Zpravodaj 6/2012

Z glosáře Cedefopu 8 * Od teorie k praxi – realizace evropského programu odborného vzdělávání a přípravy * Klíčové údaje o vzdělávání v Evropě 2012 * Werkschule a jak ji překládat * Přečetli jsme za vás * Učení v podniku: ekonomické a pedagogické zájmy * Nedostatek pracovních sil u odborných sil?

Zp1206a.pdf Zp1206a.pdf (428,87 KB


Díváte se na obrázek zadního traktu Univerzity v Aarhusu (dánsky Aarhus Universitet, tento název se používá od roku 1933, založena byla v roce 1928). Nyní se v Aarhusu buduje městské mediální centrum, ve kterém nebude chybět ani knihovna. Jak stavba pokračuje, můžete sledovat na Internetu – viz rubrika Zajímavé internetové adresy. Ottův slovník naučný (1888) popisuje Aarhus z doby, kdy v něm univerzita ještě nebyla, ale i tak to bylo pozoruhodné město: „Aarhus [órhus], nejdůležitější město jutské na Kattegatu a na dráze fredericia-langaaské, sídlo biskupství (založ. 948) a stiftu, má starý gotický hlavní chrám architektonicky zajímavý tím, že spojuje sloh původní skandinavský se slohem ranní gotiky a že jeho tři lodi jen příčnou zdí do pravých úhlů jsou zavřeny. Znamenitý přístav, rozsáhlý obchod a průmysl (továrny a dílny na lněné a bavlněné zboží, tabák, raffinerie aj.) a 24.831 obyv. (1888); vyváží se odtud hlavně obilí, dobytek a slad.“ Tolik na rozloučenou s dánským předsednictvím EU – od července převezme od Dánska tuto funkci Kypr. Některé z příštích čísel Zpravodaje bude obsahovat přílohu Odborné vzdělávání v Dánsku.

Jazykový koutek tentokrát vychází ze stručné zprávy Cedefopu (strana 4 až 7). Cedefop publikuje své stručné zprávy v několika jazykových verzích, kromě angličtiny, francouzštiny a němčiny i v dalších jazycích, tuto konkrétní zprávu si můžete přečíst též v dánštině, řečtině, španělštině, italštině a portugalštině. V češtině se na stránkách Cedefopu nevyskytuje (proto stručné zprávy překládáme pro Zpravodaj). První termín k zamyšlení však odkazuje na sdělení Evropské komise, které je součástí evropské legislativy dostupné ve všech úředních jazycích. Jde o tzv. Evropské panoráma kompetencí, které hodlá EK spustit v říjnu. V angličtině je to the European Skills Panorama. O mnohoznačnosti anglického termínu skills jsme psali již několikrát. Francouzi (le panorama européen des compétences) a Němci (EU-Kompetenzpanorama) ho nahradili termínem kompetence. Českým a slovenským úředním překladatelům se však slovo panoráma zdálo zřejmě příliš extravagantní, tak ho nahradili běžnějšími slovy: evropský přehled dovedností; prieskum európskych zručností. To je poněkud nešťastné, protože pokud se tento projekt ujme, bude se o něm pravděpodobně mluvit jako o panoramatu, protože to bude termín, kterým se bude odlišovat od jiných přehledů a prieskumov. Stručná zpráva se zmiňuje také o vytváření nové standardizované evropské terminologie kvalifikací, kompetencí a povolání – ESCO. Zkratka byla utvořena z anglického sousloví European Skills, Competences and Occupations (evropské kvalifikace, kompetence a povolání). (Ve stručné zprávě je v anglické verzi vysvětlena jako nová standardizovaná terminologie skills, competences, occupations and qualifications. Francouzská verze má aptitudes, compétences, métiers et qualifications a německá pouze Qualifikationen, Kompetenzen und Beschäftigungen – dovednosti opomíjí.)

Příští (dvoj)číslo Zpravodaje vyjde v druhé polovině srpna. Do té doby přejeme všem čtenářům hezké a pokud možno bezstarostné prázdninové dny.

                                                                                                               AK