O právu s právníkem

Příspěvek k lepší profesní prientaci i osobnímu rozvoji – tak můžeme charakterizovat  prvky tandemové výuky pedagoga s odborníkem z praxe, kterou vyzkoušeli ve školním roce 2018/19 v Gymnáziu Žďár nad Sázavou. Do výuky předmětu Základy společenských věd se aktivně zapojil právník.

Gymnázium Žďár nad Sázavou navázalo spolupráci s Mgr. Josefem Tulisem, odborníkem na obchodní právo, který se v tandemu s pedagogem Mgr. Lukášem Bořilem podílel na výuce předmětu Základy společenských věd ve 3. ročníku.  Jednalo se o 12 hodin výuky, jimž předcházela společná příprava obou aktérů. Příprava na jednu vyučovací hodinu trvala zhruba 2 hodiny – společná konzultace, příprava cvičení či prezentace… „Spočívala především ve výběru témat, abychom našli průsečík toho, co se učí v rámci práva na SŠ, s tím, o čem je odborník schopen mluvit, co zná z vlastní praxe,“ vysvětluje pedagog. Mgr. Tulis je specialistou na obchodní právu, hodiny se tedy týkaly oblastí jako právní praxe, právní normy, závazkové právo (smlouvy).

person-897408_1920.jpg

„Příprava se dále soustředila na vytváření struktury hodiny – zařazení přednášky, cvičení, času na reflexi apod. a jejich vzájemného poměru v rámci vyučovací hodiny. Rozhodli jsme se pro model, kdy odborník vede výklad i další aktivity a já, jako pedagog, jsem byl spíše v pozadí, místy jsem se zapojil do diskuse nebo pomohl se cvičením. Proto nebylo nutné naše role specifiky rozdělovat. Chtěli jsme tím docílit, aby probíhala co největší interakce mezi odborníkem a žáky. Na závěr jsme provedli reflexi –  já jsem hodinu shrnul a společně jsme probrali vydařené věci i to, co by bylo dobré do příště zlepšit,“ dodává Mgr. Bořil.  

Přidaná hodnota tandemu s odborníkem

Jako významný přínos výuky pod vedením odborníka z praxe vidí pedagog určitou modifikaci učiva, spočívající v prezentaci reálných příkladů doplněných pohledem člověka, který se v praxi pohybuje.

„Výuka byla velmi praktická,“ pokračuje pedagog. „Například u tvorby smluv mohli žáci klást jiné typy otázek – v běžné hodině vedené pedagogem by se dotazy patrně mnohem více soustředily na teoretickou část tématu. Pro práci s občanským zákoníkem žáci v hodině využívali tablety – při tvorbě a interpretaci smluv vyhledávali a používali paragrafy z OZ.“

Zkušenosti z této spolupráce, přípravy a nápady, které v jejím průběhu vznikly, však hodlá pedagog dál zužitkovat a čerpat z nich ve výuce.

Tento model výuky má podle Lukáše Bořila velký potenciál. „Za stěžejní považuji to, že se školní prostředí otevře více lidem z praxe, což přináší nové myšlenky, postřehy, vystoupení ze ´školní bubliny´. Problém však může být v ochotě odborníků zapojit se,“ připouští zároveň. Důvodem je časová náročnost aktivity – ne každý pracující odborník si může dovolit strávit část svého pracovního dne výukou. „Finančně by škola měla být schopna práci odborníka alespoň základní částkou ocenit,“ uzavírá pedagog. Dodejme, že v současném období lze tandemovou výuku, spolu s dalšími aktivitami, financovat prostřednictvím šablon pro SŠ vyhlášených MŠMT a dotovaných z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.


Čtěte též v sekci Odborné vzdělávání - Tandemová výuka - spolupráce s odborníkem z praxe (Tandem aneb O právu s právníkem)


INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

Kariérové poradenství

U předmětů, vnímaných převážně jako teoretické, představuje vstup odborníka z praxe do výuky ryze praktický prvek v oblasti profesní orientace. Pomáhá žákům spojit teoretické znalosti s obsahem konkrétních profesí, pochopit jejich význam v reálném životě (pracovním, soukromém, veřejném).  Možnost samostatně si vyzkoušet činnosti a úkoly, které se váží k určité profesi, žákovy informace dále zpřesňuje. 

Silnou přidanou hodnotou tandemu je i spolupráce při plnění pracovního úkolu – žáci vidí, jak spolu tandem komunikuje, interaguje, vyjednává, řeší problémy. Mají příležitost reflektovat, jak si lze dávat prostor, aniž bychom se vzájemně zastínili, případně jak spolupracovat a vycházet s kolegou, který může mít na určité věci jiný názor. Tandemová výuka má díky tomu potenciál i v oblasti osobního rozvoje žáků (i pedagogů).  

Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli

Tandemová výuka pedagoga s právníkem v rámci předmětu základy společenských věd ukazuje, že spolupracovat se zaměstnavateli a využívat potenciál odborníků z praxe lze nejen v profilových odborných předmětech, a nejen v odborných školách. Průnik se světem práce je možný prakticky všude – což si školy už vyzkoušely formou přednášek odborníků. Tandemová výuka je pokročilejší, náročnější, ale zároveň v řadě případů efektivnější úrovní spolupráce školy se sociálními partnery.

Foto: Pixabay – fotobanka zdarma (Gerd Altmann z Pixabay)