Kvalifikační standard

Páteří NSK je soustava kvalifikačních standardů. Při jejich koncipování se vycházelo z toho, že musí být jednoduše a jednoznačně definovány. Čím složitější by byla struktura NSK, tím méně by byla transparentní, tím obtížněji by se uváděla v  život, tím méně by byla akceptována

Kvalifikační standard je strukturovaný popis odborných způsobilostí pro řádný výkon určité pracovní činnosti nebo určitých pracovních činností v určitém povolání. Tento strukturovaný popis je realizován prostřednictvím elementárních prvků NSK, tedy kompetencí (způsobilostí).
Z uvedeného vyplývá, že kvalifikační standard je souborem kompetencí (způsobilostí) požadovaných pro příslušnou kvalifikaci.

Z hlediska legislativního postavení nemají standardy pro úplné profesní kvalifikace a profesní kvalifikace stejnou pozici:
  • Kvalifikační standard profesní kvalifikace je zákonem stanovenou normou pro profesní kvalifikace.
  • Kvalifikační standard úplné profesní kvalifikace je obsahovým východiskem pro tvorbu kurikula oborů vzdělání (rámcových vzdělávacích programů), resp. úpravy vzdělávacích cílů; dále je východiskem pro určování vztahu jednotlivých profesních kvalifikací k příslušné úplné profesní kvalifikaci. Tento vztah je založen na ekvivalenci kompetencí (způsobilostí) v kvalifikačních standardech příslušných profesních a úplných profesních kvalifikací.
  • Kvalifikační standardy pro profesní a pro úplné profesní kvalifikace mají společné jádro v odborných kompetencích (způsobilostech) vycházejících z pracovních činností vykonávaných v příslušných povoláních, resp. užších „jednotkách práce“.
Struktura kvalifikačních standardů je následující:

KVALIFIKAČNÍ STANDARD PROFESNÍ KVALIFIKACE
Odborné kompetence (způsobilosti) potřebné pro výkon pracovních činností příslušné profesní kvalifikace. Udávají, co by pracovník měl po odborné stránce umět, aby zvládl pracovní činnosti příslušné profesní kvalifikace. Těmito kompetencemi mohou být např. orientace v technických podkladech pro obráběcí operace, volba postupu práce pro restaurování historického nábytku, obsluha pekařských pecí, zhotovování vodových ondulací, zhotovování trvalých ondulací, barvení a odbarvování vlasů, analýza průzkumu trhu, sestavování účetní uzávěrky, řízení procesu výroby celulózy apod.
Určení vztahu k příslušné úplné profesní kvalifikaci (kvalifikacím) ve smyslu možnosti složení úplné profesní kvalifikace z profesních kvalifikací

KVALIFIKAČNÍ STANDARD ÚPLNÉ PROFESNÍ KVALIFIKACE
Odborné kompetence (způsobilosti) potřebné pro výkon pracovních činností příslušného povolání. Udávají, co by pracovník měl po odborné stránce umět, aby zvládl pracovní činnosti příslušného povolání. Jde o kompetence stejného typu jako u profesních kvalifikací.
Odborné kompetence (způsobilosti) potřebné pro další profesní rozvoj, pro rozvoj procesu celoživotního učení. Nemusí vést k přímému pracovnímu uplatnění, spíše umožňují rozvoj dalšího vzdělávání a profesního zdokonalování, obvykle rozšiřují odborný základ. Týkají se vesměs kvalifikací vyšších úrovní.
Obecné kompetence (způsobilosti). Jsou minimálně závislé na oborové specializaci, přesahují danou odbornost, jsou přenositelné do více odborností (např. jazykové kompetence, počítačové kompetence, schopnost týmové práce, práce s informacemi, vyjednávání, řízení lidí aj.). Obecně platí, že jejich podíl a význam narůstá se zvyšující se kvalifikační úrovní.
Vymezení profesních kvalifikací, z nichž lze složit úplnou profesní kvalifikaci (je-li to možné), popis způsobu tohoto složení, uvedení i dalších dílčích kvalifikací, s nimiž má úplná profesní kvalifikace nějaký vztah a definování těchto vztahů.