Floristické tvoření v Senior-komplexu Mělník

Žáci střední zahradnické školy Mělník přicházejí čtyřikrát ročně do místního Senior-komplexu, kde společně s jeho obyvateli aranžují živé květiny, suché dekorace, přinášejí ukázky sezónních květin nebo ovoce k degustaci. Školní dobrovolnický projekt, charakteristický iniciativním a kreativním přístupem žáků, přináší všem zúčastněných zajímavé zkušenosti mezigeneračního setkávání, žáci si zároveň vyzkoušejí, jak dokážou sami předat to, co se naučili.

Projekt vznikl díky osobní aktivitě Ing. Štěpánky Chalupkové, pedagožky školy, a Mgr. Daniely Novotné, sociální pracovnice Senior-komplexu Mělník, která v rámci programů aktivizace seniorů hledala středoškoláky, kteří by mohli jednou za čas přijít s připraveným programem pro společné tvoření. U vedení České zahradnické akademie Mělník se projekt setkal s pochopením, a tak se od června roku 2016 vypraví čtyřikrát ročně skupina budoucích zahradníků na jedno školní dopoledne za seniory s připraveným programem. Fotografická ukázka je z jarního tvoření, které proběhlo 3. dubna 2019 – devět žáků 1. – 3. ročníku pracovalo s téměř 40 klienty Senior-komplexu na čtyřech různých typech floristických výrobků, rozdělených podle stupně náročnosti.

vystrizek.JPG

Financování a organizace aktivity

Senior-komplex financuje ze svého rozpočtu na aktivizaci seniorů floristický materiál – příprava konkrétní akce tedy začíná informací o finančních možnostech na nákup materiálů (zpravidla kolem 2000 Kč), z pohledu účastníků se jedná o dobrovolnickou aktivitu – nákup materiálu zajišťuje organizátorka, jeho převoz do Senior-komplexu zajistí podle možností škola svými vozy, případně se zapojuje Ing. Chalupková se svým autem, občas dodá materiál z vlastní zahrady.  Žáci jsou v rámci projektu uvolněni zhruba ze 4 hodin dopolední výuky.

Z hlediska chodu školy se jako optimální varianta ukázala frekvence čtyř návštěv v Senior-komplexu během školního roku (září-říjen: ovoce, vánoční tvoření, jarní/velikonoční tvoření a květen/červen: aktuálně kvetoucí rostliny). 

Zájemci z řad žáků (napříč ročníky) se přihlásí několik týdnů předem na jednání žákovského parlamentu, jeho člen se v prvních fázích přípravy stává „spojkou“ mezi zájemci a Ing. Chalupkovou (která od školního roku 2018/19 už není pedagožkou školy, nicméně na projektu pro Senior-komplex se školou dále spolupracuje). Seznam zájemců konzultuje s pedagogy a vedením školy – žáci, kteří mají problémy ve výuce, nejsou ze školy uvolňováni, stejně jako ti, kteří v tomtéž čase vykonávají celodenní praxi na pracovištích zaměstnavatelů.

„Potom se spolu už domlouváme prostřednictvím fb skupiny,“ říká Jiří B. ze 3. ročníku, který se akce účastní už poněkolikáté – tentokrát jako zkušený člen žákovského „lektorského týmu“ spolu se dvěma žákyněmi prvního ročníku pracuje se skupinou asi devíti seniorek a seniorů na přízdobě květináčů s živými pryskyřníky.

Než se uskuteční první setkání zájemců s organizátorkou (tj. zhruba 3 týdny před akcí), mají všichni za úkol promyslet si návrhy aktivit v různých variantách obtížnosti. (V Senior-komplexu jsou kromě klientů s různým zdravotním omezením i lidé postižení demencí, je tedy třeba počítat s různou úrovní zručnosti i mentálních schopností.)

Vlastní iniciativa vítána

zahradnci-kola3.JPG

„Zpočátku jsme program tvoření více konzultovali s floristkami ve škole. Po získání vlastních zkušeností s možnostmi klientů Senior-komplexu jsme schopni aktivity připravit sami,“ vysvětluje Ing. Chalupková. „Posílám žákům svoje nápady, doporučuji, aby si hledali inspiraci na internetu. Na youtube je hodně ukázek floristické práce, ale pro naše potřeby musíme upravovat pracovní postupy, protože se nesmí používat tavná pistole, bez které se dnes žádná floristická ukázka neobejde. Žáci musí využívat ke spojování oboustranné lepicí pásky, špendlíky, drátky apod. Na minulém vánočním tvoření například dívky vymyslely sněhuláka z vaty v bílé silonové punčoše. Byl umístěný uprostřed květináče a kolem něj vánoční přízdoba,“ říká organizátorka. K aktivitám letošního jarního tvoření patřilo dekorační vajíčko (z nafukovacího balonku pokrytého vrstvou sádrového fáče), které tvořilo obal na květináč, dále „hnízdo“ s maceškami či váza s naaranžovanými narciskami.

