Dopady akčního plánování na rozvoj výuky cizích jazyků

Projekt P-KAP pořádá ve spolupráci s projektem Europass odborný panel věnovaný významu akčního plánování v krajích, SŠ a VOŠ a jeho aktivit pro rozvoj výuky cizích jazyků.

 AKCE PROBĚHLA

výstupy odborného panelu

Jaké jsou dopady akčního plánování na rozvoj výuky cizích jazyků na SŠ a VOŠ? Co ukazují opakovaná dotazníková šetření, která provedl projekt P-KAP v posledních šesti letech? Jak vidí situaci odborní garanti projektu v jednotlivých krajích a jaké zkušenosti mají školy samotné? 

Významnou část odborného panelu věnujeme otevřené diskusi k otázkám budoucnosti jazykového vzdělávání na středních a vyšších odborných školách. Vždyť jazykové vzdělávání by mělo být v souladu se zásadami vzdělávací strategie v budoucnu stále více vnímáno jako průřezové téma, které má dostávat prostor v celé řadě vzdělávacích oblastí, aby si žáci cizí jazyk osvojili a dokázali ho prakticky využívat v širším kontextu. Rozvoj metodických kabinetů a konceptu podpory jazykového vzdělávání, které se v řadě krajů již objevily jako témata implementačních projektů krajských akčních plánů zahrnujících střední i základní školy, má mít úzkou vazbu i na připravované revize RPV ZV.

Odborný panel projektů P-KAP a Europass je určený zejména ředitelům SŠ a VOŠ, předsedům předmětových komisí cizích jazyků, učitelům cizích jazyků, zástupcům realizačních týmů krajských akčních plánů a pracovníkům krajských úřadů. 

Setkání se koná 5. října 2021 od 9,30 hodin v Harfa Office Parku v Praze 9, Českomoravská 420/15. (Harfa Office Park je dopravně velmi dobře dostupný vlakem na nádraží Praha Libeň, je v těsné blízkosti metra B - stanice Českomoravská, zastávek tramvají - stanice Ocelářská, a autobusů PID - stanice Českomoravská, metro B.).

Program

Registrace

Registrace na odborný panel bude otevřena 16. 8., finální program bude upřesněn do 26. 8.  Vzhledem k tomu, že kapacita sálu je omezena na 50 osob, budou mít přednost účastníci, kteří se přihláší jako první.

Nabízíme vám rovněž Pojetí tematické oblasti Rozvoj výuky cizích jazyků. Jeho autorky  – garantky této oblasti intervence v projektu P-KAP v něm přinášejí pohled na zahraniční i tuzemské vývojové trendy v jednotlivých oblastech (vč. historického kontextu, který může být důležitý v otázkách přenositelnosti konkrétních modelů rozvoje). Ukazují zároveň silné i slabé stránky dané oblasti v tuzemském vzdělávacím systému, příležitosti, hrozby, možné cesty rozvoje a jeho podpory ze strany decizní sféry na různých rozhodovacích úrovních.

 

Na setkání s Vámi se těší RNDr. Jitka Kunčarová, garantka oblasti Rozvoj výuky cizích jazyků, a projektový tým P-KAP.

 Upozorňujeme, že odborný panel musí splňovat aktuální opatření vlády ČR či jiných orgánů ochrany veřejného zdraví platných v době konání akce. Účastník svým podpisem stvrzuje, že disponuje dokladem splňujícím ustanovení bodu I/16 Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14601/2021-22/MIN/KAN, kterým se stanovují podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech.