Kariérové poradenství ve zdravotnických oborech

Nedostatek kvalifikovaného zdravotnického personálu je obecně známou skutečností. Získat žáky se skutečným zájmem příslušné profese vystudovat a následně je se zájmem a potřebnou odpovědností vykonávat se stalo výzvou pro kariérové poradkyně na SZŠ a VOŠZ v Karlových Varech.

Škola v první řadě využila možnosti žádat o šablony na pozici kariérového poradce. „Pracovaly jsme tedy dvě na pozici kariérové poradkyně, jedna pro SZŠ a druhá pro VOŠZ,“ uvádějí Mgr. Jaroslava Slavíková a Mgr. Marie Janečková. „Měly jsme možnost pracovat se žáky a studenty podle potřeby, trénovat umění sebeprezentace, zjišťovat možnosti dalšího studia i specializačního studia, zaměřovaly jsme se na profesní růst žáků a studentů. Byly organizovány návštěvy pracovníků zaměstnavatelů ve škole a zároveň exkurze u zaměstnavatelů na pracovištích. Probíhala komunikace s vysokými školami o uznávání některých předmětů a o možnosti zrychlené varianty studia. Navštěvovaly jsme se studenty veletrhy práce.“

medicine-3493688_1920.jpg

Důležitá je příprava pro praxi a také spolupráce se ZŠ při výběru uchazečů o studium

Jako vyučující odborných předmětů znaly obě kariérové poradkyně žáky a studenty z praktické výuky. V této pozici to bylo velkou výhodou. Jejich zkušenost dokázala pomoci mnohým z nich správně se rozhodnout pro nástup na určité konkrétní místo, mnohdy jim pomohly i zprostředkovat práci.

Vzhledem k nedostatku zdravotníků bylo krajem povoleno otevření dvou tříd prvních ročníků oboru zdravotnický asistent. „Ukazovalo se však, že uchazečů o studium přímo z Karlových Varů je malé množství,“ uvádějí kariérové poradkyně. „Obrátily jsme se na základní školy v Karlových Varech a oslovily jsme je s nabídkou projektu Den pro základní školy. V tomto projektu učitelé se žáky, kteří zdravotnické obory chtějí studovat nebo to ještě zvažují, mohou SZŠ navštívit. Zde si nejen vyslechnou informace o průběhu studia, o jednotlivých oborech, ale poznají i klima školy. Navštěvují odborné učebny a pod vedením starších žáků si vyzkouší například první pomoc či další preventivní aktivity. Programem ´děti dětem´ významně stoupá motivace žáků ke studium zdravotnických oborů. Tato aktivita se projevila jako velmi přínosná a významně posílila zájem o studium na SZŠ. Podpora kariérových poradkyň ze šablon na škole skončila, úspěšné projekty však zůstaly a pedagogičtí pracovníci jsou v nich i nadále aktivní.“

Práce kariérového poradce se zaměřuje nejen na profesní orientaci

Žáci v některých případech stanou před rozhodnutím, zda ve studiu pokračovat. „V případě řešení rizika předčasného odchodu ze vzdělávání se snažíme především tomuto nepříznivému jevu předcházet. Využíváme především individuální poradenský rozhovor a společně hledáme možné alternativy studia. Pokud je žák či student plnoletý, mnohdy vidí v ukončení studia jediné možné řešení, motivy jsou samozřejmě individuální. Velmi záleží na rodinných vztazích a podpoře rodiny. Nejčastější důvody jsme identifikovali především v souvislosti s touhu osamostatnit se. Žáky a studenty směřujeme vždy k možnosti přerušení studia, ne k jeho ukončení, aby měli možnost vrátit se a dostudovat, v případě že by se jejich situace změnila. Dále je informujeme o možnosti přestupu na jiný obor, případně učební obor nebo o možnosti odborných kurzů.

Porovnáním počtu žáků před aktivním zapojením kariérových poradkyň se potvrdil náš předpoklad posílení zájmu o obor. Počet žáků se zaměřením na obor praktická sestra se navýšil přibližně o 30 %. I to je důvod proč škola bude opět žádat o šablony na pozice kariérových poradců na SZŠ i VOŠZ,“ vysvětlují Jaroslava Slavíková a Marie Janečková.


 INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

 Ve kterých intervencích školního akčního plánu se můžeme uvedenými aktivitami inspirovat?

Rozvoj kariérového poradenství

Projekt směřuje především do náboru žáků a podporuje vhodnou volbu nastávající profese. Poznání podmínek budoucího studia snižuje riziko předčasných odchodů ze vzdělávání.

Podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli

Odborné vzdělávání ve zdravotnických oborech je velmi aktuální. Nábor žáků na základě poznání reálného prostředí vytváří podmínky pro úspěšné dokončení školy a také pro setrvání absolventů v oboru.

 Foto: Pixaby, fotobanka zdarma (Antonio_Corigliano)