Bývalí žáci školy motivují vrstevníky ke studiu technických oborů

Technické obory dlouhodobě pociťují nedostatek zájemců a následně úspěšných absolventů. Řešení této situace hledali také na SŠLVT v Odoleně Vodě. Vznikl projekt, při němž motivaci žáků posilují absolventi školy, úspěšní v profesním životě.

"Cílem projektu Střední školy letecké a výpočetní techniky v Odolena Vodě je ukázat žákům, že lze dosáhnout vysokého profesního ohodnocení, pokud budou mít motivaci ke studiu na naší škole a pozitivní vztah ke zvolenému oboru. Dát jim příklady, že cesta k vytyčenému cíli může být méně náročná a efektivnější, pokud budou mít inspirující vzor," říká Mgr. Dana Hohlbergerová, zástupkyně ředitele a kariérová poradkyně. Předané informace jsou tím cennější, že se jedná o absolventy školy ze stejné generace jako jsou současní žáci.

airport-687256_1920.jpg

Spolupráce se zaměstnavateli

"V rámci projektu Šablony I. Zkvalitnění výuky na SŠLVT Odolena Voda školní kariérový poradce a koordinátor školy pro spolupráci mezi zaměstnavateli a školou navštívili spolupracující firmy, ve kterých probíhá odborná praxe žáků 4. ročníků v reálných podmínkách. Při diskuzi se zaměstnavateli dospěli k závěru, že absolventům školy chybí vyšší motivace k překonávání profesních překážek (např. typové zkoušky u letadel).

Následně vznikl nápad zrealizovat soubor přednášek absolventů v daném oboru, kteří by na škole žákům prezentovali svůj profesní úspěch a cestu vedoucí k němu. Výběr jednotlivých absolventů se řídil jejich profesním zaměřením na různé typy letadel. Příprava celého projektu byla dost časově náročná zejména vzhledem k pracovní vytíženosti jednotlivých absolventů. Po předchozí dohodě s absolventy bylo stanoveno konkrétní datum už tři měsíce dopředu. I přesto v den konání přednášek se jeden z přednášejících nemohl z pracovních důvodů dostavit. Toto riziko chápeme jako největší úskalí celé organizace projektu.

Projekt byl úspěšný i proto, že celá akce byla významně podporována vedením školy a sponzorována jednou ze spolupracujících firem.

Setkání s bývalými žáky školy

Akce proběhla 16.3. 2018 pod názvem Báječní muži u létajících strojů a byla tedy zaměřena na obor Letecký mechanik. Cílem přednášek bylo nejen seznámení žáků s možnostmi uplatnění v oboru a motivace k dalšímu studiu na škole, ale i motivace k sebevzdělávání. Obor Letecký mechanik je specifický nejenom požadavky na odbornou způsobilost, ale i obrovskými nároky na morálně volní vlastnosti a pracovní morálku absolventa. Cílem naší školy je připravit žáky na náročnou cestu do praktického života, a proto se jim snažíme ukázat reálné příklady úspěchů, kterých je možno dosáhnout v oboru.

Proběhla série přednášek, doplněných diskuzí s jednotlivými absolventy, kde se žáci dozvěděli o průběhu jejich profesní kariéry. Jednalo se o letecké mechaniky pracující na kontraktech po celém světě, a to buď samostatně, nebo jako zaměstnanci leteckých firem, či dokonce jako majitelé firem zaměstnávající i další letecké mechaniky. Absolventi se žákům snažili poodhalit cestu, která je vedla k pracovním úspěchům, byť byla zpočátku velmi náročná. Vyžadovalo to vytrvalost, důslednost a vyšší sebevzdělávání v oboru, či ve studiu jazyků. Přednášky byly doplněny promítáním prezentací, které žákům ukázaly příklady z reálné praxe, a to jak v pozitivním, tak i negativním smyslu.  Přednášející zodpověděli všechny otázky žáků týkající se profese, ale i soukromého života, který je v takto náročném zaměstnání tak trochu na druhé koleji. 

education-2371311_1920.jpg

Série přednášek byla určena pro všechny ročníky oboru Letecký mechanik a trvala celý den. Po přednášce se ještě uskutečnilo setkání absolventů s učiteli a učiteli odborného výcviku, při němž společně hovořili o využitelnosti informací předávaných učiteli, a to jak ve výuce, tak i na praktickém vyučování. Absolventi velmi ocenili praktické dovednosti, získané v průběhu studia.

Ohlas mezi žáky

Po přednáškách byl žákům rozdán dotazník, kde byly otázky ohledně přednášejících, jejich prezentací a vlivu na postoje k dalšímu studiu. Žáci ve většině případů hodnotili akci velmi kladně a projevili zájem o další podobně inspirativní akce. Dokladem toho i je zpětné navázání kontaktů s přednášejícími v podobě děkovných SMS.

Budeme pokračovat¨

V současnosti je na naší škole připravována akce Báječní muži na létajících strojích, která je zaměřena nejen na žáky oboru Letecký mechanik, ale i oboru Strojírenství se zaměřením na Leteckou techniku. Tentokrát by se měli prezentovat absolventi, kteří jsou zaměstnáni jako piloti v různých oblastech letectví – civilní, vojenské, akrobatické apod. Dále je plánována menší série přednášek pro žáky učebního oboru Mechanik opravář, která by měla ukázat žákům možnost dalšího, tentokrát maturitního studia na naší škole a dalšího profesního uplatnění na příkladech inspirativní praxe."

 Mgr. Dana Hohlbergerová, zástupkyně ředitele a kariérová poradkyně

 


 INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

Ve kterých intervencích školního akčního plánu se můžeme uvedenými aktivitami inspirovat?

Rozvoj kariérového poradenství

Z pohledu kariérového poradenství má projekt průřezový dopad na osobní rozvoj žáků z pohledu motivace k profesi, podporu vytrvalosti a disciplíny. Podporuje prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. Významně podpořena je i složka profesní orientace.

Podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli

Pro zaměstnavatele projekt znamená dlouhodobou spolupráci s potenciálními zaměstnanci, kteří postupně získávají potřebné kompetence.

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Inspirace životními zkušenostmi bývalých žáků školy může mít pozitivní vliv na tvořivý přístup k vlastní budoucnosti. Zvolené příklady ukazují, že i v oblasti tak specifické, jako je práce leteckých mechaniků, lze podnikat.

Foto: Pixabay - fotobanka zdarma (Image by NilsW on Pixabay. Image by bstad on Pixabay )