Odborná způsobilost pracovníků bezpečnostních agentur

S druhou polovinou prázdnin začíná platit pro soukromé bezpečnostní služby nová povinnost. Od 1. 8. 2012 musí zajistit výkon koncesované živnosti "ostraha majetku a osob" pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost. Praha 24. července (PROTEXT)

Pracovník SBS má několik možností, jak může odbornou způsobilost doložit:

a) vysokoškolské vzdělání, nebo

b) vyšší odborné vzdělání právnického,

bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo

c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním,

d) střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována (v tomto případě ministerstvo vnitra), nebo

e) profesní kvalifikace pro činnost strážný podle zvláštního právního předpisu - osvědčení získané na základě zkoušky, nebo

f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu

Zkouška profesní kvalifikace se skládá z písemné a ústní části. V obou částech musí uchazeč uspět ve stanoveném rozsahu.

Písemná část je více zaměřena na vědomosti z oblasti z práva, ústní pak na aplikaci těchto vědomostí v různých modelových situacích.

Cílem prováděných zkoušek je ověření, zda pracovník má nezbytné znalostí a zda problematiku dané oblasti chápe i v kontextu různých situací, které ho při výkonu činnosti mohou potkat.

Dozorovým orgánem pro kontrolu nad prováděním zkoušek pro profesní kvalifikaci strážný je Ministerstvo vnitra ČR. Za zmínku stojí, že všichni uchazeči o zkoušku musí být nahlášeni akreditovaným subjektem na MV ČR.