Cílové skupiny projektu

Cílové skupiny projektu (i samotné NSK) tvoří adepti a instituce dalšího vzdělávání (DV). Adepty DV jsou občané, kteří si zkvalitňují nebo rozšiřují dosavadní kvalifikaci. Institucemi DV jsou subjekty, které DV poskytují nebo ověřují. Tyto cílové skupiny budou mít z projektu přímý prospěch. Nepřímo z něho budou profitovat především zaměstnavatelé a instituce poskytující počáteční vzdělávání.

Projekt umožňuje adeptům dalšího vzdělávání (DV) rozšiřovat a prohlubovat svou kvalifikaci, případně se rekvalifikovat na základě vzdělávacích programů, které budou vycházet z aktuálních požadavků trhu práce promítnutých do dílčích kvalifikací NSK, a usnadňuje s tím spojené procesy ověřování a certifikace dosaženého vzdělání. Institucím poskytujícím další vzdělávání zpřístupňuje (formou kvalifikačních standardů příslušných kvalifikací) informace o aktuálních kvalifikačních požadavcích spojených s výkonem jednotlivých povolání, které se stávají základním koncepčním východiskem pro tvorbu vzdělávacích programů dalšího profesního vzdělávání.

Osobám a institucím, které jsou kompetentní ověřovat a certifikovat dosažené vzdělání, poskytuje (ve formě hodnoticích standardů příslušných kvalifikací) metodické pokyny upravující ověřování jednotlivých kompetencí a podmínky, v nichž k němu dochází. Projekt vytváří, a jde o výsledek podstatný pro celou veřejnost, veřejně přístupný registr všech dílčích a úplných kvalifikací uplatnitelných na aktuálním trhu práce v ČR. Tento informační zdroj rovněž popisuje způsoby a podmínky vedoucí k získání té které kvalifikace.

Národní soustava kvalifikací přináší novou možnost k dosažení kvalifikace. Významné je, že kvalifikace, které účastníci dalšího vzdělávání v nově pojatých a koncipovaných programech DV získávají, jsou osvědčeny způsobem zaručujícím široké uznávání zaměstnavateli.

eqf.jpgProstřednictvím Evropského rámce kvalifikací je navíc možné v cílovém stavu reálně uvažovat i o nejširším možném uznávání osvědčených kvalifikací na evropském trhu práce.

Účastníkům DV zajišťují plánované aktivity účinnou podporu ve všech fázích jejich úsilí směřujícího k získání osvědčení o dílčí kvalifikaci a k uplatnění této kvalifikace na trhu práce. Jde zejména o výběr vhodných kurzů či modulů dalšího vzdělávání nebo výběr vhodné autorizované osoby pro provedení zkoušek.