Podnikavost a tvořivost se promítá i do tvorby ŠVP

Zajímavé aktivity pražského Gymnázia Na Zatlance na podporu podnikavosti i polytechnického vzdělávání vyrůstají zejména z tvořivého prostředí, z iniciativy pedagogů a managementu školy, které se odrážejí i v otevřenosti vůči změnám, včetně přístupu ke školnímu vzdělávacímu programu.

Při uzavření informací do „předmětových přihrádek“ chybí čas na propojování poznatků a ukazování souvislostí. „Jako by se vytrácela reálná propojenost jednotlivých přírodních jevů a zůstávala izolovaná fakta, vzorečky, výpočty, informace. To mnohé žáky odrazuje zejména od dalšího studia přírodovědných a technických oborů,“ říká ředitelka pražského Gymnázia Na Zatlance Jitka Kmentová. Proto se ve škole rozhodli jednotlivé předměty propojovat – nejprve v rámci skupinových projektů. Například informatiku a informační a komunikační technologie a biologii s environmentální výchovou. „Žáci vytvářejí projekty spojující školní výuku s životem za zdí školy,“ vysvětluje ředitelka. Dospívající jsou k řadě věcí velmi kritičtí, proč tedy nevyužít tento přirozený postoj mládí k aktivnímu podílu na pozitivních změnách? 

15128846_7_o.jpg

Školní projekty se orientují zejména na zlepšení životního prostředí na území Prahy 5, kde škola sídlí. Například na vhodnější umístění přechodu pro chodce na rušné ulici před Smíchovským nádražím, dalším je návrh revitalizace staré vápenky v Řeporyjích. „Žáci vytipovali zanedbanou oblast staré vápenky, zjistili, komu patří a jaké s ní má záměry, vyhledali informace o minulosti vápenky a navrhli zřízení LIME parku pro celou rodinu. K celému projektu vytvořili webové stránky, kde popsali všechny kroky a seznámili veřejnost se svými nápady na zřízení odpočinkového parku pro celou rodinu,“ vysvětluje ředitelka. (Management i učitelé gymnázia došli ve svých úvahách o obsahovém provázání předmětů až k tvorbě druhého, alternativního školního vzdělávacího programu ALT využívajícího výuku v integrovaných tematických blocích.)

Napoprvé nevyjde? Nevadí!

Rozvoj „podnikavých kompetencí“ podporují i projekty reálných žákovských firem ve spolupráci s neziskovou společnosti Junior Achievement Czech. Žáci se učí, jak založit a vést firmu, zformulovat podnikatelský záměr a snaží se ho realizovat. „Jeden úspěšný žákovský podnikatelský projekt byl zaměřený na výrobu zajímavých nových modelů ze starých oděvů. V této žákovské firmě byli kromě návrhářky i ´zaměstnanci´, kteří podle návrhů oděvy šili, a měli na starost marketing a prodej, včetně založení e-shopu,“ říká Jitka Kmentová. Tak jako mnozí podnikatelé, i mladí pracovníci tohoto „modelového krejčovství“ se díky své firmě naučili, že dobrý nápad, vlastní invence a šikovnost k úspěšnému prosazení se na trhu nestačí a že promyšlenou marketingovou podporu není radno podcenit.

O další cennou zkušenost jsou bohatší i další členové žákovské firmy, kteří se vymysleli lahev, která se jednoduše složí do tašky, pak se stejně jednoduše rozloží a dá se do ní nápoj. Ukázalo se však, že to, co si představovali, nejde vyrobit. „Jako největší přínos oceňuji to, že se nedali odradit, našli v sobě energii vymyslet a realizovat jiný záměr. S těmito výrobky se už prezentovali na veletrhu JA firem a dokázali je i prodat,“ konstatuje ředitelka Kmentová. (I Steve Jobs napsal: „Moje zkušenost je můj nejlepší učitel,“ a tvrdil, že k chybám je třeba přistupovat jako ke stupínkům, které vedou k úspěchu.)

