O projektu

Národní soustava kvalifikací (NSK) je státem garantovaný celorepublikový systém budovaný na reálných požadavcích na výkon činností v rámci jednotlivých povolání a pracovních pozic. Národní soustava kvalifikací definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich získání. Rozhodující vliv na obsah kvalifikací mají přitom zaměstnavatelé. Každá kvalifikace, která je na trhu práce uplatnitelná, v něm má nebo v průběhu času bude mít své místo. NSK umožňuje nejen identifikaci, třídění a zařazování kvalifikací, ale také jejich uznávání a certifikaci. NSK nenahrazuje stávající kvalifikační a vzdělávací systémy, ale snaží se o jejich provázání, zastřešení a zprůhlednění. Tvoří spojující systémový rámec pro počáteční a další vzdělávání. NSK zároveň umožňuje srovnání našich národních kvalifikací s kvalifikacemi stanovenými a popsanými v jiných evropských státech.

Stručně řečeno: „NSK je celostátně platný registr profesních kvalifikací, ve kterém je možno najít způsob, jakým se ověří, že uchazeč o získání certifikátu takové kvalifikace disponuje kompetencemi, jež byly definovány zaměstnavateli při popisu odpovídajícího povolání v Národní soustavě povolání. Lidé se tak mohou nechat vyzkoušet z kompetencí, které získali v průběhu praxe, a pro něž nemají žádný oficiální doklad,


Účel projektu

Národní soustava kvalifikací obsahovala do roku 2008 především kvalifikace řemeslné a kvalifikace z oblasti služeb. Hlavním cílem projektu NSK2 bylo doplnit kvalifikační soustavu o kvalifikace dalších úrovní, tj. zejména úrovně maturitní a v závislosti na poptávce trhu práce i o kvalifikace vyšších úrovní.

 

Uplatnění NSK

Národní soustava kvalifikací se v reálném životě společnosti (postupně) uplatňuje jako celostátně platný registr kvalifikací, v němž jsou uvedeny jednak kvalifikační požadavky na výkon všech aktuálně uznávaných kvalifikací, jednak kritéria pro ověřování odborné způsobilosti vykonávat pracovní činnosti v určitém povolání. 

 

Průběh projektu

Projekt NSK2 probíhal od roku 2009 do listopadu 2015. Součástí projektu bylo nejen vybudování soustavy kvalifikačních a hodnotících standardů, ale i vytvoření podpůrných nástrojů pro široké využití celé NSK. Na tomto místě naleznete přehled o stavu jednotlivých částí projektu.  

 

Výsledky projektu

Měsíčně kumulovaný tabulkový přehled zahrnuje počet realizovaných zkoušek, počet autorizovaných osob, počet autorizací a počet schválených profesních kvalifikací

 

Aktivity projektu NSK2

Realizace projektu zajišťovala provázanost s Národní soustavou povolání a sledovala vazby soustavy na další celostátní či evropské systémy. Projekt také navrhoval kontrolní mechanismy uplatnitelné v síti autorizovaných osob, zajišťoval další vývoj informačního systému NSK a nezbytnou propagaci.

 

Cílové skupiny projektu

Cílové skupiny projektu (i samotné NSK) tvoří adepti a instituce dalšího vzdělávání (DV). Adepty DV jsou občané, kteří si zkvalitňují nebo rozšiřují dosavadní kvalifikaci. Institucemi DV jsou subjekty, které DV poskytují nebo ověřují. Tyto cílové skupiny budou mít z projektu přímý prospěch. Nepřímo z něho budou profitovat především zaměstnavatelé a instituce poskytující počáteční vzdělávání.

 

Širší souvislosti

Projekt NSK2 má silné věcné, legislativní a smluvní vazby na další domácí i mezinárodní aktivity.

 

Ke stažení

Jednotlivé soubory a dokumenty projektu Národní soustava kvalifikací ke stažení