Národní soustava povolání slouží úřadům práce a agenturám

nezam.jpg   "Dnes jsme se sešli především kvůli vám. Zajímá nás, jak vidíte využitelnost toho, co děláme, co byste potřebovali upravit, aby vám Národní soustava povolání pomáhala co nejvíce v praxi.“ Tak oslovil ve svém vystoupení Bohumil Mužík ze Svazu průmyslu a dopravy více než čtyři desítky pracovníků Úřadu práce ČR a jeho krajských poboček i kontaktních pracovišť a zástupců nejrůznějších agentur práce.

  Všichni se sešli v Top Hotelu Praha na konferenci s názvem Národní soustava povolání - společný nástroj aktérů trhu práce, kterou uspořádalo konsorcium Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR a společnost TREXIMA, spol. s r. o. Akci zahájil Petr Šimek z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR zdůrazněním významu, který ministerstvo tomuto novému nástroji pro řešení disproporcí na trhu práce přikládá: „V případě tohoto projektu jsou podle mého názoru peníze daňových poplatníků i Evropské unie utráceny rozumným způsobem a jsem přesvědčen, že přinesou také užitek. Věřím, že nastartované aktivity neskončí s NSP II a budou plynule pokračovat projektem NSP III. Děkuji tímto konsorciu tří firem, které projekt úspěšně realizovaly, a přál bych si, aby se všechny dobré myšlenky a plány podařilo co nejrychleji přenést do praxe.“

  Na něj navázal generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR Zdeněk Liška. Vysvětlil přítomným důvody, proč byl vůbec iniciován vznik nového systému dalšího profesního vzdělávání - Národní soustavy povolání a na ni navazující Národní soustavy kvalifikací. „Zaměstnavatelé volají po pomoci ze strany státu při řešení zoufalé situace na trhu práce. Proto jsme se rozhodli začít jednat s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,“ řekl.

  Konkrétním představením obou systémů a jejich přínosů pro účastníky trhu práce se zabýval Bohumil Mužík. Národní soustava povolání je celostátní katalog umístěný na webových stránkách http://www.nsp.cz, který je neustále doplňován a aktualizován podle potřeb zaměstnavatelů. Najdete v něm všechna povolání, která jsou na trhu momentálně žádána, a další potřebné informace, jako například měkké a tvrdé kompetence, údaje o mzdách apod.

  Národní soustava povolání je výchozí základnou pro Národní soustavu kvalifikací, která shrnuje profesní kvalifikace, přičemž ty lze absolvováním potřebných zkoušek poskládat až do úplné profesní kvalifikace. Veškeré kvalifikace a informace o nich jsou uvedeny na webových stránkách http://www.narodni-kvalifikace.cz. Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací tvoří rovnocennou cestu k počátečnímu vzdělávání, a poskytují tak šanci například těm, kteří vykonávají dlouhá léta nějakou práci a nemají na ni žádný „papír“. V tuto chvíli složilo zkoušku z profesní kvalifikace u Autorizované osoby již více než 40 tisíc osob, které se tak staly držiteli tzv. osvědčení.

  Zdeněk Vršník představil tvůrce celého systému Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací - sektorové rady. V současné době je ustaveno 29 sektorových rad, které jsou složeny ze zástupců zaměstnavatelů, střešních organizací a svazů a pokrývají téměř všechny činnosti národního hospodářství České republiky. Tato rozsáhlá síť spolupracujících odborníků zahrnuje více než 1600 osob.

  Romana Nováčková z Hospodářské komory ČR navázala s tématem sektorových dohod jako nového nástroje řešení problémů identifikovaných v jednotlivých oborech. Mezi jejich hlavní cíle patří zajištění odpovídajícího počtu technických zaměstnanců, navázání spolupráce škol a zaměstnavatelů a doslova záchrana některých tradičních a v současné době vymírajících oborů. V rámci veřejné zakázky Národní soustava povolání se realizuje sedm sektorových dohod v oborech potravinářství, strojírenství, dopravy, keramiky, technických oborů, bezpečnosti a fitness. K partnerům sektorových dohod, kteří se zavazují k tomu, že se budou podílet na řešení kritické situace na trhu práce, patří zaměstnavatelé, zástupci ministerstev, krajských úřadů, Úřadu práce ČR a škol.

  Řadu prezentací ukončil Martin Buňka ze společnosti TREXIMA představením kompetenčního modelu Národní soustavy povolání. Kompetence jsou základním prvkem modelu a skládají se z měkkých kompetencí, odborných dovedností a obecných znalostí a dovedností.

  Na setkání se po celou dobu živě diskutovalo. Zazněly otázky týkající se především analýzy perspektivy, tj. která povolání budou v budoucnu žádaná, možnosti získání informací k oběma soustavám a jejich využití v podnikové praxi, způsobu financování škol, z nichž vycházejí absolventi, kteří nenacházejí uplatnění, chybějící legislativy a další.

  Za všechny uveďme příspěvek Zdeňka Studeného z Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Mělníku. Hovořil o tom, že bychom proti sobě neměli stavět otázku počátečního vzdělávání a otázku rekvalifikací, ale že musí jít ruku v ruce. „Velmi mě potěšila prezentace pana Mužíka. Považuji tento projekt za připravený do všech podrobností a myslím si, že byl veden velmi dobře. Mám k tomu jedinou poznámku - bude záležet na tempu zavádění výsledků do praxe a života firem,“ doplnil Zdeněk Studený. Účastníci se pak shodli na tom, že je třeba nyní nasměrovat veškeré aktivity právě na firmy, které jsou o projektu stále velmi málo informovány. Přesvědčit je, získat v nich spojence a dokázat, že budou systém využívat v praxi.

  Národní soustava povolání je aktuální, efektivní a flexibilní systém mapování potřeb trhu práce. Obsahuje informace o povoláních uplatnitelných na trhu práce a požadovaných kompetencích. Slouží pro podnikovou praxi, při poradenských službách a při ovlivňování odborného vzdělávání. Vytváří ji zaměstnavatelé prostřednictvím sektorových rad, ve kterých co nejpřesněji určují strukturu svých potřeb, a garantem celého procesu je stát. V databázi uživatel nalezne vše, co potřebuje vědět o povoláních, např. jejich pracovní náplň, požadovanou kvalifikaci, kompetence, potřebné odborné dovednosti a znalosti, údaje o mzdovém ohodnocení, volných místech a další.

  Národní soustava kvalifikací pak popisuje, co je potřeba umět pro výkon těchto povolání (úplná profesní kvalifikace) anebo jejich části, tj. dílčí pracovní činnosti (profesní kvalifikace). Je to státem garantovaný celorepublikový systém budovaný na reálných požadavcích na výkon činností v rámci jednotlivých povolání a pracovních pozic. NSK definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich získání. Tvoří spojující systémový rámec pro počáteční a další vzdělávání a zároveň umožňuje srovnání našich národních kvalifikací s kvalifikacemi stanovenými a popsanými v jiných evropských státech.

  Obě soustavy významně posílí smysl dalšího vzdělávání pro řešení struktury lidských zdrojů ve firmách, zpřesní komunikaci s Úřadem práce ČR a agenturami práce a pomohou účinněji koordinovat procesy rozvoje lidských zdrojů. Hlavním cílem obou systémů je optimalizace profesní skladby zaměstnanců ve firmách, tak aby zaměstnavatelé měli vždy příležitost vyhledat potřebnou pracovní sílu.


26.7.2012   
protext.cz