Rozvoj osobnosti žáků jako cesta k uvědomělé volbě budoucího povolání

Škola nemá pouze vzdělávat, ale také vychovávat. Tuto skutečnost si plně uvědomují pedagogové gymnázia v Benešově. Cílem není pouze připravit žáky k dalšímu studiu, ale také rozvíjet jejich osobní a volní vlastnosti tak, aby byli připraveni do budoucího pracovního i soukromého života.

„Výchova a vzdělávání žáků osmiletého gymnázia nabízí ideální podmínky pro jejich komplexní rozvoj. Rozhodli jsme se začlenit rozvoj osobnosti žáků a jejich kariérové směřování již v primě,“ říká Mgr. Eliška Pilátová, kariérová poradkyně Gymnázia Benešov. „Navazujeme potom v dalších ročnících – kvartě, třetím ročníku a v maturitním čtvrtém ročníku.

Fotolia_35318436_Subscription_XXL.jpg

primě jsme zařadili samostatný předmět etická výchova, kde se zaměřujeme především na komunikační a sociální dovednosti. Zjistili jsme totiž, že přechod z pátého ročníku základní školy je pro naše žáky často velmi náročným obdobím v jejich životě, a tak jim pomáháme v adaptačním procesu. K výuce používáme osvědčené učebnice etické výchovy, podpořené vhodnými pracovními listy a doprovázené uživatelsky přátelskou metodickou příručkou. Žáci se seznamují s technikami komunikace, osvojují si pravidla aktivního naslouchání, empatického vyjadřování a posilují tak svoje sociální kompetence. Velmi se nám osvědčilo žáky naučit analytickému řešení problémů a v širší rovině i náročnějších životních situací. Významnou složkou je také realistické sebehodnocení a hodnocení druhých. Mimo občanské kompetence tím vytváříme podmínky pro úspěšnost v dalším vzdělávání a následně v profesním životě. Na získané základní dovednosti postupně nabalujeme další a další, které se snažíme přetvářet na návyky. Postupně se dostáváme až k asertivním postojům.

Takto vybavené žáky následně v kvartě seznamujeme ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Nezbytnou součástí přípravy na další vzdělávání je spolupráce se školami v regionu, účast školy na Burze škol a spolupráce s Úřadem práce. Žáci gymnázia si ve skupinové výuce připravují referáty na téma studium na gymnáziu. Tím si ujasňují svoje hodnoty a současně osvojují prezentační a komunikační dovednosti. Také v kvartě se zaměřujeme na rozvoj osobnosti žáků, tentokrát akcentujeme otázky sebemotivace a motivace. K tomuto tématu úspěšně využíváme motivační karty Euroguidance. Celý projekt vyvrcholí samostatnou prací na téma „Co mě motivuje, inspiruje, moje vzory a idoly“. Tyto práce (zpracované v PowerPointu) si žáci vzájemně prezentují a diskutují o nich. Zajímavým tématem další práce je úvaha nad otázkou „Jaká je moje vysněná budoucnost“. Uvedené aktivity jsou přínosem nejenom pro žáky, mnohdy vedou k zamyšlení i nás pedagogy,“ říká Eliška Pilátová.

Které kroky je třeba udělat na prahu dospělosti

„V posledních dvou ročnících gymnázia se zaměřujeme již převážně na volbu dalšího studijního směru a na profesní orientaci. Automatickou součástí je dovednost zpracovat životopis a motivační dopis. Se žáky pracujeme jak formou skupinového poradenství, tak i poradenství individuálního. Využíváme dostupné nástroje z webu, jako je například Infoabsolvent, Europass, navštěvují nás studenti vysokých škol se svými přednáškami o studiu na jejich škole, využíváme veletrhů pracovních příležitostí,“ doplňuje kariérová poradkyně. „Potom už jenom věříme, že žáci, kterým jsme se mohli věnovat osm let, budou v životě šťastni a úspěšní.“


INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

  • Rozvoj kariérového poradenství: 

Dlouhodobá, systematická práce s žáky postupně rozvíjí všechny složky kariérového poradenství od zaměření na osobnostní a sociální zrání žáků až po orientaci na trhu dalšího vzdělávání a na trhu práce.

 Foto: Fotobanka NÚV