Nezaměstnanost absolventů, jejich přechod do terciéru

Nové publikace z dílny analytiků NÚV.

Uveřejňujeme dvě nové publikace:

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2018

Každoročně vydávaná publikace přináší informace o úspěšnosti přechodu absolventů středních a vyšších odborných škol na trh práce. Většina údajů vychází z počtu nezaměstnaných absolventů k 30. dubnu 2018, přičemž pozornost je věnována zejména poslední vlně absolventů (tzn. absolventů z června 2017). Nezaměstnanost absolventů středních a vyšších odborných škol je analyzována jak na úrovni kategorií vzdělání, tak i na úrovni skupin oborů v rámci jednotlivých kategorií. K dispozici je také rozbor nezaměstnanosti absolventů z hlediska profesní skladby. Publikace obsahuje také údaje o nezaměstnanosti absolventů na krajské úrovni a je doplněna rovněž o komparaci nezaměstnanosti mladých lidí s celkovou, a to na základě údajů z Výběrového šetření pracovních sil 2017.

Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání – 2017/18

Studie “Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání“ zpracovaná v rámci udržitelnosti projektu VIP Kariéra II – KP mapuje další studijní volbu absolventů středních škol v členění podle jednotlivých kategorií vzdělání (gymnázií, lyceí, maturitních oborů, maturitních oborů se začleněným odborným výcvikem i oborů nástaveb) a dále i v členění podle oborových skupin. Poskytuje komplexní pohled nejen na úspěšnost absolventů při přechodu do terciárního vzdělávání, ale i na směr jejich pokračování ve vzdělávání z pohledu vazeb získaného středního vzdělání a pokračujícího terciárního rovněž v členění na skupiny oborů. Vedle toho poskytuje i přehled o počtech a podílech absolventů, kteří vstupují přímo na trh práce.

V závěru publikace je uvedena přílohová část se souborem tabulek a grafů, v nichž jsou podrobně a přehledně shrnuty údaje o počtech uchazečů o studium, počtech uchazečů, kteří se dostavili k přijímacímu řízení, počtech přijatých a další, a to i z hlediska vývoje v posledních čtyřech letech.