Konstruktivistické přístupy ve vzdělávání

Náměstek NÚV Jaroslav Fidrmuc představil současný stav revizí RVP na půdě Pedagogické fakulty Masarykovy fakulty v Brně.

Na půdě Pedagogické fakulty Masarykovy fakulty v Brně se 13. prosince konala konference nazvaná Konstruktivistické přístupy ve vzdělávání v perspektivě (nejen) oborových didaktik. Program akce byl rozdělen do několika časových bloků. Dopoledne si účastníci mohli vyslechnout referáty v plénu a odpoledne jednání pokračovalo ve dvou sekcích.

S prvním referátem vystoupil profesor Radim Šíp. V anotaci svého příspěvku mimo jiné uvedl: „Jádro běžné školy je založeno na metafoře vysílače a přijímače … a na metafoře putování kognitivní krajinou. Kognitivní krajinu musíme projít od startu až k cíli a nemůžeme se spolehnout na předávání cílové informace. Transmisivismus je cestou od cíle ke startu – obdržíme hotovou informaci a pak na vlastní pěst hledáme cestu zpět k výchozímu bodu, který je nám vlastní. Konstruktivismus je cestou od startu k cíli – jde o proces, který trpělivě postupuje od známé informace, přes méně známou až k informaci cílové a neznámé.“

Profesor František Kuřina se ve svém výkladu zaměřil na to, jak konstruktivismus ovlivňuje aktivitu žáka, jeho tvořivost, řešení problémů, porozumění učivu, sociální interakci, budování poznatkové struktury, rozvíjení myšlení, vzdělávání jako součást kultury, zvídavost a pracovní návyky. Svoje teze srovnával s citáty významných filozofů a matematiků a prezentoval je v originální grafické úpravě.

Doktor Stanislav Štěpáník se zabýval rekonstrukcí obsahu výuky českého jazyka v rámci komunikačně-funkčního pojetí, jež je základním východiskem současných didaktických inovací výuky a zahrnuje sdružení nejen konstruktivistického paradigmatu jako základu moderních pedagogických přístupů, ale také komunikačně-kognitivního paradigmatu jako základu zpracování učiva.

Profesorka Iva Stuchlíková referovala o tom, jak konstruktivismus a sociální konstrukcionismus ovlivnily uvažování psychologů o učení, o procesu sebeutváření, o sociální identitě, o terapii. Její příspěvek přinášel odpovědi na otázky: Je tohle uvažování stále vlivné? Přináší nové vhledy do porozumění psychickým procesům? Jak se propojuje s neuropsychologickým pohledem na psychické procesy a co to přináší pedagogické psychologii?

Jednání v plénu uzavřel svým vystoupením Mgr. Jaroslav Fidrmuc, náměstek sekce 1 Národního ústavu pro vzdělávání, který představil záměr MŠMT realizovat revize rámcových vzdělávacích programů pro předškolní, základní a střední vzdělávání. Přiblížil časový harmonogram revizí, současný stav rozpracování revizí RVP a možná rizika realizace revizí.

Všechny hlavní referáty se setkaly s velkým ohlasem a vzbudily očekávaný zájem a diskusi, kterou moderoval organizátor konference profesor Tomáš Janík. S diskusními podněty vystoupili mj. Jan Slavík, Petr Najvar, Radim Šíp, Petr Koubek, Renata Votavová a další.

Odpoledne konference pokračovala jednáními ve dvou sekcích, které byly zaměřeny na konstruktivistické přístupy v obecném pohledu, resp. v konkrétních přístupech.

Miloš Mlčoch


01.JPG