Fiktivní firmy jsou dobrou přípravou žáků ke vstupu do praktického života

Kvalitní teoretická příprava sama o sobě nestačí k úspěšnému zapojení absolventů škol do praktického života. Tuto skutečnost si plně uvědomuje vedení i pedagogové OA a VOŠ v Příbrami. Prvním krokem bylo zakládání fiktivních firem, touto poměrně často realizovanou aktivitou však podpora žáků neskončila. Následně se nabízely řady dalších souvisejících aktivit.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Na Příkopech, Příbram I je odbornou školou s devadesátiletou tradicí a její vyučující si neustále uvědomují důležitost sepětí teorie s praxí. Teoretická výuka na škole převažuje. Aby se žáci OA a studenti VOŠ naučili, jak to vypadá v praxi ještě před tím, než do ní sami vstoupí, vznikla myšlenka založit firmy fiktivní, uvádí RNDr. Marcela Blažková, ředitelka školy. „Pedagogové dbají o důsledné simulování běhu skutečných firem. Proto v roce 1994 na naší škole vznikla první fiktivní firma KANA, která se zabývala prodejem kancelářského nábytku.

Počet fiktivních firem se postupně rozrůstal – ALFA, DATA, SECCO, Cubefit, Rest, SIS, SStuff, Shine, STP – tak, jak rostl zájem našich žáků. Rozšiřoval se i počet fiktivních firem na ostatních středních školách v České republice. Vznikla potřeba vzájemné spolupráce mezi jednotlivými firmami. Z těchto důvodů začaly školy pořádat veletrhy. Mezi ně se zařadila i naše obchodní akademie. Ve školním roce 2018/2019 jsme pořádali již 21. ročník regionálního veletrhu Podzimní Příbram.“

Během let došlo k velkému vývoji při výuce v rámci fiktivní firmy. „Naši žáci využívají své bohaté znalosti a dovednosti z odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů, což dokazují svými úspěchy na veletrzích,“ říkají Mgr. Iva Čápová, která se věnuje kariérovému poradenství, a Ing. Lucie Krupičková, odborná učitelka předmětu Fiktivní firmy.

Jak fiktivní firmy realizujeme?

design-3060480_1920.jpg

Fiktivní firmy a cvičná kancelář jsou odborné předměty pro žáky 3. ročníku. Znamená to tedy, že na konci 2. ročníku jsou žáci seznámeni s tím, co je v příštím roce čeká, a mohou se rozhodnout, který předmět si vyberou. Od školního roku 2016/2017 byli do prvního ročníku přijímáni žáci podle upraveného ŠVP, tzn. že tito žáci si na konci 2. ročníku také volí zaměření – aplikace daňových zákonů, osobní a firemní finance, marketing, management, sociální zabezpečení a veřejné finance.

Ve třetím ročníku si vytvoří vlastní firmu přesně podle pravidel skutečné firmy, volí si management, dělají účetnictví, vyplácejí si mzdu, kterou si samozřejmě musí vypočítat. K založení firmy logicky potřebují i razítko, název, logo, a protože chtějí své produkty prodat, musí si vytvořit i reklamu, takže letáky, katalogy, webové stránky, založit sociální sítě atd. Již v listopadu se účastní první důležité akce – našeho veletrhu fiktivních firem. Veletrh se skládá ze dvou dnů – první den studenti představují své firmy formou prezentací v českém i anglickém jazyce, jež hodnotí odborná porota. Druhý den je důležitější – každoročně přibližně 30 fiktivních firem z různých škol zaplní příbramskou sokolovnu, připraví si prodejní stánek a obchodují. Prodávají nejen produkty, ale i služby, které v posledních letech převažují. Opět odborná porota hodnotí stánek – prodejní místo, logo firmy a nejlepšího obchodníka.

Žáci se účastní i dalších veletrhů, nejčastěji v Písku, Plzni a Praze, nicméně byli např. i na mezinárodním veletrhu v Žiaru nad Hronom, kde vyhráli první místo za slogan firmy.

