HKČR připravuje novou zkoušku

Sluknovske_noviny_60__1_1.jpg Šluknovské noviny č.10, říjen 2012 Hospodářská komora České republiky je jedním z hlavních řešitelů národního projektu Národní soustava kvalifikací (NSK2), na kterém se podílí společně s Ministerstvem školství a mládeže, Národním ústavem pro vzdělávání, podnikatelskou sférou a dalšími ministerstvy. 

Národní soustava kvalifikací je celostátně platný registr profesních kvalifikací. Popisuje podrobně požadavky na jednotlivé kvalifikace, které se následně ověřují podle zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Hlavními důvody pro využívání ověřování a uznávání dalšího vzdělávání podle tohoto zákona je zejména odhalení nedotčeného potenciálu, udržení kroku s vývojem technologií, nová cesta ke kvalifikaci, zajištění flexibility pracovní síly a v neposlední řadě i provázání celého systému s živnostenským zákonem.

V současné době tým odborníků na Hospodářské komoře České republiky připravuje na září první realizaci zkoušky pro profesní kvalifikaci Prodavač. Pro tuto zkoušku je činnost prodavače definována jako výkon příslušné prodejní činnosti v oblasti prodeje zboží při použití vhodného vybavení a systémů ve spojení se zákazníky a dodavateli. Zkouška probíhá pro vybraný druh sortimentu zboží, na kterém se uchazeč před zkouškou domluví s autorizovanou osobou, která zkoušku realizuje (s Hospodářskou komorou ČR). Vzhledem k tomu, že jde o vzájemně navazující činnosti, při ověřování je nutné dodržet tuto logickou návaznost. Většina způsobilostí se tak ověřuje v reálném provozu pod dohledem komisaře, který posuzuje správnost provedení jednotlivých dílčích úkonů.

Hospodářská komora realizuje tyto zkoušky v rámci Národní soustavy kvalifikací (www.narodni-kvalifikace.cz) na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR udělené podle zákona č. 179/2006 Sb. Ověřování jednotlivých způsobilostí zajišťují komisaři, kteří mají bohaté manažerské zkušenosti z maloobchodu a ve vzdělávání dospělých.