Praktická, interaktivní pomoc školám i zřizovatelům při společném vzdělávání

Téma podpory společného vzdělávání je aktuální i na středních školách a vyšších odborných školách, kde se pedagogové rovněž setkávají s heterogenními skupinami žáků, kteří přicházejí z různých sociálních prostředí, mají nejrůznější speciální vzdělávací potřeby a stále častěji také odlišné kulturní, etnické či jazykové zázemí…

Devadesát tři procent středních škol a vyšších odborných škol eviduje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Třetina škol však přiznává, že školní poradenské pracoviště není posíleno o pozici školního psychologa či speciálního pedagoga a prakticky stejný počet škol (více než 420) uvádí jako překážku i nedostatečné vzdělání pedagogů v oblasti inkluzivního vzdělávání. Téměř polovina z 1293, které se účastnily plošného dotazníkového šetření, by uvítala další vzdělávání pedagogů v oblasti metod a forem práce a organizace vzdělávání, 42 % škol by stálo o vzdělávání učitelů na téma formativního hodnocení a 29 % škol by ocenilo možnost systematicky vzdělávat své pedagogy v tématech inkluze přímo ve škole.S nestátními neziskovými organizacemi spolupracuje jen 54 % škol (5 % přiznává, že se jim nedaří spolupráci navázat). Dotazníkového šetření uskutečnil v roce 2018 projekt Podpora krajského akčního plánování (NPI ČR).

 Zapojme všechny!

Praktickou pomoc pedagogům i ředitelům škol v oblasti společného vzdělávání nabízí nová interaktivní webová aplikace Zapojmevsechny.cz. Přestože cílí především na základní školy a věkovou skupinu žáků do 15 let (kde se stává i důležitým pomocníkem rodičů), řada informací a funkcionalit je užitečná i pro středoškolské prostředí. Je to zejména:

  • Interaktivní mapa expertních služeb:  

v rámci celé ČR vyhledá kontakty na organizace a odborníky v řadě oblastí inkluze (žáci s odlišným mateřským jazykem, péče o nadané, prevence, psychiatrické péče, různé typy poruch a postižení, dobrovolnictví aj.) s možností filtrování tématu i lokality.

  • Poradna

nabízí možnost písemné konzultace po síti s regionálními metodiky.

Podívejte se sami na www.zapojmevsechny.cz!

 Další inspirace na webu „Inkluze v praxi“

Kromě zmíněné aplikace najdete řadu praktických informací, rad a námětů i na portálu www.inkluzevpraxi.cz, který pochází rovněž z dílny projektu AVIP B Národního pedagogického institutu České republiky. Zaměřuje se na řešení každodenních situací souvisejících se společným vzděláváním ve škole a nabízí rozcestník témat pro cílové skupiny pedagog, rodič, zástupce veřejné správy. Řada materiálů je velmi dobře využitelná pro středoškolské prostředí, náměty pro práci se třídou lze adaptovat i pro cílovou skupinu žáků od 15 let.

  • Pedagog 

-          náměty na psychohygienu učitele;

-          balintovské skupiny jako prostředek řešení vztahů ve třídě;

-          práce s nadanými žáky;

-          plán pedagogické podpory X individuální vzdělávací plán (charakteristika, rozdíly, jak na ně);

-          postup školy při jednotlivých stupních podpůrných opatření aj.

  • Ředitel

-          školní poradenské pracoviště;

-          vztahy mezi žáky jako téma školy;

-          tlumočnické a překladatelské služby;

-          průvodce pro ředitele SŠ a konzervatoří;

-          průvodce pro ředitele VOŠ aj.

  • Zástupce veřejné správy

-          právní vztahy mezi zřizovateli a školami;

-          dopad společného vzdělávání na romské žáky (výsledky výzkumu);

-          reforma financování regionálního školství aj.

 Výhodou portálu Inkluzevpraxi.cz i nové aplikace zapojmevsechny.cz je především přehledné, snadné, rychlé vyhledávání a filtrování informací.