ZAJÍMAVOSTI A INSPIRATIVNÍ PŘÍKLADY Z PRAXE

Spolupráce školy a firmy se netýká jen odborného vzdělávání, ale i KARIPO

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické v Choběboři úzce spolupracuje se společností B-TECH. V odborném vzdělávání je výsledkem například společný moderní školní vzdělávací program Průmyslová automatizace. Úzké kontakty školy a firmy však zcela přirozeně prorůstají do řady aktivit, na než se můžeme dívat optikou kariérového poradenství a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.

 

Předčasné odchody: inspirativní příklady napříč oblastmi intervence

Nabízíme inspirativní příklady z praxe, které mohou mít pozitivní vliv v prevenci předčasných odchodů žáků ze školy, resp. ze vzdělávání. Téma předčasných odchodů je komplexní a způsobené řadou příčín.  A tak přestože je formálně přiřazeno do oblasti kariérového poradenství, zmíněné inspirativní aktivity se mohou v rámci školních akčních plánů objevit i v jiných tematických oblastech, například podpora inkluze, odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli, podpora kompetencí k podnikavost, iniciativě a kreativě či v dalších. Pro lepší přehlednost jsme příklady rozdělili do několika skupin. 

 

Jak motivovat ke studiu žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí?

Žáci ze znevýhodněného sociokulturního prostředí patří k těm, kteří jsou významněji ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání – nejen proto, že střední školu nedokončí, ale často už kvůli tomu, že po odchodu ze základní školy nemají motivaci ve studiu vůbec pokračovat.

 

Spolupráce se sdružením TEO prospívá kariérovému poradenství v SPŠ Tachov

Při Střední průmyslové škole Tachov vzniklo v roce 2004 ojedinělé sdružení nejvýznamnějších zaměstnavatelů regionu TEO. Úzká spolupráce s firmami významně usnadňuje žákům rozhodování o jejich budoucí profesní kariéře. 

 

O právu s právníkem

Příspěvek k lepší profesní prientaci i osobnímu rozvoji – tak můžeme charakterizovat  prvky tandemové výuky pedagoga s odborníkem z praxe, kterou vyzkoušeli ve školním roce 2018/19 v Gymnáziu Žďár nad Sázavou. Do výuky předmětu Základy společenských věd se aktivně zapojil právník.

 

Podpora kariérového vzdělávání na Gymnáziu Uherské Hradiště

Rozvoj klíčových kompetencí žáků je v současné době právem v centru pozornosti kariérových poradců škol. Na gymnáziu v Uherském Hradišti propojili dvě důležité součásti poradenství – osobní rozvoj a kariérové vzdělávání. Ze širokého spektra aktivit se zaměříme na podporu při rozhodování žáků ve volbě následné kariéry.

 

Práce s CV - životopis jako zlatý důl

„Zaměstnavatelé jen s obtížemi rozumí jazyku našich vzdělávacích plánů, proto od 1. ročníku učíme žáky mluvit o svých dovednostech jazykem trhu práce a uvažovat o tom, jakou hodnotu mají dovednosti, které ve škole získávají,“ říká ředitel Střední průmyslové školy elektrotechnické Ječná v Praze, Ondřej Mandík.

 

Fiktivní firmy jsou dobrou přípravou žáků ke vstupu do praktického života

Kvalitní teoretická příprava sama o sobě nestačí k úspěšnému zapojení absolventů škol do praktického života. Tuto skutečnost si plně uvědomuje vedení i pedagogové OA a VOŠ v Příbrami. Prvním krokem bylo zakládání fiktivních firem, touto poměrně často realizovanou aktivitou však podpora žáků neskončila. Následně se nabízely řady dalších souvisejících aktivit.

 

Bývalí žáci školy motivují vrstevníky ke studiu technických oborů

Technické obory dlouhodobě pociťují nedostatek zájemců a následně úspěšných absolventů. Řešení této situace hledali také na SŠLVT v Odoleně Vodě. Vznikl projekt, při němž motivaci žáků posilují absolventi školy, úspěšní v profesním životě.

 

Kariérové poradenství ve zdravotnických oborech

Nedostatek kvalifikovaného zdravotnického personálu je obecně známou skutečností. Získat žáky se skutečným zájmem příslušné profese vystudovat a následně je se zájmem a potřebnou odpovědností vykonávat se stalo výzvou pro kariérové poradkyně na SZŠ a VOŠZ v Karlových Varech.

