Předčasné odchody: inspirativní příklady napříč oblastmi intervence

Nabízíme inspirativní příklady z praxe, které mohou mít pozitivní vliv v prevenci předčasných odchodů žáků ze školy, resp. ze vzdělávání. Téma předčasných odchodů je komplexní a způsobené řadou příčín.  A tak přestože je formálně přiřazeno do oblasti kariérového poradenství, zmíněné inspirativní aktivity se mohou v rámci školních akčních plánů objevit i v jiných tematických oblastech, například podpora inkluze, odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli, podpora kompetencí k podnikavost, iniciativě a kreativě či v dalších. Pro lepší přehlednost jsme příklady rozdělili do několika skupin. 

Nábor - volba studijního oboru

Příkady zaměřené na snížení rizika odchodů žáků ze školy (ze vzdělávání) kvůli zkresleným představám a nereálným očekáváním v době volby vzdělávacího oboru → zapojení kariérového poradce , spolupráce se ZŠ (jejich kariérovými či výchovnými poradci)

 

Průběžný monitoring klimatu, včasné vyhledávání a řešení problémů

Příklady systematického přístupu ke včasné detekci a řešení problémů žáků ohrožených sociálním vyloučením, školním selhání aj. problémy (osobní, rodinné) vč. využití individuální a skupinová práce s žáky → zapojení školního poradenského pracoviště (psycholog, speciální pedagog, kariérový poradce)

 

Poznávání praxe ve studovaných oborech

Z hlediska uplatnění absolventů na trhu práce (případně jejich další studijní profilace) má velký význam dlouhodobá spolupráce se sociálními partnery v široké paletě forem (výcvik na pracovištích, odborník do výuky, zapojení žáků do reálných zakázek, maximum žáků na pracovištích …)  → zapojení kariérového poradce (koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatelů)

 

Prevence předčasných odchodů nadaných podnikavých žáků

Příklady, jak lze vhodnými aktivitami podchytit podnikavé žáky, kteří mohou předčasně odejít ze vzdělávání za lákavými nabídkami praxe (vlastního byznysu) bez formálního dokončení středního vzdělání s pocitem, že „škola jim už nemá co nabídnout“

 

Dílčí kvalifikace v případě předčasného odchodu či neúspěchu u závěrečných zkoušek

Žákům, kteří neuspěli u maturitní či závěrečné zkoušky nebo předčasně vypadli ze vzdělávání, lze umožnit získat alespoň dílčí profesní kvalifikaci , aby neodešli na trh práce bez jakéhokoli potvrzeného odborného vzdělání/kvalifikace (výhodou je existence vlastního programu školy pro další profesní vzdělávání, nebo spolupráce s jinou autorizovanou osobou) → význam pozice kariérový poradce, spolupráce s event. manažerem DV