Účel projektu

Národní soustava kvalifikací obsahovala do roku 2008 především kvalifikace řemeslné a kvalifikace z oblasti služeb. Hlavním cílem projektu NSK2 bylo doplnit kvalifikační soustavu o kvalifikace dalších úrovní, tj. zejména úrovně maturitní a v závislosti na poptávce trhu práce i o kvalifikace vyšších úrovní.

Potřebnost a kvalita výstupů jsou zaručeny širokým zapojením expertů ze všech oblastí světa práce.

Tak je postupně naplňován veřejně přístupný registr všech kvalifikací uplatnitelných na aktuálním trhu práce v ČR, který popisuje nejen co která kvalifikace vyžaduje, ale i způsoby a podmínky vedoucí k jejímu získání. Výrazně tím přispívá k tomu, že lidem budou moci být v pracovním procesu uznávány jejich skutečné odborné znalosti a dovednosti nezávisle na způsobech, jak je získali.

Z národohospodářského pohledu by se tak měla posílit flexibilita a adaptabilita pracovní síly na trhu práce a v konečném důsledku by měla vzrůst konkurenceschopnost ekonomiky ČR. Dalším efektem projektu by mělo být výrazné posílení zájmu veřejnosti o všechny formy a způsoby celoživotního učení.


Na vzniku a rozvoji NSK se aktivně podílejí zaměstnavatelé zejména prostřednictvím sektorových rad. NSK, její struktura, způsob vytváření a schvalování, i procesy jejího využívání jsou stanoveny na základě zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Národní soustava kvalifikací je vytvářena v duchu zcela nové filozofie vzdělávání – jde o výsledek, nikoliv cestu, která k němu vede. Hlavní je prokázání osvojených kompetencí a ne způsob jejich získání!