ZAJÍMAVOSTI A INSPIRATIVNÍ PŘÍKLADY Z PRAXE

Nabízíme zajímavé příklady a možnou inspiraci k tvorbě školních akčních plánů a k podpoře podnikavosti, iniciativy a tvořivosti. 

SŠPZ Klatovy: iniciativní pomoc školám v regionu v pravý čas

Středí škola zemědělská a potravinářská Klatovy se před několika lety stala tzv. Microsoft Showcase School. Díky implementaci Microsoft Ofiice 365 do výuky tak měla po uzavření škol a zahájení distanční výuky v březnu 2020 na co navázat – a navíc učitelé i samotní žáci iniciativně nabídli pomoc i dalším školám v kraji.

 

Škola není jen o vzdělávání

Následující příklad ilustruje iniciativní a tvořivý přístup celé školy v období nouzového stavu na jaře 2020, který z aktivit směřujících k distanční výuce vykročil směrem k udržení sociálního života školy jako komunity. SUPŠS v Kamenickém Šenově patří mezi menší, téměř "rodinné" školy, v jejich lavicích se vystřídalo i několik generací žáků v rodině - přesto řada aktivit může být v mnohém inspirativní i pro školy podstatně větší.

 

Podpora studentských projektů v rámci volitelného předmětu

Rozvíjet u žáků a studentů kompetence k podnikavosti, zapojit „firmu“ do výuky a tím podpořit studenty v budoucím rozhodnutí založit a provozovat firmu vlastní, lze i v rámci volitelného předmětu, jak je tomu i na Gymnáziu Thomase Manna v Praze.

 

SŠ PHZ Uherské Hradiště: Podnikavost napříč obory

Co má společného cukrářka, programátor CNC strojů, barista, technolog a zdravotní asistentka? Jsou to spolužáci „ze střední“.  SŠ PHZ v Uherském Hradišti patří k největším ve Zlínském kraji. Přesto mezi žáky a pedagogy existuje vědomí pospolitosti a napříč obory se rozvíjí podnikavost.

 

Podnikavost a tvořivost se promítá i do tvorby ŠVP

Zajímavé aktivity pražského Gymnázia Na Zatlance na podporu podnikavosti i polytechnického vzdělávání vyrůstají zejména z tvořivého prostředí, z iniciativy pedagogů a managementu školy, které se odrážejí i v otevřenosti vůči změnám, včetně přístupu ke školnímu vzdělávacímu programu.

 

S podnikavostí rozvíjíme i odpovědnost

Karlínská OA a VOŠE dlouhodobě podporuje své žáky a studenty v iniciativě a podnikavosti. Zmíněné kompetence úspěšně klíčí i uvnitř pedagogického sboru.  P odnikavosti (motivace k aktivnímu přístupu ke světu kolem nás) a individuální a společenské odpovědnosti za sebe a své okolí jsou z astřešujícím tématem ŠAP.

 

Floristické tvoření v Senior-komplexu Mělník

Žáci střední zahradnické školy Mělník přicházejí čtyřikrát ročně do místního Senior-komplexu, kde společně s jeho obyvateli aranžují živé květiny, suché dekorace, přinášejí ukázky sezónních květin nebo ovoce k degustaci. Školní dobrovolnický projekt, charakteristický iniciativním a kreativním přístupem žáků, přináší všem zúčastněných zajímavé zkušenosti mezigeneračního setkávání, žáci si zároveň vyzkoušejí, jak dokážou sami předat to, co se naučili.

 

Minipodnik: prakticky a podnikavě

Žáci ve škole MESIT střední škola, o.p.s., v Uherském Hradišti studují převážně technické obory a v nástavbovém studiu také obor Podnikání. Rozvoj kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě je při výuce akcentován jako podmínka pro jejich budoucí pracovní uplatnění. Vzhledem k praktické náplni učebních oborů se jako velmi vhodné ukázalo zařazení volitelného předmětu Studentský minipodnik, v rámci něhož se žáci seznámili s fungováním podniku a současně vyvíjeli reálné produkty. Cílem zařazení tohoto předmětu do výuky bylo přiblížit žákům provozování podnikatelské činnosti a seznámit je se základními principy chodu podniku.

