Podpora vlastních tvůrčích projektů žáků

Školní časopis Gymnázia Sokolov nevznikl jako klasická školní aktivita – jde o projekt, který iniciovali sami žáci a škola jim poskytuje nutnou podporu. Deklaraci takovéto podpory si gymnázium zakotvilo i do svého školního akčního plánu (ŠAP), kde je součástí intervence podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě . 

526A1C81-0A85-49BD-B4B1-813AF0AEF5C4 (1).JPG

Škola, jejímž mottem je “Úspěšný absolvent”, systémově podporuje žáky při jejich vlastních tvůrčích aktivitách a posiluje v nich vlastnosti, jako jsou flexibilita, schopnost rozhodování, kritické myšlení, jazyková vybavenost a další kreativní kompetence.

U žáků jsou podporovány klíčové kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání, které vycházejí z RVP a součástí výuky je finanční gramotnost – matematika, základy společenských věd a výběrový seminář se zaměřením na účetnictví. Škola umožňuje praxi v cizích jazycích formou zahraničních exkurzí a rozvoj kreativních činností, zejména ve výtvarné oblasti a programování. Prioritou školy je vedení žáků ke kritickému myšlení, zejména v českém jazyce, společenských vědách, matematice a programování.

Učitelka Mgr. Petra Sojková popisuje samotný začátek školního časopisu: „Školní časopis nevznikl jako projekt. Během jedné hodiny českého jazyka ve druhém ročníku jsem si posteskla, že na naší škole není žádný školní časopis. Jedna žákyně se ´chytla´ a s mojí podporou začala psát.“

FC796D62-6828-4E8D-8A76-B62128784E5C.JPG

Tým časopisu se poté vytvořil přirozeně bez jakékoliv intervence ze strany pedagogů. I nadále pedagogové zasahují do chodu redakce minimálně a spíše navrhují náměty na rubriky nebo účast na fotografické soutěži. Obsah časopisu si žáci určují sami a je pokaždé jiný. Stabilně se objevují rubriky recenzí nových filmů, zážitky z cest, rozhovory s učiteli školy, případně bývalými úspěšnými studenty.

Aktivita je zcela dobrovolná a probíhá mimo rámec výuky, tedy ve volném čase studentů. Z tohoto důvodu je zájem o takovou práci menší, protože představuje vyšší časovou zátěž. Ambicí časopisu je rozšíření redakční základny a pokračování v časopisecké práci, pokud možno s velkým množstvím příznivců a hlavně čtenářů. Časopis existuje teprve jeden školní rok, a tak tvůrci sbírají zkušenosti, mají stále na čem pracovat a co zlepšovat. To sami pochopili na celorepublikovém setkání redakcí školních časopisů v Brně, kam byli letos v listopadu pozváni.

Vedení školy působení časopisu vítá, podporuje ho a na vlastní náklady zajišťuje tisk jednotlivých čísel, která vychází jedenkrát za čtvrtletí. Mgr. Sojková dodává: “Studenti rozhodně rozvíjí své dovednosti v oblasti psané komunikace, ale i sociální, protože se musí scházet, domlouvat se na tématech a také se shodnout. Zvyšují svou čtenářskou gramotnost, rozšiřují slovní zásobu i grafické dovednosti. Má účast je minimální, chci, aby si časopis v maximální míře vedli studenti sami, práce je o to více baví a učí je samostatnosti v rozhodování, a tak v důsledku nést i odpovědnost za své činy.”

INSPIRACE PRO VÁŠ ŠAP

Uvedený projekt má přesah do těchto povinných oblastí intervencí:

  • Podpora kompetencí k podnikavosti: Zde si klade za cíl vytvořit nabídku témat pro začlenění do výuky zejména společenských věd včetně přesahů do jiných oblastí (ŠVP). V tomto případě jde o ideální případ, kdy nastává skutečný rozvoj iniciativy a uplatnění vlastní aktivity při realizaci dlouhodobého projektu. S minimální podporou pedagoga a školy dochází k rozvoji kreativity a schopnosti řízeného seberozvoje.
  • Rozvoj kariérového poradenství včetně prevence předčasných odchodů ze vzdělávání: V rámci této intervence projekt přináší možnost prakticky se seznámit s aspekty konkrétního povolání a lépe definovat svoje silné a slabé stránky.

Nepovinné oblasti intervence nemusí mít škola ve svém ŠAP uvedeny, nicméně právě v nich by bylo možné projekt také uplatnit:

  • Digitálních kompetence: Při praktické realizaci projektu využívají žáci řadu digitálních nástrojů smysluplně a k jejich použití přistupují jako aktivní tvůrci. Takovéto použití vede k velmi cennému zafixování kompetencí a schopnosti je do budoucna využít v praxi.
  • Čtenářská a matematická gramotnost: Zcela přirozeně si žáci osvojují čtenářské kompetence. Setkávají se při zcela praktických a reálných úkolech s nutností kriticky analyzovat zdroje informací a sami vytvářet smysluplný obsah pro čtenáře.

 Foto: Archiv Gymnázia Sokolov