Podpora inkluze

Inkluzivní vzdělávání vychází z požadavku přizpůsobení edukačního prostředí žákům. V takovém prostředí lze pracovat s heterogenní skupinou žáků a akceptovat tak různorodost pohlaví, etnicity, kultury, jazyka, sociálního prostředí, popř. věku; lze také pracovat s různou úrovní předpokladů včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami či mimořádným nadáním. Inkluzivní vzdělávání dává možnost vytvoření „školy pro všechny“.

ink.gif 

INSPIROMAT PROJEKTU P-KAP – příklady z praxe krajů a škol jako inspirace pro vaše akční plánování v oblasti inkluze 


POJETÍ TEMATICKÉ OBLASTI PODPORA INKLUZE V PROJEKTU P-KAP

Projekt P-KAP přináší základní poznatky o oblasti Podpora inkluze využitelné při strategickém řízení a akčním plánování v této oblasti s ohledem na různé cílové skupiny. (Archiv - vývoj pojetí pro realizační týmy KAP a decizní sféru v průběhu projektu)

Co můžete využít při dalším plánování a řízení změn v této oblasti?

Projekt P-KAP končí, důležitá témta a potřeba jejich plánování a řízení zůstávají...Fotolia_3640892_Subscription_XL.jpg

Důležité je také vymezení pojmů inkluze versus integrace. Zatímco proces integrace charakterizuje především pomoc jednotlivci v začlenění do třídy a přizpůsobení se třídě, inkluze znamená vytvoření diferencovaných podmínek různým dětem tak, že všechny – ač se svými schopnostmi mohou lišit – získají prostředí, které je optimálně rozvíjí a přitom mohou pracovat ve společné, výkonově heterogenní sociální skupině.

Zároveň je potřeba chápat, že pro žáky s handicapem je zásadní volba vhodného oboru, který odpovídá jejich osobním možnostem i omezením. Důležité je tedy racionální pochopení reálných hranic inkluze tak, aby byla skutečně přínosem pro všechny, neboť stanovení nereálných studijních cílů nepovede, ani při maximálním využití odpovídajících podpůrných opatření, k jejich naplnění a v konečném důsledku povede naopak ke ztížení pracovního, a pravděpodobně i společenského, uplatnění handicapovaného žáka v budoucnu.


Mezi hlavní výzvy této oblasti intervence patří nepochybně naplnění základních znaků inkluzivního vzdělávání:

  • ke vzdělávání mají přístup všichni bez rozdílu,
  • vzdělávání je snadno a bezpečně fyzicky přístupné,
  • vzdělávání si mohou dovolit všichni, je ekonomicky dostupné,
  • vzdělávání je poskytováno v odpovídající kvalitě, reaguje na potřeby měnící se společnosti, včetně odborného náhledu na potřeby zdravotně postižených i komunit z odlišného kulturního a sociálního prostředí.

Intervence směřující k podpoře inkluze obsahují nespočet akcí směrem k vedení školy, pedagogům, práci s kurikulem i odbornou podporu. Obecně lze říci, že je důležité, aby vedení školy zavádělo, respektive podporovalo inkluzivní principy ve vzdělávání, stejně tak by pedagogové měli umět efektivně využívat všech dostupných nástrojů, které mají pro práci v oblasti inkluze k dispozici. To samozřejmě také souvisí s možnostmi práce s kurikulem směřující k podpoře žáků s podpůrnými opatřeními ve vzdělávání a také s odbornou podporou, kterou zde zajišťují zejména školská poradenská zařízení a pracoviště.Součástí metodické podpory jsou proto i zajímavé a inspirativní příklady z praxe v jednotlivých krajích.

Stěžejní aktivitou projektu P-KAP je mapování stavu inkluze na středních a vyšších odbornách školách, která probíhá se souhlasem všech zúčastněných formou polostrukturovaných rozhovorů přímo ve školách. 
Zprávy z mapování stavu inkluzivního vzdělávání na středních školách a vyšších odborných školách - listopad 2021 podle krajů: 

Hlavní město Praha,  Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňký kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Kraj Vysočina.


Garant této oblasti intervencí

Mgr. Jan Matouš-Malbohan

Mgr. et Bc. Michaela Foglová


Videometodiky:

videometodiky projektu P-KAP vznikly v prvních fázích projektu k nastavování procesu akčního plánování  a ke stručnému seznámení s tématy jednotlivých oblastí (tzv. oblastí intervence) a nabídly příklady činností, jimž se školy mohou věnovat. Tyto základní informace byly v průběhu projektu dále rozpracovány a jsou publikovány v dalších materiálech metodické podpory (viz výše). 

Po závažných technických problémech s YouTube účtem NPI v říjnu 2021 byly videometodiky v souvisloslti s ukončením projektu již jako neveřejné archivovány

 

Podpora inkluze   Vyhláška č. 27/2016 Sb. a mapování stavu inkluze ve vzdělávání
 
PKAP_videometodika_inkluze_1.pdf Textové materiály z videometodiky ke stažení    P_KAP_Videometodika_Inkluze_2.pdf Textové materiály z videometodiky ke stažení 

 

Práce s nadanými žáky
PKAP_videometodika_inkluze_3.pdf Textové materiály z videometodiky ke stažení