Propagace oborů školy a ministáže

Zájem žáků o technické obory je obecně nízký, zvláště pak u školy v menším městě. Na Gymnáziu a Střední průmyslové škole v Duchcově, p.o. připravili zajímavý projekt – uchazeči mohou školu poznat z pohledu skutečné výuky. V letošním roce tato aktivita, kterou nazývají „ministáže“ překonala svým účinkem očekávání – přihlásilo se 70 žáků.

Gymnázium a SPŠ Duchcov se dlouhodobě potýká s nedostatkem žáků. Důvody, které ovlivňují počty žáků na všech středních školách, jako nepříznivý demografický vývoj nebo klesající zájem o technické obory, nejsou jediné, se kterými se potýkáme“, uvádí Ing. Bc. Vladimíra Holíková, zástupkyně ředitelky školy.

Fotolia_17091034_Subscription_XXL.jpg

Škola sídlí na malém městě a přesto, že nabídka oborů SPŠ je v Ústeckém kraji unikátní, ochota žáků dojíždět za vzděláním, a ještě na malé město, je malá. „Proto klademe velký důraz na propagaci školy, ve které nás podporují i firmy, které se dlouhodobě potýkají s nedostatkem absolventů našich oborů. V rámci propagace oborů školy se účastníme okresních přehlídek středního vzdělávání v celém kraji. Oslovujeme výchovné a kariérové poradce všech ZŠ v celé spádové oblasti, a pokud nám to umožní vedení škol, navštěvujeme žáky 9. tříd přímo na jejich školách,“ dodává.

Ministáže jsou ojedinělý projekt

K ojedinělému projektu v oblasti podpory odborného vzdělávání a kariérového poradenství směrem k žákům ZŠ zástupkyně Holíková říká: „Ve třídách žákům představujeme jednotlivé obory školy, zodpovídáme jejich dotazy, zveme je na prohlídku školy ve dnech otevřených dveří a také nabízíme ministáže. V rámci ministáže může potenciální uchazeč prožít jeden den jako žák 1. ročníku vybraného oboru. Přihlásit se na ministáž je možné v průběhu dne otevřených dveří, telefonicky nebo mailem. Následně je uchazeč kontaktován na mobilní telefon, kde je mu sdělen konkrétní termín. Termín je určen tak, aby měl žák možnost poznat z vybraného oboru co možná nejvíce – bývají to dny, kdy probíhá výuka odborných předmětů, praxe apod. Ráno před začátkem vyučování se uchazeč dostaví do školy a hlásí se na určeném místě. Poté je mu přidělen žák 1. ročníku, který mu během dne dělá průvodce a seznámí ho s prostředím školy, s organizací výuky, pomůže mu začlenit se do kolektivu třídy. Zároveň poradí při aktivitách v hodině, do kterých je uchazeč zapojen a které jsou pro něj nové a neznámé. Na konci vyučovacího dne uchazeč obdrží potvrzení o absolvování ministáže, které slouží k omluvení nepřítomnosti na ZŠ.“

Zájem o školu roste

S ministážemi škola začala před třemi roky. „Poprvé jsme zaznamenali pouze minimální zájem, loni je absolvovalo 38 uchazečů, z nichž téměř všichni jsou nyní žáky školy, a letos máme již 70 přihlášených zájemců. Vidíme, že tato aktivita se v rámci propagace školy osvědčila, a pokud by byla odezva uchazečů podobná jako v předchozím roce, byli bychom velmi spokojení. Protože od nástupu do školy ke složení maturitní zkoušky vede dlouhá cesta, snažíme se ve spolupráci s firmami, které nám zajišťují v průběhu studia přednášky, besedy, exkurze, praxe i placené brigády, motivovat žáky k tomu, aby ze vzdělávání předčasně neodcházeli, protože úspěšné absolvování školy je podmínkou startu jejich celoživotní kariéry v oboru,“ uzavírá zástupkyně ředitele.


 INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

Ve kterých intervencích školního akčního plánu se můžeme uvedenými aktivitami inspirovat?

Rozvoj kariérového poradenství

Žáci a zástupkyně ředitelky školy se účastnili natáčení videospotu propagujícího obor stavebnictví v rámci projektu KARIPO. Zároveň Ing. Holíková představila obory školy na setkání kariérových poradců ZŠ okresu Teplice zaměřeném na stavebnictví v rámci téhož projektu.

Podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli

Žáci se v rámci ministáže seznamují s výukou odborných předmětů – teoretických i praktických, dozvědí se, s jakými sociálními partnery škola spolupracuje a odnášejí si i propagační předměty těchto zaměstnavatelů, např. tužky, bloky, klíčenky, přívěsky apod.

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Žáci absolvují ministáž v cizí škole – pohybují se v cizím prostředí, musí komunikovat s cizími učiteli, začlenit se do neznámého kolektivu.

Podpora polytechnického vzdělávání

Pro žáky 8. tříd okolních ZŠ pořádáme Technické hry, kde žáky nenásilnou a hravou formou seznamujeme s podstatou oborů školy, které spadají do oblasti polytechnického vzdělávání.

Foto: fotobanka NÚV