Studijní neúspěch nemusí vést k předčasnému odchodu ze vzdělávání

Prevence předčasných odchodů žáků ze vzdělávání je nedílnou součástí kariérového poradenství a v současné době je jí věnována velká pozornost. Významným tématem se stává v sekundární úrovni vzdělávání. Na SOŠ a SOU v Neratovicích se rozhodli zvolit komplexní přístup k žákům v průběhu celého studia.  Z hlediska rozsahu celého kariérového poradenství cílí popsané aktivity školy zejména na kariérové vzdělávání a prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání.

SOŠ a SOU Neratovice vznikla v roce 1998 spojením tří škol na okrese Mělník. Dnes jde o uznávanou střední školu, která má za sebou mnohá ocenění, ale také respekt a úspěchy,“ uvádí Ing. Marcela Hrejsová, ředitelka školy. Škola v současné době vzdělává v cca 20 třídách okolo 400 žáků v oborech vzdělání: veřejnosprávní činnost, kadeřník, kuchař – číšník, prodavač, operátor skladování, mechanik opravář pro motorová vozidla, karosář, instalatér a zedník, nabízí i obor hotelnictví, gastronomie a provozní technika.

Fotolia_7867467_Subscription_XL.jpg

Nedílnou součástí pedagogického působení je samozřejmě efektivní působení kariérového poradenství ve škole. „Kariérovému poradenství se věnujeme systematicky, v souladu se strategií školního akčního plánu,“ říká kariérová poradkyně Mgr. Iveta Trhoňová. „Při rozboru statistických dat školy jsme se pozastavili nad narůstajícím počtem žáků, kteří předčasně odcházejí ze vzdělávání. Stáli jsme před výzvou, která má význam nejen z hlediska školy, ale především z pohledu kariérního rozvoje nastupující generace.

Proto jsme se zaměřili na tři fáze, které jsou z našeho pohledu klíčové:

  • předcházení předčasným odchodům
  • řešení rizik předčasných odchodů v průběhu studia
  • a když riziko nastane, hledat účinná opatření

první fázi jsme se zaměřili především na spolupráci se základními školami v regionu. V rámci besed seznamujeme žáky s charakteristikami studia na naší škole, požadavky a potřebnými kompetencemi při výkonu zvoleného povolání. Pravidelně jsou organizovány Dny otevřených dveří, kterých se zúčastňují jak žáci základních škol, tak i individuálně žáci v doprovodu rodičů. Na těchto akcích se nekonají pouze informační schůzky s pedagogy školy, přednášejí zde také žáci SOŠ a SOU o svých studijních oborech ve formátu ´děti od dětí´. Tím usilujeme o preventivní opatření při volbě oboru, abychom předcházeli zklamání žáků. Stejně tak věnujeme pozornost adaptačnímu procesu žáků prvního ročníku. V těchto aktivitách je věnována pozornost klimatu třídy, probíhají besedy o významu vzdělání a potřebě osobní odpovědnosti. Žákům nabízíme častější možnosti konzultací v rámci Školního poradenského pracoviště.

Ve druhé fázi je typická intenzivní spolupráce všech participujících pedagogických pracovníků s kariérovým poradcem. Zaměřujeme se na monitorování školního prospěchu a v rámci komunikace se zaměřujeme i na vnímání jejich pocitů ze školní úspěšnosti. Významným motivačním faktorem se stala stipendia, poskytovaná krajem (pro obory zedník, instalatér a karosář) a prospěchová stipendia školy. Při intenzivní komunikaci se žáky, a pokud je zájem, tak i s jejich zákonnými zástupci, které se snažíme motivovat k pravidelnému kontaktu se školou, poznáváme i jejich rodinné zázemí. Zvláštní pozornost potom věnujeme žákům z málo funkčních rodin.

Ve třetí fázi žákům nabízíme a v případě zájmu poskytujeme průběžné konzultace, při kterých se zaměřujeme především na formování vnitřní motivace žáků. Ne vždy se podaří žáky namotivovat tak, aby studium ve zvoleném oboru dokončili. Potom nám pomáhá prostupnost vzdělávací soustavy a hledáme řešení v oborech méně náročných. V případě přerušení nebo ukončení studia poskytuje škola žákům poradenství, spočívající ve vysvětlení právních aspektů různých variant řešení, jako například komunikace s úřadem práce, náležitosti pracovní smlouvy a podobně.

Netradiční případ úspěšné podpory pedagogů a kariérové poradkyně

Každým rokem se stává, že tři až čtyři žákyně v průběhu studia otěhotní. Pak se nabízejí dvě možnosti – ukončení nebo přerušení studia. Jedna ze žákyň studovala bez přerušení studia i přesto, že měla dítě již od prvního ročníku a využila individuální studijní plán ke studiu až ve třetím ročníku. Díky intenzivní spolupráci třídní učitelky s kariérovou poradkyní a průběžné podpoře pedagogických pracovníků se jí podařilo na konci školního roku studium úspěšně ukončit. Stala se pro nás příkladem cílevědomé žákyně, která nevyhledávala úlevy a plně si uvědomovala potřebu získat kvalitní vzdělání.“


 INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

 Ve kterých intervencích školního akčního plánu se můžeme uvedenými aktivitami inspirovat?

Rozvoj kariérového poradenství

Otázka předčasných odchodů žáků ze vzdělávání je velmi aktuální především na SOŠ a SOU. Zpracování účinné strategie může být přínosné pro profesní směřování žáků a současně také pro rozvíjení jejich osobních vlastností i pro vnitřní motivaci.

Podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli

Pro oblast podpory odborného vzdělávání se nabízí intenzivní spolupráce škol a zaměstnavatelů při prezentaci profesních specifik již žákům prvního ročníku škol. Lze očekávat přínosy v odpovědné volbě povolání a snížení demotivace při nevhodné volbě profese.

 Foto: Fotobanka NÚV