Zpravodaj 10/2014

Z glosáře Cedefopu 33 * Nezaměstnanost mládeže a učňovství * Vyučování cizím jazykům v Evropě * Evropa a vícejazyčnost * Rukopis mizí ze švédských škol * Vyšší dívčí v USA otevírají dveře studentům * Vysokorychlostní železniční spojení v Evropě * Strojvedoucí vlaku TGV * Jak zvládat demografické změny v regionu * Příprava na budoucnost v žákovských firmách

Zp1410a.pdf Zp1410a.pdf (341,98 KB)


Editorial

Karel Havlíček Borovský (31. 10. 1821 – 29. 7. 1856) vydával od 8. 5. 1850 do 14. 8. 1851 2x týdně v Kutné Hoře časopis Slovan. V článku Něco o zákonním odporu (10. 8. 1851) píše: „Zákonní odpor jest nejlepší prostředek k hájení svobod proti větší moci … Jest to vlastnost bohužel skoro přirozená každé mocnosti, že hledí dále sáhati nežli jdou její meze; nenajde-li v tom odporu, zmizí zajisté brzy před ní všeliké zákony, všeliká práva, a jenom vůle její bude jediným zákonem. … Neboť každá vláda byť by se i k tomu veřejně nehlásila, přece potají velmi dobře o tom ví, že všechna moc vlastně leží v národu a že vláda jest jen zástupce, zosobnění této národní moci. … zanedbávati svého práva, nehlásiti se, kde se nám bezpráví děje, mlčenlivě snášeti každou libovůli: to není důstojné pro řádného občana, jenž povědom sobě býti má, že není otrok v některém východně-asiatském pašalíku, nýbrž svobodný obyvatel zemí, které řízeny býti mají jen podle práva, a nic dle libosti jednotlivců.“ (Celý text je k dispozici v knihovně.) 

26. září se každoročně slaví Evropský den jazyků. Eurostat při této příležitosti vydal zprávu o statistických změnách ve vyučování angličtiny, francouzštiny, němčiny a španělštiny jako cizího jazyka v evropských školách. (Za Spojené království nejsou k dispozici žádné údaje.) Ke statistice připojujeme stručnou historii zdůrazňování významu vícejazyčnosti v Evropě.

Článek o tom, jak tablety a počítače vytlačují psaní rukou ze švédských základních škol, doplňuje názorný přehled čtyř druhů základních škol ve Švédsku, z nichž základní škola určená pro Sámy je pouze šestiletá – o tři roky kratší než běžná základní škola. Nezdá se, že by se nad tím Evropský soud pro lidská práva pohoršoval…

Probíhající modernizace hostivařského nádraží možná přispěla k tomu, že jsme jeden článek věnovali vysokorychlostním železnicím a doplnili ho informacemi o vzdělávání strojvedoucích pro vlaky velké rychlosti (Train à Grande Vitesse – TGV) viz strana 9. Při tom jsme zjistili, že ve Francii řídí vlaky muži (conducteurs) i ženy (conductrices). Můžete se o tom přesvědčit na vlastní oči, když kliknete na odkaz pod obrázkem. Kolik je celkem ve Francii strojvůdkyň jsme nezjistili, u nás prý jen „hrstka“, jedna z nich řídí Leo Express.

Počty žáků v odborných školách klesají i v Německu. Jak se se současnou situací vyrovnává regionální středisko profesní přípravy ve Šlesvicku-Holštýnsku, se můžete dočíst na straně 10–11. V následujícím článku se dozvíte, co je to žákovská firma (Schülerfirma), jejíž zastánci hledí trochu spatra na fiktivní firmy. Žákovské firmy vznikly v Německu, avšak v rámci evropské spolupráce se k projektu připojily i některé české školy.

V rubrice Co nového v časopisech upozorňujeme na článek o Přístřeší pro muže, které australským mužům poskytuje stejnojmenné sdružení. Proč právě mužům? Vysvětlení najdete v rubrice Zajímavé internetové adresy vedle symbolické stříšky. Nad ní je tramvajová hádanka, která však s Austrálií nemá nic společného.

Na závěr citát Marka Twaina (1835-1910), který jsme přeložili spíš pocitově než podle slovníků. Uvítáme jiné návrhy. Familiarity breeds contempt. How accurate that is. The reason we hold truth in such respect is because we have so little opportunity to get familiar with it. (Když něco důvěrně známe, pochybujeme o tom, zda je to správné. Pravdě věříme, protože nemáme možnost se s ní blíže seznámit.)           AK