Hodnocení výsledků jako impulz k úpravě aktivit

Někteří klienti se zapojují do práce velmi aktivně, jiní se rádi nechají svými mladými lektory vést a další spíše jen přihlížejí – ale pro všechny je tato zhruba dvouhodinová aktivita vítaným zpestřením, o kterém si se sociálními pracovnicemi a pečovatelkami povídají – zvlášť když jim výtvory a fotografie z tvoření zůstanou na očích. „Dříve mladí zahradníci střídali tvoření s prezentacemi květin nebo ovoce – promítali obrázky, nechávali kolovat květiny ve vázičkách, vyprávěli o nich apod. Pro některé klienty však bylo obtížné udržet pozornost. Tvoření je z hlediska jejich aktivizace mnohem efektivnější, proto mu chceme při další spolupráci dávat přednost a jsme rádi, že nám zahradnická akademie vychází vstříc,“ doplňuje sociální pracovnice Mgr. Novotná.

I pro žáky je floristické tvoření v Senior-komplexu zajímavou zkušeností. Klade nároky na předchozí přípravu, ale i na improvizaci podle situace na místě.  V některých školách jsou žáci k mimoškolním dobrovolnickým aktivitám podobného typu vybíráni více méně „ za trest“ kvůli nesplnění určitých školních povinností.  Ing. Chalupková považuje při výběru za důležitý prvek dobrovolnosti. Někteří žáci se do Senior-komplexu pravidelně vracejí, jiným tato zkušenost stačila jednou. 

V zájmu objektivy je však třeba dodat, že – vedle těch špatných – existují i některé dobré zkušenosti s „hříšníky“, které často právě aktivity se seniory zaujaly natolik, že se k nim začali hlásit dobrovolně – a o mnohých z nich pedagogové později s uznáním říkali: „Do něj bych to býval nikdy neřekl.“


Akcent na mezigenerační setkávání v rámci celoživotního učení: Mezigenerační setkávání v Senior-Komplexu Mělník


INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě:

Zapojení žáků do přípravy akce od prvotních nápadů na jednotlivé aktivity, výběr materiálu a pomůcek v rámci daného rozpočtu, nastudování postupů práce, průběžná komunikace s dalšími členy skupiny až po samotnou práci se seniory významně podporuje vlastní iniciativu žáků, rozvoj jejich tvořivosti, důležitých kompetencí k podnikavosti (kritické i kreativní myšlení, proaktivita, plánování, práce v týmu i prvky jeho vedení, flexibilita, zodpovědnost, vytrvalost aj.) a sociálních dovedností.

Dobrovolnost účasti a dobrovolnický charakter akce posiluje sociální rozměr mezigeneračního setkání (přípravné fáze jsou záležitostí volného času žáků i pedag. pracovníka, samotné tvoření se sice odehrává v době vyučování, představuje však pro žáky lekci sociálního učení a empatie).

Rozvoj škol jako center celoživotního učení:

Aktivity připravované pro seniory, které s nimi žáci společně realizují, jsou důležitou součástí mezigeneračního setkávání a učení. Zejména pokud se jedná o různě tematicky zaměřené aktivity, které se periodicky opakují. 

Floristické tvoření a jiné aktivity, úzce související se studijním zaměřením jednotlivých oborů, obecně umožňují využít odborný potenciál školy v oblasti zájmového vzdělávání – v tomto konkrétním případě se jedná o dobrovolnictví, lze se však inspirovat k pořádání kurzů a/nebo tematicky zaměřených workshopů pro seniory či veřejnosti (v zahradnických oborech např. vánoční, velikonoční dekorace, suché vazby, aranžování živých květů, způsoby přízdoby apod.)

Odborné vzdělávání:

Uplatňuje se práce s odbornými zdroji (hledání námětů, pracovních postupů atd.); praktická aplikace získaných odborných znalostí a dovedností vč. tvořivého přizpůsobení aktivity konkrétním podmínkám. Žáci si mají možnost vyzkoušet i lektorské dovednosti v rámci svého oboru vzdělání, což přispívá rovněž k uvědomění si oborových specifik a podporuje identifikaci s oborem. Aktivity obdobného typu mohou škole pomoci utvářet základnu budoucích absolventů, kteří by mohli být ochotni se školou spolupracovat i v  budoucnosti třeba jako odborníci z praxe – ať už přímo ve výuce, v nějaké volnočasové aktivitě nebo jako ti, kteří se na pracovištích budou věnovat žákům. Důležitým aspektem je podpora motivace žáků a dobrovolnost.

Rozvoj kariérového poradenství:

Účast na této aktivitě je přínosná zejm. v oblasti sebepoznání a osobního rozvoje – žáci si mají možnost uvědomit, jak jsou schopni spolupracovat na projektu, případně ho vést, jak dokážou vysvětlit zadání způsobem odpovídajícím cílové skupině, poznávají míru své empatie atd.

Foto: archiv Senior-komplexu Mělník