Svět fiktivních firem řídí CEFIF, Centrum fiktivních firem při Národním ústavu pro vzdělávání. Úkolem CEFIF je koordinovat činnost sítě fiktivních firem v České republice, poskytovat podporu a poradenství žákům a učitelům působícím ve fiktivních firmách.

Fiktivními firmami vše nekončí

Naše škola většinou nezůstane u organizace veletrhu, ale často tuto akci spojí ještě s další akcí. Jednou z nich byl i Evropský týden odborných dovedností. Hlavním důvodem je, aby se ten den do nějaké činnosti zapojili všichni žáci. Takže v r. 2018 probíhaly akce takto:

  • 1. ročníky se zúčastnily exkurzí v institucích a organizacích, třídy byly rozděleny na skupiny, navštívily Knihovnu Jana Drdy Příbram a Státní okresní archiv v Příbrami, což jsou potenciální zaměstnavatelé našich studentů, nafotili a natočili průběh exkurze a následně zpracovali nástěnku fotografií či natočené video, které zveřejnili na školním Facebooku, Instagramu a YouTube;
  • 3. a 4. ročníky v Sokolovně Příbram zorganizovaly a uspořádaly 21. ročník Veletrhu fiktivních firem „Podzimní Příbram, přivítaly fiktivní firmy z ostatních OA (Plzeň, Písek, ISŠ Příbram aj.). Veletrh fiktivních firem je tradiční akcí, v rámci této soutěže se veřejnosti představí některé vybrané fiktivní firmy školy, odprezentují zajímavosti
    o firmě a předvedou odborné dovednosti prodeje, vyplnění základních účetních dokladů, namotivují zákazníky ke koupi firemních produktů;
  • studenti 2. ročníku se zúčastnili veletrhu jako hosté, plnili úkoly zadané vyučujícími českého jazyka – zpracovat reportáž z veletrhu, úkoly z účetnictví a ekonomiky – získat zadané účetní doklady a zhodnotit, zda jsou správně vyplněny, ekonomicky zhodnotit, jak se jim která firma líbila, jaký má ekonomický potenciál a šanci na úspěch, zda je podnikatelský záměr firmy dobrý;
  • zástupci firem, rodičů a absolventů fungovali jako odborná porota, která hodnotila odborné znalosti a dovednosti prodávajících, katalog a vizitku firem, odborný projev a motivaci zvyšovat kvalitu svých obchodních dovedností;
  • veletrhu se zúčastnili němečtí partneři z projektu Erasmus+ KA2 s názvem International Youth Entrepreneurship and foreign trade in education. Projekt s názvem „Mezinárodní podnikání mládeže a zahraniční obchod ve výuce“ se zaměřuje na propojení školního a mimoškolního vzdělávání v evropském rámci. Jeho cílem je školní příprava a certifikace ve sféře podnikání v zahraničním obchodu. Ve třech pracovních etapách vznikají výstupy projektu, které povedou k rozvoji podnikatelských dovedností a podpoře mezinárodní spolupráce v Evropě.
  • Další aktivitou bylo představení zahraničních projektů formou výstavky fotografií ze zahraničních stáží a diskuze s účastníky výjezdů na zahraniční praxi do Velké Británie a Německa, což je naše další velmi přínosná aktivita.

 INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

 Ve kterých intervencích školního akčního plánu se můžeme uvedenými aktivitami inspirovat?

Rozvoj kariérového poradenství

V oblasti kariérového poradenství popsané aktivity podporují oblast profesní orientace a oblast kariérového vzdělávání. Nepominutelný přínos lze sledovat také v prevenci předčasných odchodů žáků ze vzdělávání.

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Fiktivní firmy jsou integrální součástí podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. Přínosné jsou především aktivity, které učí žáky tvořivému vyhledávání obchodních a podnikatelských příležitostí.

Foto: Pixabay - fotobanka zdarma (mohamed Hassan z Pixabay)