Výstupy, náměty a doporučení odborného panelu

IMG_4993.JPG Účastníci odborného panelu hovořili z vlastní zkušenosti a ze svého profesního úhlu pohledu o předpokladech k rozvoji výuky cizích jazyků a o tom, jak je může i do budoucna podpořit akční plánování. Účastníky odborného panelu byli ředitelé středních škol, vedoucí předmětových komisí cizích jazyků na SŠ, pedagogové, organizaci Cermat zastupovala ředitelka a vedoucí oddělení cizích jazyků, za Dům zahraniční spolupráce se zúčastnila koordinátorka programů Erasmus +, nechyběl zástupce krajů (KÚ Plzeňského kraje). Za Národní pedagogický institut vystoupili zástupci koordinace a řízení kurikul a Národního centra Europass. A samozřejmě také pracovníci projektu P-KAP – zmiňme zejména hlavní analytičku projektu, odborné krajské garanty z Plzeňského a Zlínského kraje s diskusními příspěvky a garantku tematické oblasti Rozvoj výuky cizích jazyků.

Doporučení směrem ke školám

Nebojte se zkoušet nové věci, vstupovat do kontaktu a spolupráce – i počin, který není plně úspěšný, školu posílí a dá se z té zkušenosti čerpat, doporučuje Mgr. Dana Michálková, předsedkyně předmětové komise výuky cizích jazyků SŠ stavební Třebíč.

Kamil Ubr, který má nyní v NPI na starost koordinaci a řízení kurikul a za sebou má dlouholeté zkušenosti z působení v Kraji Vysočina a v realizačním týmu KAP tohoto kraje, doplňuje: Nebojte se hledat - pedagogy, sociální partnery ve svém okolí i v rámci republiky. (Připomeňme, že školách jsou pro jejich projekty a plány k dispozici také odborníky Edusítě, sdružené v online Katalogu odborníků ve vzdělávání, v němž lze filtrovat podle oblastí i regionů a s příslušnými odborníky se lze jednoduše a přímo spojit prostřednictvím profesní sítě LinkedIn.)

Naučme se podpořit a prodat to, co je dobré – a přiznat si, v čem dobří nejsme. Přemýšlejme o vlastním stylu práce, o fungování naší organizace/školy a o možnostech, jak víc zapojit spolupráci s partnery, doporučuje Ing. Lenka Henebergová, koordinátorka Erasmus+ z Domu zahraniční spolupráce

Více si předávejte příklady dobré praxe - mohou být motivující i pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, doporučuje Mgr. Soňa Novotná Knotková, PhD., metodička a vedoucí oddělení cizích jazyků CERMAT.

Doporučení pro školy i další aktéry akčního plánování na krajské i národní úrovni

Pokud chceme nějaké změny, tak musí být komplexní, obsáhnout všechny změny vzdělávání. Pokud se nezapojí všichni aktéři v kraji, nedosáhneme cílů. Je zároveň třeba mít vymezený cíl, se kterým se ztotožní i vláda (navrhnout nástroje, které budou k cíli směřovat). Potřebné je zapojení všech složek vzdělávání a nastavení požadavků z národní úrovně. To zdůraznila Mgr. Soňa Novotná Knotková, PhD., metodička a vedoucí oddělení cizích jazyků CERMAT, která zároveň ze svého úhlu pohledu dodává: Musíme nastavit srovnatelnost všech jazyků. Nedaří se mít certifikovanou maturitní zkoušku. 

Bc. Jan Honomichl z Krajského úřadu Plzeňského kraje připomínál, že NPI a další instituce by mohly zkusit pracovat se zřizovatelem, kteří mají velkou pravomoc směrem ke školám – ukázat zřizovatelům kvalitní školy v jejich území a motivovat je a inspirovat, aby podobných škol chtěli mít více. Ukázat, že cesty jsou a jde to.

Neformální networking na téma Výuka odborné angličtiny – Retrospektiva za školní rok 2020/2021 

Co zlepšení brzdí? 

 • výuka odborných předmětů – vysoký věkový průměr učitelů 
 • nedostatek možností, jak si ověřit jazykové dovednosti (stáže), nevhodné materiály bez poslechů, cvičení a testů 
 • časová náročnost přípravy výuky bez výukových materiálů 
 • učebnicová výuka bez aktivit a kreativity žáků 
 • jazyková ne/vybavenost učitelů odborných předmětů 
 • nedostatečná motivace učitelů 
 • málo odvážných/nadšených učitelů 
 • dostupnost inspirace 
 • věková struktura sboru 
 • absence vzdělávání pedagogů v cizích jazycích 

Jaká jsou rizika? 

 • Nekoncepčnost ze strany MŠMT – šablony, které skončí, odstoupení od jednotné úrovně profilové části maturitní zkoušky z CJ 
 • ztráta motivace, nedostačující progres, vyhoření a/nebo přetížení učitelů, odpor žáků učit se v kurzu mimo rozvrh hodin 
 • nedostatečná zpětná vazba směrem k žákům ve výuce 
 • pokles financí 
 • rozpadnutí týmu 
 • využívání didaktických pomůcek 

Jaký je cíl a vize? 

 • nevychovávat pouze člověka pro lokální trh, tlak zaměstnavatelů na školský systém 
 • motivovaní učitelé, příklady dobré praxe ostatních škol, podpora vedení a zřizovatele 
 • zvládnutí odborného jazyka a posunutí úrovně jazykové všech učitelů 
 • předpokladem je odvážný/nadšený učitel, spolupráce mezi odborným učitelem a jazykářem 
 • praktické využití odborného jazyka 
 • podpora týmové práce (student a učitel jsou si rovni a partneři) – i učitel může ukázat, že v jazyce překračuje hranici své komfortní zóny (osměluje se, tápe, učí se, dělá chyby) – je to pro žáky povzbuzující 

Co může pomoci zlepšit výuku odborné angličtiny? 

 • motivace učitelů, ochota a touha po osobním růstu, podporující vedení 
 • cílová motivace (např. certifikát) 
 • prakticky využít jazyk – podpora mobility, hostitelství – jazyk jako nástroj komunikace, dorozumění (chyby jsou podružné), ne jako disciplína, předmět (chyba snižuje známku) 
 • sdílení zkušeností 

Kdo může pomoci zlepšit výuku angličtiny? 

 • vstřícné a chápavé vedení školy 
 • podpora zřizovatele – víceleté programy pro tandemy učitelů 
 • rodilíý mluvčí, výměnné stáže 
 • proaktivní učitelé 
 • zájem studentů 
 • proaktivní učitelé

IMG_4989.JPG

IMG_4990.JPG

IMG_4991.JPG

IMG_4992.JPG

IMG_4993.JPG