Rozumíme současnému světu - konference o globálním rozvojovém vzdělávání

Jedním z pořadatelů konference, která je součástí  Evropského roku pro rozvoj 2015, je  NÚV.

Konferenci v rámci Evropského roku pro rozvoj 2015 pořádá Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Českou rozvojovou agenturou, Národním institutem pro další vzdělávání, Národním ústavem pro vzdělávání a Českým fórem pro rozvojovou spolupráci. 

Konference Rozumíme současnému světu? se uskutečnila 11. listopadu 2015 od 9.30 do 15.00 hod. na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, Černínský palác, Velký sál, Loretánské nám 5, Praha 1.konf.jpg

V úvodu konference promluvili náměstek Ministerstva zahraničních věcí ČR Martin Tlapa a náměstek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Fidrmuc (na snimku).


Více o konferenci také zde anebo tady.

Globální rozvojové vzdělávání (GRV) je celoživotní vzdělávací proces, který přispívá k pochopení rozdílů a podobností mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích a usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které je ovlivňují. Rozvíjí dovednosti a podporuje hodnoty a postoje tak, aby lidé byli schopni a ochotni se aktivně podílet na řešení lokálních a globálních problémů. Globální rozvojové vzdělávání směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život podle svých představ.

Hlavním cílem konference je osvěta o globálním rozvojovém vzdělávání (GRV) pro zřizovatele, ředitele a učitele škol ze strany všech hlavních aktérů: vysvětlení pojetí a významu GRV, poskytnutí informací o zdrojích k metodice výuky GRV a možnostech vzdělávání pedagogů v oblasti GRV a nabídnutí inspirace ze škol. Budou představeny konkrétní příklady dobré praxe a zkušenosti se zaváděním globálních témat do vzdělávacího systému. 0.jpg

O zdrojích metodické podpory vzdělávání, které má přinášet globální kontext, hovořila Markéta Pastorová, která se v NÚV věnuje mimo jiné metodické a koncepční podpoře výchovy k myšlení v evropských a  globálních souvislostech.


Konferenci společně zahájili náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa a náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Fidrmuc. Dále vystoupil ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek a zástupce Global Education Network Europe (GENE) Helmuth Hartmeyer.

V panelové diskusi byli zastoupeni všichni hlavní aktéři globálního rozvojového vzdělávání v ČR. Na perspektivy v této oblasti se v diskusi soustředili Svatopluk Pohořelý (MŠMT), Ondřej Andrys (Česká školní inspekce), Josef Rydlo (NIDV), Martin Náprstek (Česká rozvojová agentura), Markéta Pastorová  (NÚV) a Petra Skalická (České fórum pro rozvojovou spolupráci).

Odpolední blok zprostředkoval výměnu zkušeností z praxe a načerpání inspirace ze škol, které se GRV již dlouhodobě a úspěšně věnují. Ve třech paralelně probíhajících skupinách budou účastníci konference moci diskutovat se zástupci škol, které obdržely certifikát Světová škola.


Program_konference_grv.pdf Program konference (236,25 KB)