Dny pracovních činností v OU Kelč

Odborné učiliště Kelč si je vědomo obtíží, kterým čelí při výběru vzdělávacího programu žáci s deficity nejen v kognitivní, ale i motorické či zdravotní oblasti. Proto pro ně každoročně připravuje Dny pracovních činností, během nichž mohou žáci poznat jednotlivé učební obory. Aktivita vychází z potřeb výchovných poradců ZŠ, samotných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodin. Cílí též na prevenci předčasných odchodů žáků ze vzdělávání a následně i ze zaměstnání.

Odborné učiliště Kelč na Vsetínsku poskytuje vzdělávání v oborech E, C (3leté, 2leté). Připravuje žáky zejména s lehkými, v některých případech i s výraznějšími kognitivními deficity (LMP, StMP).

purchase-3090843_1920.jpg

Vzhledem k tomu že si je škola vědoma obtíží, jimž čelí žáci se zmíněnými kognitivními, ale i motorickými a zdravotními deficity při volbě středoškolského vzdělávacího programu, pořádá každoročně „Dny pracovních činností“.  Jak vysvětluje ředitelka Mgr. Renata Ryšková, OU oslovuje výchovné poradce škol, které ve společném vzdělávání mají žáky se zmíněnými deficity, a zvou je na návštěvu školy, aby mohli žáci poznat  jednotlivé učební obory. Dopravu zajišťuje odborné učiliště vlastním vozidlem.

Žáci přijíždějící v doprovodu výchovných poradců ze své základní školy si vyzkouší některé činnosti typické pro daný obor, které pro ně připravili vyučující OU ve spolupráci s žáky jednotlivých E oborů. Např. v zahradnických pracovnách naaranžují suchou vazbu, v zámečnické dílně si vyrobí kovový štítek se svým jménem na klíče, ve školní cvičné prodejně připraví dárkový kornout s cukrovinkami, v zednické dílně si vyzkouší postavit „na sucho“ komín atp. Většinu vlastních výrobků si žáci základních škol, rozhodující se pro další studium, odnesou domů spolu s představou o konkrétních pracovních činnostech. Pokud se na učilišti v Kelči vzdělávají absolventi z přítomné základní školy, jsou přizváni, aby dělali průvodce školou a internátem. Vyprávějí budoucím možným spolužákům své zážitky a přibližují jim život školy „živě“ tak, jak jej sami prožívají.

Pro úspěšnější krok do dalšího života

Uvedená aktivita je cyklická, cílí na volbu vzdělávacího programu žáků, jejichž uplatnění na trhu práce je značně ztíženo. Je nutné mít na paměti i omezený výběr vzdělávacího programu s ohledem na zdravotní omezení, kterými jsou žáci se SVP v souvislosti s kombinovanými deficity limitováni. Primárním východiskem školy je přizpůsobení se potřebám žáků se SVP – odborné učiliště disponuje jak vlastními pracovišti pro jednotlivé vzdělávací obory, kde žáci plní odbornou praxi, tak velmi úzce spolupracuje s firmami a ostatními potenciálními zaměstnavateli. Obzvláště žákům posledního ročníku se škola snaží zajistit v co největší míře praxi v místě bydliště. Zkušenosti ukazují, že je to s ohledem na specifika žáků s kognitivními deficity velmi dobrá příprava na profesní dráhu. Žáky se StMP (výraznějším kognitivním deficitem)  seznamuje škola s chráněnými pracovišti, spolupracuje se socioterapeutickými dílnami a stacionáři v regionu, kam by žáci s větším zdravotním omezením mohli po škole docházet a udržovat si tak sociální status. Těmito aktivitami cílí OU Kelč též na prevenci předčasných odchodů žáků ze vzdělávání a následně i ze zaměstnání.

Podpora žáků s kognitivním deficitem a jejich rodin je základním předpokladem pro setrvání těchto žáků ve vzdělávacím procesu.  Ke konečnému dozrání jejich centrální nervové soustavy a zvýšení možností uplatnění na otevřeném trhu práce či ve zmíněných sociálních institucích, přispívá i absolvování dalšího z nabízených vzdělávacích programů – v návaznosti na potřebu celoživotního vzdělávání u osob s kognitivním deficitem[1], které je předpokladem k udržování status quo.


INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

Podpora inkluze

Aktivní spolupráce se ZŠ vzdělávajícími žáky s kognitivními, zdravotními a motorickými deficity; seznámení těchto žáků s konkrétními činnosti jednotlivých oborů i prostředí OU usnadňuje rozhodování o vzdělávacím programu a přispívá k lepší adaptaci na změnu školy a prostředí

Rozvoj kariérového poradenství vč. prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Možnost vyzkoušet si různé pracovní činnosti přispívá k informovanější volbě vzdělávacího programu žáků; individuální přístup školy k žákům E oborů při studiu i při realizaci praxí u potenciálních zaměstnavatelů v místě bydliště přispívá k prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání i z budoucího zaměstnání a k udržení status quo osob s kognitivními deficity.

Podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli

přístup školy k praxím žáků E oborů u potencionálních zaměstnavatelů v místě jejich bydliště či na chráněném pracovišti přispívá ke zvýšení uplatnitelnosti osob s mentálními a kombinovanými handicapy na trhu práce


[1] Hamburská deklarace z roku 1997, vzdělávání dospělých ve společnosti vědění, dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/hamburska-deklarace-a-agenda-pro-budoucnost-hamburk-1997

 Foto: Fotobanka NÚV