Zpravodaj 5/2002

Pořadí zemí světa podle konkurenceschopnosti * Profesní mobilita v Evropské unii * BBJ * Refer * O stabilitě na trhu práce * Demografický vývoj a jeho vliv na složení populace v produktivním věku v zemích EU * Akční plán Evropské komise zaměřený na kvalifikace a mobilitu * Trh práce v zemích střední a východní Evropy * Nová ministerstva ve Velké Británii * Úroveň vzdělání obyvatel zemí střední a východní Evropy (1997) * Příprava dělníků v japonských podnicích * Systém hodnocení studijních výkonů pomocí bodů * Gender-mainstreaming * Podíly nezaměstnaných ve skupinách „juniorů“


Zpravodaj 5/2002

 Editorial
Důležitým úkolem odborného vzdělávání je připravovat lidi pro trh práce. Musí je vybavit potřebnými znalostmi, dovednostmi a kompetencemi tak, aby se stali adaptabilními, flexibilními, aktivními, kreativními a nápaditými pracovníky, kteří budou umět rychle a správně rozhodovat, řešit problémy a konflikty, účinně komunikovat a pracovat v týmu a budou se chtít dále vzdělávat. Nedávno zavedeným termínem řečeno – musí je učinit zaměstnatelnými. Zaměstnatelnost znamená mít předpoklady pro to, aby se člověk stal zaměstnaným. Pravděpodobnost, že se zaměstnaným stane, by se měla zvyšovat úměrně se zvyšováním úrovně zaměstnatelnosti. V důsledku nesouladu mezi poptávkou po pracovních silách a jejich nabídkou na trhu práce to však neplatí vždy.  Dochází k tomu, že lidé s vyšší kvalifikací jsou zaměstnáváni na místech, která by mohli zastávat pracovníci s nižší kvalifikací, a někdy i naopak. Na trzích práce se projevují také určité „módní“ tendence. Koncem 80. let minulého století v zemích EU vládlo přesvědčení, že se starší pracovníci nedokáží přizpůsobit strukturálním změnám probíhajícím v podnicích, a proto jim byl nabízen předčasný odchod do důchodu za zvýhodněných podmínek. (Zároveň se tímto opatřením snižovala míra nezaměstnanosti.) „Podnikové managementy … si o starších zaměstnancích myslely, že již nejsou dostatečně adaptabilní a flexibilní. Teprve později si uvědomily, že spolu s těmito lidmi často ztratily vysokou úroveň kompetencí a především těžko postihnutelné vědomosti těchto specialistů, které potom musely nakupovat u konzultačních nebo vývojových společností, často mnohem dráže. Dnes si jsou rozhodující činitelé vědomi toho, že je velmi důležité udržovat a rozvíjet adaptabilitu a flexibilitu vlastních zaměstnanců, zejména těch starších, v podnikovém nebo nadpodnikovém dalším vzdělávání.“  Stále znovu se klade otázka, zda úspěšné firmy jsou úspěšné proto, že si jejich personální manažeři dokázali najít na trhu práce ty správné lidi, nebo proto, že vhodnou politikou rozvoje lidských zdrojů zaměstnance přiměli k podávání vynikajících výkonů.

V dnešním globalizovaném světě si mohou zaměstnavatelé vybírat své zaměstnance v různých zemích. Mezinárodní mobilita pracovníků je široce diskutovaným tématem. Proto jsme tomuto problému věnovali velkou část květnového čísla Zpravodaje. AK