Budu rád, pokud i Vy najdete chvilku k zamyšlení nad jeho obsahem: „Jsem přesvědčena, že když pravdu spatříme, poznáme ji, jenom se tak třeba nestane okamžitě a bez úsilí o hlubší poznání. Je tomu tak proto, že cíl, k němuž směřujeme, a dobro, v něž doufáme, nepřicházejí jako nějaká závěrečná odměna, ale jsou skrytým společníkem našeho hledání.“
Václav Hořejší