Zpravodaj 10/2012

Z glosáře Cedefopu 11 * Pohled na školství v ukazatelích OECD * Rozvíjet učňovství? * Alternační profesní příprava a učňovství – evropská karta? * Učňovství v Anglii * Profesní příprava v Kanadě

zpravodaj.jpg zpravodaj.jpg (370,73 KB


Editorial

Kypr (Κύπρος) a jeho vlajka. Vybrali jsme jen střední část vlajky, protože zbývající plocha je čistě bílá. Silueta ostrova v barvě mědi na vlajce připomíná, že na ostrově jsou bohaté zásoby tohoto kovu. Měď tak dostala svůj název podle latinského názvu ostrova (Cuprum); v řečtině je měď označována jako chalkos kuprios (hornina z Kypru). Dvě olivové ratolesti jsou symbolem míru a usmíření mezi Řeky a Turky. Vlajka byla přijata v roce 1960 po dosažení nezávislosti ostrova na Velké Británii. V roce 1974 byl ostrov rozdělen na severní tureckou část a jižní řeckou část, která je členským státem EU od května 2004.

V minulém čísle jsme se na tomto místě zamýšleli nad významem slova učení. Říjnové číslo pojednává z velké části o učňovství, a proto jsme sáhli do Ottova slovníku naučného (1907) pro definici slova učení (učeň ani učňovství tam nebylo). Kupodivu se dosti shoduje s definicí o 59 let mladšího Slovníku spisovného jazyka českého (v minulém editorialu): „Učení jest slovo několikerého významu. U řemeslníků značí dobu, po kterou se mají učiti, než dostanou vysvědčení za vyučenou. Jindy znamená pravdu nebo domnění o něčem slovy pronesené, také souhrn pravd, předpisův atd., činících dohromady nějaký celek, tedy nauku. Učení se jest tolik co studium, jindy učení znamená učivo, často pak také učiliště, např. vysoké učení.“

Pro jazykový koutek nás inspirovaly ohlasy na Evropský den jazyků (26. září). Miguel Angel Martínez, místopředseda Evropského parlamentu odpovědný za vícejazyčnost, označil za katastrofu možnost, že by se z angličtiny stala evropská lingua franca. Během rozhovoru pak odpovídal na otázky v jazyce, ve kterém byly kladeny. Taky si myslíme, že by to nebylo dobré, i bez toho se do češtiny dostávají anglicismy, protože to „prostě nejde přeložit“. Přitom právě může pomoci jiný jazyk, např. němčina. Nevíme-li, zda anglické slovo skill znamená v daném kontextu dovednost, kompetenci nebo kvalifikaci, a máme k dispozici německý překlad, snadno to zjistíme (Fertigkeit, Kompetenz oder Qualifikation). Škoda, že toho nevyužili překladatelé textu Často kladené dotazy ohledně mnohojazyčnosti a výuky jazyků (viz rubrika Zajímavé internetové adresy). Předponu multi lze přeložit buď jako mnoho, nebo jako více. Zatímco např. mnohostrannost je jednoznačně žádoucí vlastnost, termín mnohojazyčnost má trochu negativní vyznění (a taky je zbytečně dlouhý). Udělali jsme srovnání s jinými jazyky EU (jen s těmi, u kterých se nám podařilo zmíněnou předponu rozeznat). Nejlépe to šlo u skupiny jazyků vycházející z latiny s předponou multi (multilingualism EN; multilinguisme FR; multilingüismo ES; multilinguismo IT, PT; multilingvismul RO). Nejpočetnější je skupina s předponou, která znamená více (Mehrsprachigkeit DE; flersprogethed DA; πολυγλωσσία EL; meertaligheid NL; wielojęzycznośc PL; flerspråkighet SW; viacjazyčnost SK; večjezičnost SL), i když polské wielo může znamenat více i mnoho, podobně jako řecké poly. Zbývá finština (monikielisyys), kde předpona moni znamená mnoho, samotné moni pak mnohý, a bulharština многоезичието (pro mladší čtenáře mnogoezičieto).

V rámci podpory vícejazyčnosti jedna hádanka. V článku Rozvíjet učňovství převzatém z časopisu Bref du Céreq je v originále použito přísloví, které jsme ve zkráceném překladu vynechali: Déshabiller Pierre pour habiller Paul. V doslovném překladu v kontextu: Je třeba se vyhnout tomu, abychom svlékli Petra proto, abychom oblékli Pavla. Napadá vás odpovídající české přísloví? Napište nám na adresu v tiráži.                                                                                                                      AK