Příprava žáků pro vstup na trh práce

Dlouhodobá systematická příprava žáků k uplatnění na pracovním trhu či v dalším vzdělávání tak,  jak ji uskutečňují v Gymnáziu a SOŠ dr. V. Šmejkala v Ústí nad Labem, zasahuje v rámci kariérového poradenství do oblastí: osobní rozvoj, kariérové vzdělávání, profesní orientace.

Úspěšnost žáků v pracovním i osobním životě je provázána s připraveností reagovat v nestandardních situacích. Gymnáziu a SOŠ dr. V. Šmejkala v Ústí nad Labem při své podpoře žáků zvolila celostní přístup – systematickou přípravu na uplatnění při dalším studiu či v pracovní kariéře podporou osobního rozvoje, kariérovým vzděláváním i směřováním v profesní orientaci. V průběhu studia si žáci dvou studijních oborů zpracovávají profesní portfolio absolventa, učí se pracovat s personálními písemnostmi a vyvrcholením je absolvování fiktivního přijímacího pohovoru.

Fotolia_1153419_Subscription_XL.jpg

 

Co vedlo pracovníky školy k realizaci projektu

„Při analýze potřeb jsme identifikovali problémy při uplatňování žáků na reálném pracovním trhu,“ uvádí Mgr. Dita Henzlová, zástupkyně ředitele školy a také kariérová poradkyně Gymnázia a Střední odborné školy dr. Václava Šmejkala.  „Nedostatky jsme objevili především v oblasti sebeprezentace a prosazení se s ohledem na získané vědomosti a nabyté dovednosti. Hledali jsme rezervy v jejich kompetencích k pracovnímu uplatnění – většina žáků měla řadu odborných zkušeností ze školní praxe, dobrovolnické činnosti atd., často i podložené příslušnými dokumenty, které ale neuměli v rámci přijímacího procesu adekvátně využít. Proto jsme se rozhodli k této problematice ve studijních oborech Veřejnosprávní činnost a Sociální činnost zaujmout systematický přístup.

Absolventi by měli mít k dispozici kompletní potřebnou dokumentaci

„Zjistili jsme, jaké typy dokumentů mají žáci k dispozici. Z těchto dokumentů jsme se rozhodli vytvořit jednotný celek – Profesní portfolio absolventa, které si během studia zpracovává každý žák těchto oborů. Přípravu žáci zahájí v samém počátku studia a učí se průběžně shromažďovat potřebné dokumenty,“ pokračuje Mgr. Henzlová. Portfolio, které absolventy provází při vstupu na pracovní trh a ulehčuje jim zahájení profesního života, je tvořeno následujícími dokumenty:

Personální písemnosti

 • strukturovaný životopis vypracovaný na počítači
 • strukturovaný životopis v AJ, NJ
 • klasický životopis psaný vlastní rukou (dobrovolně)
 • Europass – životopis, jazyková doložka, mobilita
 • motivační dopis

Vysvědčení

 • všechna výstupní vysvědčení jak ze základní, tak střední školy; po vykonání maturitní zkoušky žáci zakládají i maturitní vysvědčení; doporučuje se založit i několik ověřených kopií tak, aby je žák měl k dispozici při přijímacím řízení či při uzavírání pracovní smlouvy

Osvědčení, čestná uznání, diplomy

 • osvědčení o absolvování kurzů, čestná uznání či diplomy ze soutěží, přehlídek…

Odborná praxe (žák může nahradit deníkem z praxe)

 • přehled vykonané praxe v rámci školy, a to jak průběžné, tak souvislé praxe (přesně je uváděno datum od kdy do kdy praxe probíhala, přesný název a adresa zařízení, pracovní pozice, kterou žák v rámci praxe vykonával).
 • tento přehled je vypracován na počítači a je potvrzen vedením školy tak, aby mohl žákovi sloužit k doložení praxe. Součástí této složky je i hodnocení souvislé praxe žáků, které vydává zařízení, ve kterém žáci praktikovali.

Reference

 • doporučení vyhotovená učiteli, nadřízenými na brigádě…

Pracovní smlouvy, dohody, platový výměr

 • např. dohoda o provedení práce z brigádnické činnosti
 • potvrzení o dobrovolnické práci

Jiné

 •  další materiály, které ve vztahu k vlastní osobě považují žáci za důležité: potvrzení o zdravotní způsobilosti, seznam odborné literatury, kopii řidičského průkazu, přehled seminárních prací, které žák zpracoval v rámci vzdělání apod.

Profesní videovizitka – CD, USB

Sebehodnocení.

Tvorba personálních písemností je zařazena v plánu učiva obou oborů v předmětu Písemná a elektronická komunikace a Péče o klienta.

