Inspirace (nejen) pro gymnázia

Zájem o studium na gymnáziu zůstává tradičně vysoký. Nemalý počet žáků ho však volí i proto, aby své rozhodnutí o dalším profesním směřování mohli ještě o pár let odložit. O to většího významu nabývá v těchto školách kariérové poradenství zaměřené na profilaci zájmů žáka a jeho odpovědnou volbu vysokoškolského oboru. Zajímavou inspiraci v tomto směru nabízí pražské Gymnázium Evolution.

„Setkávali jsme se s tím, že ještě dva roky před maturitou neměla polovina žáků jasno, kam dál, a čekali, že jim nějakým způsobem poradíme, jak dospět k rozhodnutí,“ líčí Michal Řezáč vznik předmětu profesní volba, který, mimo jiné, na Gymnáziu Evolution vyučuje. 

Fotolia_28660322_Subscription_XXL.jpg

Předmět Profesní volba

Profesní volba má hodinovou týdenní dotaci a je zařazena do výuky předposledních ročníků. (Gymnázium Evolution, s. r. o., poskytuje středoškolské vzdělávání v osmi, šesti i čtyřletém studiu ve dvou školách v Praze: v Sázavské ul. a na Jižním Městě.)

 „Je to spíš informační kompendium,“ říká pedagog. „Hovoříme s žáky o tom, jaký obor by koho zajímal. Zjišťují si, co se v něm studuje a jaké jsou požadavky na přijetí.“ Žáci si ujasňují, kde by jim měly stačit znalosti na úrovni gymnaziálního učiva, u kterých oborů se předpokládá hlubší znalost určité oblasti, která jde nad rámec školního učiva.

Stáže na VŠ

Dalším krokem k přiblížení konkrétních vysokoškolských oborů byly besedy žáků–zájemců o určité studium s vysokoškoláky–absolventy gymnázia. Odtud už nebylo daleko k nápadu zajistit žákům týdenní stáže přímo na vysokých školách. „Spolupracujeme s několika fakultami UK: S 3. Lékařskou fakultou, s Fakultou sociálních věd, Právnickou fakultou, ale i s Fakultou architektury a dalšími fakultami ČVUT a VŠCHT,“ vysvětluje Michal Řezáč. Program přednášek a dalších akcí stážistů připravuje obvykle proděkan příslušné fakulty, někde probíhají i setkání s pedagogy. Gymnázium Evolution se i v případě stáží snaží kontaktovat své absolventy studující příslušné obory a propojit je se stážisty. „Často se jim věnují, vysvětlují jim specifika vysokoškolského studia apod. Po ukončení stáže zpracovávají žáci poměrně obsáhlé hodnocení, které ve škole velmi pečlivě čteme,“ usmívá se pedagog. Prakticky všichni žáci hodnotí stáž jako přínosnou, ať už si svůj zájem potvrdí, nebo si uvědomí, že tento obor studia pro ně nejspíš není…

Inspirace pro rozvoj školního kariérového poradenství

Přestože informačních zdrojů o vysokoškolském studiu je plný internet, přímá zkušenost je nenahraditelná. Stáže umožňující gymnazistům, byť jen na pár dní, nasát atmosféru a seznámit se s reálnou náplní studia vybraného oboru patří k těm nejefektivnějším. Následné písemné hodnocení stáže vede žáky k tomu, aby si utřídili dojmy, myšlenky a případně i zformulovali otázky, argumenty či pochybnosti, které je v průběhu týdne napadaly.

Podobná reflexe je významná i u dalších akcí, které škola realizuje – a nemusí se jednat jen o ty, jež byly naplánovány v rámci kariérového poradenství. Například poznatky a zkušenosti z exkurze, odborného výcviku či stáže na pracovištích (v případě gymnázií to může být i práce v laboratořích a na dalších pracovištích vysokých škol, vědeckých a výzkumných institucí atd.) uspořádané primárně pro podporu odborného či polytechnického vzdělávání nebo k rozvoji kreativity lze využít i při kariérovém poradenství. Nejen jako zdroje informací o trhu práce, ale též jako významný zdroj sebepoznání žáků (jejich dovedností, zájmů, talentů, osobnostních vlastností) vzhledem k požadavkům na určité studijní obory či pracovní pozice. 

Foto: fotobanka NÚV