Jak vznikají standardy?

Vymezování kvalifikací a tvorba jejich kvalifikačních a hodnoticích standardů probíhá za metodické podpory NÚV v tzv. sektorových radách.

Sektorové rady sdružují nejreprezentativnější zástupce zaměstnavatelů v jednotlivých odvětvích (resp. profesních oblastech) a ti se na základě každoročních rozborů situace na trhu práce rozhodují, pro které segmenty trhu práce je žádoucí vytvářet standardy profesních kvalifikací.

Poté se pod patronací jednotlivých sektorových rad ustaví pro každou profesní kvalifikaci pracovní skupina expertů, která vytvoří návrhy jejího kvalifikačního a hodnoticího standardu. Návrhy standardů projednává, případně upravuje sektorová rada. NÚV zajišťuje jejich metodickou správnost a předkládá je k dalším schvalovacím procesům, na nichž se podílí autorizující orgán, MPSV a MŠMT, s nimiž poté řeší jejich připomínky.

Po vyřešení připomínek jsou standardy, schválené MŠMT, zveřejněny v informačním systému NSK (www.narodni-kvalifikace.cz) a mohou začít procesy autorizace, tedy udělování oprávnění subjektům, které budou podle hodnoticích standardů pro příslušné profesní kvalifikace realizovat zkoušky.


Proces vzniku standardu počínaje jeho návrhem a konče jeho schválením MŠMT je časově náročný a trvá 12–20 měsíců.