 Jak dosáhnout úspěchu při výběrovém řízení

„Protože řada žáků neměla žádné zkušenosti z přijímacího pohovoru, zařadili jsme nově tuto tematiku do odborných předmětů obou výše uvedených oborů. Navázali jsme spolupráci s odborníky z praxe, kteří nám pomohli při přípravě, ale i samotné realizaci fiktivních přijímacích pohovorů. Tyto pohovory, které nabízíme každý rok všem žákům 4. ročníků a kterých se mohou na základě vlastního zvážení dobrovolně zúčastnit, probíhají vždy v reálném pracovním prostředí a s odborníky z personální oblasti,“ vysvětluje zástupkyně ředitele a kariérová poradkyně Gymnázia a SOŠ dr. V.  Šmejkala v Ústí nad Labem.

„Aktivita začíná vždy ve třídě, kdy všichni žáci obdrží fiktivní inzerát nabízející práci v jejich oboru. K tvorbě tohoto inzerátu využíváme odborníky z praxe. Na tento inzerát každý žák povinně (v rámci výuky) odpoví motivačním dopisem s přiloženým životopisem. Každý z nich dostane zpětnou vazbu ohledně životopisu a motivačního dopisu od svého odborného učitele. Všichni projdou průpravou pro přijímací pohovor. Využíváme přednášek odborníků z praxe, videí z odborných kurzů Seduo a jiných vlastních výukových materiálů. Pohovory trénujeme.

Žáci, kteří se rozhodnou zúčastnit samotného pohovoru, obdrží dopis/e-mail, kde jsou k pohovoru pozváni do předem neznámého prostředí, tak aby podmínky co nejvíce odpovídaly reálnému pohovoru. Zde také poprvé použijí svá portfolia, která by je měla provázet i dalšími pohovory. Následně se pak setkají s odborníky – personalisty, kteří jim, ale i nám, po samotném pohovoru poskytnou ojedinělou zpětnou vazbu. Žáci mají možnost prodiskutovat s odborníky průběh samotného pohovoru, dozvědí se nejen chyby, nedostatky, ale i názor na dobře zvládnuté prvky pohovoru a případná doporučení, jak uspět co nejlépe. Pohovory probíhají individuálně nebo formou Assessment Centra.

Často se setkáváme s tím, že při pohovoru žáci kvůli nervozitě zapomínají uvést všechny své zkušenosti, dovednosti a přednosti – právě k tomu by jim portfolio mělo dopomoci. Zároveň mají v ruce nástroj, jak se odlišit od ostatních uchazečů o práci. Ve výuce je také zařazena tvorba profesní videovizitky – osobní prezentace formou videa.“

A jak si zvolit „ten správný“ obor

Žáci všech oborů školy absolvují ve 4. ročníku tři projektové dny Volba povolání. Zde dostávají praktické informace od IPS Úřadu práce v Ústí nad Labem, Eurocentra, Dobrovolnického centra a oborově příslušných vysokých škol.

Jak žáci aktivity přijímají

Mgr. Henzlová: „Kromě kladné zpětné vazby z fiktivních pohovorů se nám pravidelně ozývají naši bývalí žáci, kteří se chtějí pochlubit s tím, jak uspěli na reálném trhu práce. Často se ozývají s tím, že jim portfolio při přijímacím pohovoru usnadnilo a často i otevřelo cestu k úspěchu. Například poslední mail od bývalé žákyně:

26. 10. 2018 v 12:35

Dobrý den,

tak Vám píšu snad s radostnou zprávou, že jsem díky portfoliu, co jsme s Vámi tvořili, získala práci aktivizačního pracovníka v Helias. Zájemců bylo mnoho, ale paní ředitelku zaujalo hlavně portfolio.Tak jsem Vám tím chtěla poděkovat za skvělou přípravu na budoucí zaměstnání.  Krásný den a klidný školní rok. Nováková Jiřina (jméno bylo změněno)


INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

 Ve kterých intervencích školního akčního plánu se můžeme uvedenými aktivitami inspirovat?

Rozvoj kariérového poradenství

Kariérové poradenství není pouze profesní orientace, jde i o osobní rozvoj a vzdělávání v tvorbě životní kariéry. Z tohoto pohledu je výhodné začlenit všechny aktivity do jednoho kompaktního celku. Mimo to dochází k rozvoji metakognitivní kompetence k systematické práci a disciplíně.

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Práce s portfoliem může posilovat žákovo vnímání růstu vlastních kompetencí a lze očekávat rozvoj iniciativy a kreativity. Nabízí se posun v myšlení, hledání nových možností pracovní orientace i v podnikání.

Podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli

Spolupráce se zástupci zaměstnavatelů při fiktivních výběrových řízeních a pohovorech může vytvořit motivaci k navázání hlubšího kontaktu s firmou a pomoci tak firmě získat vhodného a perspektivního zaměstnance.

Rozvoj gramotností, digitálních kompetencí a výuky cizích jazyků

Pořizování portfolia, práce s dokumenty, jejich archivace a evidence i další popsané aktivity kladou nejen nároky na zvládání ICT, ale také na porozumění textu.

Foto: fotobanka NÚV