Zpravodaj 3/2016

Cedefop: Rámce kvalifikací v Evropě *  Přehled článků o rámcích kvalifikací ve Zpravodaji *  Výchova k podnikavosti v evropských školách *  Palmový olej a deštné pralesy *  V Německu se vzdělávají učni s imigračním původem v méně než pětině podniků *  Profesní dráhy mladých lidí pocházejících z imigrace: dvojnásobný trest? *  Dánsko zlepšuje odborné vzdělávání a přípravu

Zp1603a.pdf Zp1603a.pdf (2,63 MB)


Editorial

Obrázek Amsterodamu nebo Amsterdamu (obojí je možné) je ze současnosti. Ottův slovník naučný (1889) popisuje, jak toto město vypadalo na sklonku 19. století: „Amsterdam, hlavní, nikoli však sídelní město království Nizozemského, prostírá se po obou stranách řeky Amstel při ústí jejím do Y, chobotu to jezera Zuiderského; dříve měl podobu polokruhu, ale následkem nových staveb neustále více jí pozbývá. Se strany pozemské nečiní město dojmu příznivého a nic nedává velikosti jeho na jevo, za to však velkolepý je pohled s moře, odkudž lze přehlédnouti ohromný oblouk budov městských a čilý ruch na břehu, zastíněný namnoze pravým lesem stožárů. … Od chobotu Y prostupuje městem více než 50 průplavů (grachty), kteréž tvoří veliké množství ostrovů spojených na vzájem mosty dílem dřevěnými, dílem kamennými. … Z mostů vyniká mohutný »Hooge sluis« vedoucí přes řeku Amstel o 35 mohutných obloucích, z nichž 11 zřízeno je tak, aby i největší koráby jimi proplouti mohly. … Od roku 1656 požíval zde pohostinství náš Jan Amos Komenský a dokonal zde také život svůj 15. listopadu 1670.

Rámce kvalifikací, o kterých pojednává stručná zpráva Cedefopu, se vytvářejí na celém světě. Teď se objevují snahy o jejich vzájemné propojení. Evropa jako celek má svůj společný rámec kvalifikací (EQF), to však neznamená, že rámce všech jednotlivých zemí EU mají stejný počet úrovní jako evropský rámec. S historií vzniku a vývoje rámců kvalifikací se můžete seznámit v článcích Zpravodaje, jejichž přehled je na straně 6. V poslední době se uvažuje o možném přiřazování EQF k rámcům Austrálie, Nového Zélandu a Hongkongu.

Dva články v tomto čísle se zabývají odborným vzděláváním imigrantů a jejich postavením na trhu práce v Německu a ve Francii. Nesouvisí však se současnou vlnou imigrantů, protože zkoumají začleňování imigrantů zpětně, v Německu za posledních pět let, ve Francii za sedm let od opuštění povinné školních docházky v rámci tzv. Generace 2004. Přesto jsou v mnohem poučné pro dnešní dobu.

Inkluze je téma, o kterém se hodně diskutuje. Fundovaný příspěvek o inkluzi má Miloslav Rotport v nejnovějším sborníku ze setkání členů sítě pro vzdělávání učitelů – TTnet. Sborník s názvem „Rozvoj pedagogů a lektorů v odborném vzdělávání s ohledem na současné změny ve společnosti“, který obsahuje i jiné zajímavé a aktuální příspěvky, je k vypůjčení v knihovně NÚV, nebo si ho můžete stáhnout v elektronické podobě. Seznam příspěvků a odkaz na stažení sborníku najdete na stránkách 15 a 16.

Zajímavý je také článek převzatý z časopisu Cedefopu, který informuje o změnách v dánském odborném vzdělávání. Před téměř 20 lety jsem byla v rámci programu Arion v Dánsku ve skupině s odborníky z jiných evropských zemí. Navštívili jsme několik různých druhů škol včetně jedné z „výrobních škol“, určené pro žáky, kteří jsou nějak nezvýhodnění, např. pro imigranty. Za všechny účastníky pak vyjádřil náš obdiv k tamnímu systému jeden z Angličanů: „Vy když máte problém, tak uděláte projekt, kterým ho vyřešíte!“ S jakým projektem Dánové přicházejí teď, si můžete přečíst na straně 14.

A na závěr citát Rudyarda Kiplinga: Mám šest poctivých služebníků (Naučili mě všechno, co znám). Jejich jména jsou Co a Proč a Kdy a Jak a Kde a Kdo.

I keep six honest serving-men (They taught me all I knew). Their names are What and Why and When And How and Where and Who.                                                                                                                                     AK