Zpravodaj 2/2013

Z glosáře Cedefopu 15 * Nezaměstnanost mládeže v Evropě * V Dánsku je celkem 91 job center strategicky rozmístěných po celé zemi * Postsekundární odborné vzdělávání * Jazykové nebo komunikativní dovednosti? * Profesní kvalifikace a vysokoškolské vzdělávání * Co to je, když se řekne Articulation ve školství * Postsekundární vzdělávání v USA

Zp1302a.pdf Zp1302a.pdf (319,31 KB


Editorial

Dublinský most Rory O’More Bridge (irsky: Droichead Ruaraí Uí Mhóra) byl otevřen v roce 1859 a pojmenován po jednom z vůdců povstání irské katolické konfederace z roku 1641. Celkový pohled na most najdete v rubrice Zajímavé internetové adresy. Ottův slovník naučný (1894) o Dublinu píše: „Rozkládá se po obou březích řeky Liffey, která tekouc od západu na východ dělí město na dvě téměř stejné části, a opouštějíc je šíří se v Dublinskou zátoku, sahající na severu k Howthskému poloostrovu, na jihu pak ke Kingstownu. Řeka je splavná až do středu města (ke Carlisle-Bridge), avšak pro těžší lodi zřízeny jsou velké doky, jež Královským a Velkým kanálem jsou spojeny se západem a jihem Irska. … Žulová nábřeží se širokými jízdnými drahami, vysokými domy a elegantními krámy táhnou se celým městem po obou stranách řeky, přes niž pne se devět mostů, z nichž dva jsou železné.“

V jazykovém koutku se nejprve omlouváme čtenářům za nesprávné použití termínu mobbing v článku na straně 12–13, na které nás upozornilo několik čtenářů. Článek čerpal z německého originálu, kde byl tento termín použit. V českém kontextu se však tento termín podle Internetové jazykové příručky ÚJČ (viz Zpravodaj 1/2009, s. 16) používá spíše v pracovním prostředí „problematika mobbingu na pracovišti“, ve škole se používá termín šikanování „šikanovat mladší spolužáky“. Další připomínku nám poslal příležitostný čtenář žijící v Kanadě, který navrhl lepší překlad idiomu z prosincového editorialu. Být chycen between a rock and a hard place se prý obvykle překládá jako mezi čertem a ďáblem. Podobná fráze between the devil and the deep blue sea (mezi dvěma ohni; v bezvýchodné situaci; prašť jako uhoď) je spíše knižní a v běžném hovoru se nepoužívá. S dalším překladatelským oříškem jsme se nejdříve setkali v souvislosti se skotským postsekundárním vzděláváním, brzy jsme však zjistili, že termín articulation se ve stejném, v anglicko-českých slovnících dosud neuváděném významu používá i v USA. Vysvětlení je poněkud obsáhlejší, a proto jsme mu věnovali samostatný článek

V souvislosti se zaváděním druhého povinného jazyka do základních škol se opět musíme zmínit o ztracených příležitostech dnešních žáků a studentů seznamovat se s cizími jazyky i jinde než ve škole. Dříve poměrně oblíbené rozhlasové a televizní jazykové kurzy zcela vymizely z programu. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je zřejmě nepovažuje za důležité. Vysílání BBC na frekvencích FM v ČR, doplněné vysíláním Rádia Česko, které kromě kurzů angličtiny umožnovalo zlepšovat si poslechem porozumění mluvenému slovu i vlastní výslovnost, je v ohrožení. Téměř všechny filmy uváděné v televizi včetně slovenských jsou dabované. Filmy v původním znění s titulky jsou většinou vysílány v pozdních večerních hodinách a jsou určeny náročným divákům. Přitom sledování filmů nebo seriálů v původním znění je jako doplněk školní jazykové výuky ideální – s tím by jistě souhlasil i Jan Ámos Komenský. Bohužel v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání se pravděpodobně sleduje jen sledovanost.

Příloha tohoto čísla je věnována reformám, které ve švédském školství probíhají od začátku 90. let. Týkají se především devítileté základní školy (grundskola). Zjištění švédských výzkumných pracovníků jsou v mnohém podobná, a tím poučná i pro české školství. Proto jsme překlad příspěvku z ročenky CIDREE příliš nekrátili a vydali ho ve formě přílohy.                 AK