 Závěrečná práce – průprava na další profesní život

Dalším zajímavým projektem Gymnázia Na Zatlance jsou závěrečné práce žáků čtvrtých ročníků. Každý si zvolí téma podle svého zájmu, vybere si vedoucího práce a celý rok se tématu věnuje.

„Žáci nejednou navazují i kontakty s vysokoškolskými nebo jinými odbornými pracovišti. K zajímavým nápadům patří například výroba elektrické kytary, do níž se někteří dali. Kromě toho, že tu kytaru udělali, museli precizně popsat postup a vysvětlit, proč postupovali právě takto. Jiní žáci si díky závěrečné práci třeba najdou cestu, jak se zapojit do dobrovolnické práce,“ říká Kmentová.

Studentské projektové fórum: sdílejte a inspirujte se!

Dalším z „tykadel“, které škola vystrkuje směrem k vnějšímu světu, je Studentské projektové fórum. Oslovuje nejen gymnázia, ale i střední odborné školy a nabízí jejich talentovaným žákům nesoutěžní přehlídku zajímavých prací ve společenskovědní, přírodovědné a technické oblasti. „V nezávislé porotě fóra jsou odborníci z praxe – podnikatelé, lidé, kteří se angažují v hospodářské komoře, akademičtí pracovníci z univerzit, odborníci z Ústavu pro studium totalitních režimů a podobně. Jejich zpětná vazba je pro studenty velmi inspirativní a cenná, protože si odnášejí řadu podnětů k přemýšlení, co všechno by mohli zlepšit,“ doplňuje Jitka Kmentová. V rámci fóra zazní prezentace zhruba třicítky prací, a tak benefitem pro účastníky je i možnost seznámit se s ostatními tématy a jejich zpracováním a získat náhled na úroveň své práce.


 INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

  • Výukové projekty jsou skvělou příležitostí pro uplatnění pedagogické i žákovské iniciativy a kreativity. Lze s nimi začít v jednom předmětu, jasným ukazatelem kvalitativního posunu školy jsou projektové aktivity napříč předměty – nejprve zpravidla jednorázové, postupně s růstem zkušeností a podporou vedení je možné realizovat i dlouhodobější projekty překračující prostředí školy (zaměřené např. na témata životního a sociálního prostředí aj.).
  • Význam reálného podnikání v rámci studentské firmy ve spolupráci s JA byl v rámci inspirativních příkladů již zmíněn, za pozornost však stojí i práce s „podnikatelským neúspěchem“ a jeho zúročení ve zkušenosti pro další podnikání.
  • Prostor pro uplatnění iniciativního a tvůrčího přístupu poskytuje žákům i volba a zpracování tématu závěrečné práce vč. zajištění externích odborných konzultantů, a účast ve Studentském projektovém fóru.
  • Stane-li se tvořivý, iniciativní přístup vedení i pedagogů školy základním principem, jak přistupovat k řešení problémů, otevírá se prostor i pro diskuse nad vlastním obsahem, formami a metodami výuky, včetně úprav školních vzdělávacím programů, reflektujících měnící se podmínky a požadavky současného světa.

 Rozvoj kariérového poradenství

  • Závěrečné studentské práce i vystoupení před odbornou porotou s vlastním příspěvkem na Studentském projektovém fóru představují pro žáky gymnázia i významný podnět z hlediska kariérového poradenství, zejm. z pohledu osobního rozvoje a kariérového vzdělávání.

 Podpora polytechnického vzdělávání

  • Propojování teoretických poznatků přírodních věd s jejich praktickým dopadem a možností aplikací, podpora mezipředmětových vazeb, učení v širších souvislostech jsou způsoby zvolené jako jedna z cest k zatraktivnění přírodovědných a technických oborů a zkvalitnění výuky.

 Digitální kompetence

  • ·Zapojení IT do výukových bloků, projektů a dalších předmětů podporuje v žácích vnímání IT jako pracovního prostředku, jako způsobu zefektivnění práce na zadaném úkolu.

Dak (2018), foto: archiv a Facebook Gymnázia Na Zatlance