 

Spojení s reálným životem: efektivní podpora podnikavosti

Trvalá práce s pedagogickým sborem, strategické plánování a maximální propojenost s praxí jsou pilíře, na kterých stojí podnikavost Obchodní akademie Uherské Hradiště. Cílem školy je uplatnitelnost žáků v praxi, a to nejen bezprostředně po ukončení studia, ale v dlouhodobém horizontu. Právě proto se škola zaměřuje na výchovu k podnikavosti, která výrazně posiluje motivaci žáků k celoživotnímu učení, schopnost kooperace a další měkké dovednosti. Škola nabízí žákům reálné projekty i spolupráci s firmami, ke které přistupuje nikoliv z hlediska naplňování aktuálních potřeb zaměstnavatelů, ale spíše jako k inspiraci z praxe a nezbytný kontakt s realitou.

 

Unikátní provázání intervencí skrze podnikavost

Smíchovská střední průmyslová škola realizuje napříč celým studiem podnikavé projekty, které přesahují do všech intervencí. Podstatou výuky je praktičnost, řešení problémů skutečného života, vytváření reálných produktů a zejména prostoru, kde budou mít žáci možnost uplatnit vlastní kreativní nápady. Míra zapojování žáků do chodu školy, provázanosti s praxí a přirozená integrace všech intervencí může být inspirací pro další školy.

 

SMART SCHOOL: podpora podnikavosti

EKO GYMNÁZIUM BRNO od roku 2015 realizuje vlastní unikátní projekt SMART SCHOOL, který si klade za cíl vytvořit pro studenty inspirativní prostředí díky setkávání, přednáškám a workshopům s osobnostmi z praxe. Kromě toho škola realizuje vlastní aktivity na podporu podnikavosti a zapojuje se do řady externích projektů. K intervenci podpory kompetencí k iniciativě, kreativitě a podnikavosti přistupuje mimořádně komplexně.

 

Podpora vlastních tvůrčích projektů žáků

Školní časopis Gymnázia Sokolov nevznikl jako klasická školní aktivita – jde o projekt, který iniciovali sami žáci a škola jim poskytuje nutnou podporu. Deklaraci takovéto podpory si gymnázium zakotvilo i do svého školního akčního plánu (ŠAP), kde je součástí intervence podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě . 

 

Odborným vzděláním ke kritickému myšlení

Víš, co jíš? Nevíš? U nás se to naučíš. Tak  zní motto VOŠ potravinářské a SPŠ mlékárenské Kroměříž. Vědecky podložené informace, s nimiž se žáci a studenti v odborných předmětech setkávají, jim pomáhají zaujmout vlastní postoj k řadě stravovacích mýtů. Učí se zároveň aplikovat metody kritického myšlení i v dalších oblastech.

 

Soutěže - inspirace nejen pro váš ŠAP

Chcete se účastnit soutěže, která rozvíjí podnikavost vašich žáků, ať už svým obsahem, nebo  formou? Máme pro vás tipy - vybírejte! 

 

Praktická zkušenost s podnikáním

Důležitou součástí výchovy k podnikavosti je možnost prakticky si vyzkoušet  podnikání ve vlastní  virtuální či  reálné firmě. Školám je nabízejí dvě organizace s celostátní působností: Junior Achievement (JACzech) a Centrum fiktivních firem (CEFIF).  "Podnikavé komptence" mohou žáci rozvíjet i při realizace školního projektu, organizaci školní akce (jarmark, ples aj.),  v rámci mimoškolních aktivit, např. v akceleračních programech. Postupně pro vás připravujeme inspirativní příklady z konkrétních škol.

 

Proč potřebujeme výchovu k iniciativě a podnikavosti?

Odborné vzdělávání na středních školách musí být v souladu s potřebami praxe – v tom panuje všeobecná shoda. V uherskohradišťské Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické vědí, že se nestačí zaměřit se jen na „odbornost“ – důležité je podporovat i řadu měkkých dovedností, které vedou k tvořivosti, iniciativě a podnikavosti. Proč mají takový význam?