Národní soustava povolání novým dynamickým řešením pro Úřad práce

"Žijeme v době neustálých změn. Dnes už nelze říci, že by člověk mohl po celý život vystačit s tím, co v mládí vystudoval.“ Tímto konstatováním oslovil Miloš Rathouský ze Svazu průmyslu a dopravy ČR bezmála stovku pracovníků Úřadu práce ČR a jeho krajských poboček i kontaktních pracovišť, stejně jako zástupců nejrůznějších agentur práce.

Ti se sešli v brněnském kongresovém hotelu Holiday Inn na konferenci s názvem Národní soustava povolání - společný nástroj aktérů trhu práce, kterou uspořádalo konsorcium Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR a společnost TREXIMA, spol. s r. o.
Ivan Tomší z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, jako zástupce zadavatele veřejné zakázky Národní soustava povolání II, v úvodu řekl: „V této zakázce bylo potřeba, aby se angažovali především klíčoví hráči na trhu práce, kteří mají k povoláním nejblíže - čili zaměstnavatelé. A ti se její realizace také ujali. Veřejná zakázka Národní soustava povolání nyní vstupuje do své závěrečné fáze a teď je potřeba, aby vstoupila také do života.“

  Zaměstnavatelé odvedli velký kus práce

Na něj navázal Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR: „Všichni víte, jaká je současná míra nezaměstnanosti a přitom podle našich informací zaměstnavatelé stále nemají dostatek pracovníků s potřebnou kvalifikací. Proto jsme iniciovali vznik Národní soustavy povolání (NSP) a na ni navazující Národní soustavy kvalifikací (NSK) a jsme rádi, že se dva odpovědné resorty - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - dohodly na smysluplnosti tohoto systému dalšího profesního vzdělávání. Zaměstnavatelé odvedli už velký kus práce a já věřím, že to všem přinese užitek.“
Bohumil Mužík ze Svazu průmyslu a dopravy ČR poté obě soustavy, NSP i NSK, představil, a to zejména s důrazem na to, jak fungují v praxi. Národní soustava povolání představuje jednotný komunikační nástroj pro všechny aktéry na trhu práce, především pro pracovníky Úřadu práce ČR a jeho krajských poboček a kontaktních pracovišť, a pro agentury práce. Katalog Národní soustavy povolání v tuto chvíli obsahuje již více než 2600 jednotek práce, přičemž 686 jich bylo zpracováno v roce 2011 a do konce zakázky bude vytvořeno či zrevidováno dalších 669 jednotek práce. Národní soustava kvalifikací pak představuje společné zadání zaměstnavatelů na další vzdělávání. Hlavní význam obou soustav spočívá v tom, že jde o reálnou možnost prosadit požadavky praxe do nabídky celoživotního učení a také základ k vybudování efektivního kvalifikačního systému platného pro celou ČR. „Človek by měl být ideálně schopen pomocí NSP a NSK sestavit svou nejkratší a nejsnazší kariérovou mapu - tedy jak a kde by se mohl v praxi nejlépe uplatnit,“ shrnul Bohumil Mužík.

 Více než 1700 odborníků se podílí na práci v sektorových radách

Hana Kohoutová, manažerka týmu pro organizační zajištění sektorových rad ze společnosti TREXIMA, ve své prezentaci vysvětlila, jak fungují sektorové rady, které jsou tvůrci celého systému Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací. V současné době funguje 29 sektorových rad, čímž je kompletně a reprezentativně pokryto celé národní hospodářství České republiky. Sektorové rady jsou složeny z již zmíněných zástupců zaměstnavatelů, střešních organizací, vzdělávacích institucí a dalších odborníků z daných sektorů a v současnosti se na jejich práci podílí více než 1700 lidí. Hana Kohoutová tuto síť trefně přirovnala k jedné obrovské firmě, velkému kolosu, který spojuje stejný cíl - usnadnit život aktérům na pracovním trhu, zejména uchazečům o práci. „O naše sektorové rady už je zájem i v Evropě; ke spolupráci v evropských sektorových radách byli osloveni odborníci ze sektorových rad pro stavebnictví, chemii, dřevozpracující a papírenský průmysl a další,“ uvedla.
Romana Nováčková z Hospodářské komory České republiky informovala účastníky o sektorových dohodách. Sdružují všechny partnery na trhu práce, kteří cítí potřebu ovlivnit rozvoj a využití lidských zdrojů - vymezují totiž jednotlivé role, formulují potřeby na trhu práce, navrhují a realizují opatření k eliminaci nesouladů na trhu práce a podporují efektivní rozvoj zaměstnanců a pracovních příležitostí. V rámci druhé etapy Národní soustavy povolání je realizováno 7 sektorových dohod, konkrétně v oblastech strojírenství, keramiky, potravinářství, dopravy, technických profesí, fitness a bezpečnosti a ochrany osob a majetku. „Zaměstnavatelé vzali vše do svých rukou a v aktivitách nastavených v sektorových dohodách budou pokračovat i po skončení veřejné zakázky,“ ujistila všechny přítomné.
Následovala ukázka kompetenčního modelu Národní soustavy povolání, jíž se ujal David Dušánek ze společnosti TREXIMA. Kompetence jsou základním prvkem modelu a skládají se z měkkých kompetencí, odborných dovedností a obecných znalostí a dovedností. David Dušánek také prozradil, že o Národní soustavě povolání a kvalitě jejího zpracování včetně kompetenčního modelu se už mluví i v Evropě. Naposledy byly například využity měkké kompetence a odborné dovednosti při vývoji evropského nástroje ESCO (European Taxonomy of Skills, Competence, Occupations and Qualifications). Několik zahraničních týmů se vyjádřilo, že považují databázi kompetencí NSP za mimořádně dobrý příklad konceptuálního "mostu" mezi vzděláváním a trhem práce.
Blok prezentací zakončila Šárka Poláková z Fondu dalšího vzdělávání, která představila tuto nově vzniklou příspěvkovou organizaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a činnosti, kterými se zabývá. „Hlavním úkolem Fondu dalšího vzdělávání je realizovat a koordinovat aktivity v oblasti dalšího profesního vzdělávání v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR tak, aby se tato forma vzdělávání stala všeobecně uznávanou součástí vzdělávacího systému v České republice,“ informovala.