 

Propagace oborů školy a ministáže

Zájem žáků o technické obory je obecně nízký, zvláště pak u školy v menším městě. Na Gymnáziu a Střední průmyslové škole v Duchcově, p.o. připravili zajímavý projekt – uchazeči mohou školu poznat z pohledu skutečné výuky. V letošním roce tato aktivita, kterou nazývají „ministáže“ překonala svým účinkem očekávání – přihlásilo se 70 žáků.

 

Rozvoj osobnosti žáků jako cesta k uvědomělé volbě budoucího povolání

Škola nemá pouze vzdělávat, ale také vychovávat. Tuto skutečnost si plně uvědomují pedagogové gymnázia v Benešově. Cílem není pouze připravit žáky k dalšímu studiu, ale také rozvíjet jejich osobní a volní vlastnosti tak, aby byli připraveni do budoucího pracovního i soukromého života.

 

Organizace praktické přípravy u sezónních prací

Střední škola stavební v Jihlavě se setkávala, podobně jaké jiné školy s obory ovlivněnými sezónností určitých typů prací, s obtížemi při organizaci a zajišťování kvality praktické přípravy žáků u zaměstnavatelů. V roce 2012 radikálně změnila všeobecně zažitý systém odborných praxí žáků, dala do souladu možnosti školy, očekávání potenciálních zaměstnavatelů a umožnila žákům detailně poznat pracovní podmínky a vidět reálnou perspektivu zaměstnání. Z hlediska kariérového poradenství tak významně posílila prvek profesní orientace a podpořila jeden z pozitivních faktorů prevence předčasných odchodů žáků ze vzdělávání.

 

Studijní neúspěch nemusí vést k předčasnému odchodu ze vzdělávání

Prevence předčasných odchodů žáků ze vzdělávání je nedílnou součástí kariérového poradenství a v současné době je jí věnována velká pozornost. Významným tématem se stává v sekundární úrovni vzdělávání. Na SOŠ a SOU v Neratovicích se rozhodli zvolit komplexní přístup k žákům v průběhu celého studia.  Z hlediska rozsahu celého kariérového poradenství cílí popsané aktivity školy zejména na kariérové vzdělávání a prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání.

 

Příprava žáků pro vstup na trh práce

Dlouhodobá systematická příprava žáků k uplatnění na pracovním trhu či v dalším vzdělávání tak,  jak ji uskutečňují v Gymnáziu a SOŠ dr. V. Šmejkala v Ústí nad Labem, zasahuje v rámci kariérového poradenství do oblastí: osobní rozvoj, kariérové vzdělávání, profesní orientace.

 

Představujte řemeslo jako zajímavou a perspektivní práci

Nezájem o stavební obory se stále nedaří prolomit. O to kreativnější a iniciativnější musí být školy, které je nabízejí. Své aktivity kariérového poradenství by měly cíleně zaměřit i na žáky základních škol.

 

Zajímavý nábor a KARIPO jako priorita ŠAP

Ve svém školním akčním plánu si Střední škola Brno, Charbulova stanovila vytváření podmínek pro činnost vlastního pracoviště kariérového poradenství a pro činnost pracovního a poradního týmu zaměstnanců. Za důležité ve škole považují zaměřit se na nábor uchazečů ze ZŠ i na vlastní žáky – oba směry kariérové poradenství mají společný cíl: připravit pro pracovní trh úspěšné absolventy, kteří budou mít zájem věnovat se profesi, na níž se připravili.

 

Inspirace z Obchodní akademie v Lysé nad Labem

„I díky školnímu akčnímu plánu (ŠAP) jsme si ujasnili, co vše patří do kariérového poradenství. Dříve bychom uváděli, že jde pouze o pomoc našim žákům v rozhodování o dalším studiu a výběru VŠ či VOŠ, přestože ve skutečnosti děláme mnohem víc,“ říká Lenka Hrubčíková, které se spolu s vedením školy této oblasti věnuje. Nahlédněte s námi do školního Assessment Centre, podívejte se, jak funguje KARIPO napříč předměty i na aktivity školy směrem k žákům ZŠ.

 

Inspirace (nejen) pro gymnázia

Zájem o studium na gymnáziu zůstává tradičně vysoký. Nemalý počet žáků ho však volí i proto, aby své rozhodnutí o dalším profesním směřování mohli ještě o pár let odložit. O to většího významu nabývá v těchto školách kariérové poradenství zaměřené na profilaci zájmů žáka a jeho odpovědnou volbu vysokoškolského oboru. Zajímavou inspiraci v tomto směru nabízí pražské Gymnázium Evolution.