Přístupy k hodnocení klíčových kompetencí ve vybraných zahraničních zemích

Materiál Přístupy k hodnocení klíčových kompetencí ve vybraných zahraničních zemích přináší inforamci o způsobech hodnocení klíčových kompetencí podle kurikulárních dokumentů  Anglie, Irska, Nového Zélandu a Finska.  Materiál vychází především z podkladů, které byly získány při studiu kurikul uvedených zemí, a zabývá se také obecnějšími informacemi o zařazení jejich hodnocení v uvedených kurikulech na státní úrovni a rozpracováním standardů KK. Předmětem zájmu bylo Kurikulum pro primární a sekundární vzdělávání v Anglii, Kurikulum pro starší žáky v Irsku, Kurikulum Nového Zélandu a Národní kurikulum pro základní vzdělávání ve Finsku.

Materiál navazuje na již publikovanou srovnávací analýzu „Pojetí klíčových kompetencí v kurikulech vybraných zemí“ (VÚP 2011). Výběr zemí byl motivován zejména přehledností a dostupností informací o sledované problematice v kurikulárních dokumentech.

NUV_- Přístupy_k_hodnocení_kličových kompetencí v_zahraničí

Ukázka zpracování KK a relace KK ke vzdělávacím oborům


Související publikace:

Klíčové kompetence ve výuce v základních školách a gymnáziích - ukázky výukových situací z praxe

Digitální portfolio pro podporu zavádění klíčových kompetencí do výuky na portálu RVP.CZ