Úklidoví pracovníci skládali zkoušky podle NSK

O Národní soustavě povolání se v poslední době mluví stále více. Ale jenom mluvit samozřejmě nestačí. Aby Národní soustava kvalifi kací byla úspěšná, přinášela prospěch a stala se nepostradatelnou součástí českého vzdělávacího systému a trhu práce, je potřebný zřetelný výsledek na „jejím výstupu“ – tedy počty pracovníků, kteří svoji kvalifi kaci prokázali v systému NSK, když složili předepsanou zkoušku a získali certifikát o jejím úspěšném absolvování, a následně jejich uplatnění.

Lze konstatovat, že přibývají nově popsané a také zkoušené profese, stejně jako přibývají zaměstnavatelé, kteří projevují o NSK zájem či ji již využívají. Důležité je, že přibývají také pracovníci, kteří již prostřednictvím Národní soustavy kvalifi kací získali profesní kvalifikaci, doloženou právě zkouškou u autorizované osoby. V poslední době to bylo osm pracovníků, kteří úspěšně složili zkoušky profesní kvalifi kace Úklidový pracovník administrativních ploch.

Průběh zkoušky

Ono se řekne, „úklid, to nic není“, ale když se například použije nesprávný prostředek na nesprávný povrch, snadno se zničí podlahová krytina nebo třeba nábytek. A pak je tu samozřejmě i bezpečnost práce, protože po mokré podlaze snadno někdo uklouzne, nebo jednotlivé čisticí prostředky mohou snadno při nesprávném používání způsobit zdravotní problémy… To vše a mnohé další musí dobrý úklidový pracovník znát. A tak při zkoušce uchazeči o získání certifi kátu potvrzujícího zvládnutí této profesní kvalifikace musí prokázat i znalosti o tom, jaké přípravky na jaký materiál použít, musí umět rozeznat jednotlivé materiály, ale také znát správný postup.
A tak zkoušení pracovníci se v sídle České asociace úklidu a čištění, kde autorizovaní zástupci zkoušky (autorizovanou osobou je HK ČR) realizují, se nejprve „potí“ nad písemnou částí zkoušky, následuje ústní zkoušení, aby poté absolvovali třetí, praktickou část. O tom, že zkoušky nejsou žádnou formalitou, svědčí fakt, že při těch posledních, které asociace pořádala, uspělo z jedenácti uchazečů osm. Za celou dobu, od autorizace v červnu loňského roku, bylo přihlášeno 103 účastníků a osvědčení o profesní kvalifi kaci z nich získalo 83.
„Všichni si myslí, že umějí uklízet, a tak i práce uklízečky není ve společnosti vůbec brána vážně.
Ale tuhle zkoušku by udělal jen málokdo,“ říká předsedkyně České asociace úklidu a čištění Irena Bartoňová Pálková, která je jednou z autorizovaných osob. „Uklízet se musí podle zavedeného systému tak, aby se místo nezanášelo špínou a aby uživatele nic nerušilo. Uklízečka vlastně chrání majetek toho, komu uklízí. Nebo alespoň by měla. Musí znát standardy: například co lze umýt vodou, co se čistí na sucho, musí vědět, co je nutné uklízet denně, co jednou týdně, co jednou za měsíc, kdy dezinfikovat a podobně,“ dodává Irena Bartoňová Pálková, předsedkyně představenstva CAC.
Pracovník, který získal certifi kát NSK, potvrzující ovládání této profese, je pro zaměstnavatele, který jej přijme, svým způsobem požehnáním. Nejenže tuto profesi správně a dobře zvládá, ale také dokáže zaškolit v základních věcech další nekvalifi kované, nově přijímané pracovníky.
Popsání této profesní kvalifi kace v rámci NSK spadá do té skupiny profesí, které nemají počáteční odborné vzdělávání (druhou skupinu tvoří profese, pro něž sice počáteční odborné vzdělávání existuje, ale které jsou na trhu stále nedostatkové).

Vznik zkoušky

Zajímavá je i historie vzniku kurzů pro úklidové pracovníky, které jsou zakončeny příslušnými zkouškami. Na počátku byl projekt vzdělávání manažerů s Českou společností pro jakost a různé certifi kované kurzy. Pak personální, poradenská a školicí společnost KAEGO vytvořila projekt financovaný z fondů EU, jehož cílem bylo najít a vytipovat na úřadu práce (a společně s ním) nezaměstnané, pro něž by byla vhodná rekvalifikace na pozici úklidový pracovník. Ti, kteří měli o tuto rekvalifikaci zájem, absolvovali čtyřtýdenní kurz akreditovaný u MŠMT, který se skládal ze tří částí – teoretické, teoretického nácviku a poté z praxe u potenciálního zaměstnavatele. Úspěšní absolventi, kteří složili zkoušku, získali osvědčení o rekvalifikaci, jež ale nenahrazuje certifikaci od autorizované osoby v systému Národní soustavy kvalifi kací.
„V každém kurzu, a zatím jsme jich uspořádali sedm, je deset až patnáct uchazečů. Z 86 osob, které kurz úspěšně absolvovali a složili zkoušku, jsme 33 umístili u zaměstnavatelů, dalších 13 si našlo práci samo. To je úspěšnost přes padesát procent,“ říká jednatel společnosti Tomislav Langkramer a dále dodává: „Ty, kteří nastoupili do kurzu, můžeme rozdělit zhruba do čtyř skupin. V první jsou ti, kteří vystoupí z kurzu ještě v jeho průběhu. V druhé jsou ti, kteří kurz dodělají, ale nejsou schopni složit zkoušku. Ti dostávají certifikát o absolvování kurzu. Většina účastníků, kteří tvoří třetí skupinu, zkoušku úspěšně absolvují a získají certifikát o rekvalifi kaci. Z nich pak vybíráme ty, které oslovujeme s nabídkou, zda chtějí složit zkoušku podle Národní soustavy povolání a přihlásit se k certifikaci.