Další otázky

1. Co jsou sektorové rady?
Sektorové rady jsou odvětvově zaměřené týmy odborníků, kteří mají v oblasti vývoje kvalifikací mandát zastupovat zaměstnavatele. Sektorové rady jsou novou formou ovlivňování vývoje ve světě práce a v oblasti přípravy a rozvoje lidských zdrojů v České republice. Od počátku (první rady vznikly v roce 2006) jsou spojeny s vývojem Národní soustavy kvalifikací, od roku 2007 s tvorbou Národní soustavy povolání. V modelu, který byl vyzkoušen v rámci veřejné zakázky NSP, jsou jejich členy delegovaní reprezentanti zaměstnavatelů pracující zejména v oblasti rozvoje NSK a NSP. Individuální národní projekt NSK2, který byl zahájen v květnu 2009, má ve schváleném záměru aktivity směřující k dalšímu rozvoji sektorových rad.

2. Jak souvisí NSK a NSP?
Vazba obou soustav je velmi těsná. Národní soustava kvalifikací (NSK) vychází z Národní soustavy povolaní (NSP). Pro vytváření NSK  je primární vymezování dílčích kvalifikací, jež vychází z povolání definovaných v NSP. Povolání (typové pozice i menší jednotky práce) v soustavě povolání a profesní i úplné profesní kvalifikace v soustavě kvalifikací jsou popisovány kompetencemi (způsobilostmi), které jsou součástí jediné společné databáze.

Obě soustavy jsou v současné době naplňovány, NSK v gesci MŠMT a NSP v gesci MPSV, jejich provázanost je zajištěna mj. i tím, že na tvorbě obou soustav se podílejí sektorové rady.

3. Co je uznávání výsledků učení a k čemu je?
Formální uznávání výsledků učení je proces, jímž se dovednostem a kompetencím získaným předchozím učením přiznává oficiální statut. Může k tomu dojít prostřednictvím:

udělení dokladu o kvalifikací (certifikáty, diplomy nebo tituly);
přiznání ekvivalence, jednotky kreditu, validace získaných dovedností a/nebo kompetencí.
Uznávání výsledků učení usnadňuje situaci v případě, kdy zájemce o uznání výsledků učení získal kvalifikaci v určitém oboru, avšak pracuje v jiném. Uplatní se i tehdy, pokud zájemce chce v novém oboru získat práci, kterou ovládá a potřebuje to potvrdit.