Zpravodaj 12/2014

Z glosáře Cedefopu 35 * Rámce kvalifikací * Vzdělávání učitelů profesních škol v Německu * Jazykový vývoj neslyšících dětí * Odborné vzdělávání v Nizozemsku

Zp1412a.pdf Zp1412a.pdf (950,84 KB)


Editorial

S Itálií, která v druhé polovině roku předsedala EU, se rozloučíme pohledem do budoucnosti. V příštím roce  1. května bude v Milánu zahájena světová výstava EXPO 2015. Díváte se na pavilon Slovenska (italsky Slovacchia). Ottův slovník naučný (1901) o Milánu před více než 100 lety píše pochvalně: „Srdcem Milánu jest náměstí Piazza del Duomo, v poslední době rozšířené a dle návrhu Mengoniho paláci vyzdobené. Nedaleko jest Piazza dei Mercanti, bývalé středisko města, jež se 5 branami uzavíralo. Z města vychází se 14 branami. Pomníků má Miláno hojnost. … Dobročinných ústavů čítá Miláno 370; největší jest všeobecná nemocnice s 4000 lůžky, dále porodinec, blázinec, nalezinec, chorobinec, nemocnice milosrdných bratří, nemocnice milosrdných sester … Škol a vzdělávacích ústavů jest veliké množství. Filosofické fakultě rovná se vědecko-literární akademie, poměrně slabě navštěvovaná …“

Víte, že výraz „nechat na pospas“ pochází z italštiny? Anti-pasta znamená „před hlavním jídlem“, pospas „po hlavním jídle“, zákusek. Základ slova je latinský a výrazem post-pasto označovali Italové od doby renesance to, co se podávalo po hlavním jídle (cukrovinky, ovoce apod.). V původním významu se k nám slovo dostalo po Bílé hoře. Rozšíření ovlivnil Ján Kollár, v lyrickoepické skladbě Slávy dcera je totiž uvedeno v původním významu: „Večer, když se konaly kvasy, zrádce hostům svojim předložil hlavy našich knížat na pospasy.“ Na původní význam se však zapomnělo a předložkové spojení nabývá významu „všanc, v plen, za kořist“.

Shodou okolností se stalo, že v tomto čísle jsme v pokračování Z glosáře Cedefopu dospěli k heslu rámec kvalifikací, a zároveň Cedefop v listopadu vydal stručnou zprávu o rámcích kvalifikací. Heslo v glosáři však bylo v angličtině uvedeno chybně jako qualification framework, což by v překladu znamenalo kvalifikační rámec. Proto jsme tentokrát sáhli po novějším terminologickém slovníku evropského odborného vzdělávání a přípravy, který ke třem jazykům glosáře přidává ještě italštinu, polštinu, portugalštinu a španělštinu, které jsme k tomuto důležitému heslu také přidali. U příštího hesla se zase vrátíme ke glosáři, abychom překlad hesel dokončili dříve, než zastarají.

Rozšíření terminologického slovníku o další jazyky je užitečné, protože nabízí překladatelům i uživatelům možnosti srovnávání. Navzdory mnohokrát zdůrazňovanému významu vícejazyčnosti se ukazuje, že angličtina je v EU téměř výhradním dorozumívacím jazykem. V rubrice Co nového v časopisech jsou dva záznamy článků z německého časopisu BWP, který vydává Spolkový ústav odborného vzdělávání – BIBB. Oba články jsou otištěny v angličtině. První z nich pojednává o Evropském inventáři validace výsledků neformálního a informálního vzdělávání, o němž se zmiňuje i stručná zpráva Cedefopu v tomto čísle Zpravodaje. Poslední dvě stručné zprávy neboli Briefing Notes (překlad druhé z nich bude v lednovém Zpravodaji), které byly dříve na webových stránkách Cedefopu k dispozici v několika jazykových mutacích, jsou nyní (možná zatím) dostupné jen v angličtině, zato však s barevnými obrázky a grafy. Takže dříve obvyklá poznámka: Přeloženo z angličtiny s přihlédnutím k německé a francouzské verzi se již pravděpodobně neobjeví.

Přejeme Vám šťastné vykročení do nového roku 2015. Pokud se Vám nepodaří splnit některá předsevzetí a budete se potřebovat na něco věrohodně vymluvit, vzpomeňte si na dobrou radu Marka Twaina: „Pravda se liší od výmyslu tím, že výmysl musí být pravděpodobný, zatímco pravda ne.“ (V angličtině existuje několik verzí tohoto citátu, z nichž jsme zvolili tuto: „The difference between truth and fiction is that fiction has to make sense.“)                    AK