SŠ PHZ Uherské Hradiště: Podnikavost napříč obory

Co má společného cukrářka, programátor CNC strojů, barista, technolog a zdravotní asistentka? Jsou to spolužáci „ze střední“.  SŠ PHZ v Uherském Hradišti patří k největším ve Zlínském kraji. Přesto mezi žáky a pedagogy existuje vědomí pospolitosti a napříč obory se rozvíjí podnikavost.

Zdaleka ne všem školám sloučeným ze zcela odlišných oborů se podařilo vytvořit vnitřně provázaný celek, aby učitelé, žáci i veřejnost vnímali školu jako jeden živý organismus, tak jako se to daří ve Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti. Vědomí celku se promítá i do školního akčního plánu, jehož důležitou složkou je kromě polytechnického, odborného vzdělávání a spolupráce se zaměstnavateli také podpora iniciativy a podnikavost žáků.

Škola jako funkční celek

minipodnik.jpg

Ředitel školy Ing. Jaroslav Zatloukal (v současné době uvolněný pro výkon veřejné funkce) otevřeně přiznal, že vytváření optimálního způsobu řízení po sloučení tří samostatných škol a budování společné identity se neobešlo bez zvažování alternativ. „Ale postupně jsme vytvářeli novou kulturu a jednotné řízení. Myslím, že se to podařilo,“ dodává. Škola je řízena pomocí jednotných interních dokumentů, za jednotlivé obory vzdělání odpovídají jejich garanti, předmětové komise obsazují učitelé stejných nebo příbuzných aprobací bez ohledu na to, jestli v minulosti učili na té či oné škole. „Vím, že to vypadá samozřejmě,“ vysvětluje Jaroslav Zatloukal, „ale podle mých zkušeností to tak na všech sloučených školách  nefunguje. Škola nyní tvoří propojenou komunitu. Žáci všech oborů obývají prostory celé sloučené školy. Kromě společných předmětových komisí máme společné porady, společnou školní restauraci, jezdíme na společné zájezdy, krátce po sloučení jsme uspořádali velký dvoudenní teambuildingový program. Společný předvánoční večírek a oslava Dne učitelů patří k oblíbeným akcím všech zaměstnancům bez ohledu na jejich společenské postavení a odbornost.“

Školní projekty: iniciativa a spolupráce napříč obory

Žáci napříč všemi obory se nejen stýkají na chodbách, v jídelně, chodí společně do kina a divadla, připravují společný program na školní akademii, ale se účastí také řady společenskovědních aktivit (např. k nedávným významným výročím republiky, studentských konferencích atd). A navíc jednotlivé odbornosti se propojují ve smíšených týmech i při řešení žákovských projektů. Například při spolupořádání pracovní a společenské akce partnerské firmy se žáci technických oborů starali o přípravu sálu, projekci či ozvučení, kuchaři měli na starosti raut, číšníci a žáci oboru hotelnictví zajistili catering...

Škola nabízí žákům napříč obory i zapojení do řady projektů a aktivit, kde kromě odbornosti uplatňují tvořivost, vlastní iniciativu, schopnost spolupráce a podnikavost. Ve škole působí několik učitelů, kteří vyučují programy Junior Achievement Czech a zakládají reálné obchodní společnosti. Žáci se díky těmto aktivitám učí hospodařit s penězi, vyzkouší si podnikání v praxi nebo se stávají manažery obchodních firem. V každém případě objevují svůj podnikatelský potenciál. Kupříkladu studentská společnost Jakubčíkovy mňamky nabídla v prostorách školy prodej občerstvení. Žáci si na základě průzkumu trhu připravili pro své spolužáky, učitele a ostatní zaměstnance sortiment sladkých i slaných výrobků a nápojů. Občerstvení vyrobili ve školní kuchyňce a prodávali u pultu i formou roznášky.

Prostor pro iniciativu a kreativitu mají žáci, kteří navštěvují 3D akademii a kroužky kybernetiky, které se realizují ve spolupráci s firmami. Dalším příkladem je zapojení do mezinárodního projektu Erasmus+, kde největší výzvu pro žáky všech zapojených škol z Belgie, Německa, Norska, Islandu a České republiky představuje vývoj stojanu na kola, který umožňuje dobíjení elektrických kol indukčním přenosem energie.

Prostorem pro iniciativu a kreativitu žáků je Studentská projektová kancelář, která byla založena ve škole na podporu podnikavosti žáků. Zde žáci získají povědomí o dotační politice a dotačním managementu, učí se napsat žádost o grant či dotaci, učí se zpracovat svůj podnikatelský záměr, získají povědomí o nástrojích finanční podpory svého podnikatelského nápadu a také získají podporu směrem k samotné realizaci. Řada žáků se se svými podnikatelskými záměry účastní krajské soutěže Můj první milion. Vyhlašovatelem soutěže je Technologické inovační centrum, které je zřízeno Zlínským krajem a Univerzitou T. Bati ve Zlíně.

dak (2018), foto: archiv SŠ PHZ Uherské Hradiště


INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Základním předpokladem podpory žákovských kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě je podpora podnikavého ducha v pedagogickém sboru školy napříč obory vzdělávání, teoretickými i odbornými předměty.

Pro maximální využití programů JA Czech, které umožňují žákům vyzkoušet si v průběhu školního roku založit a vést reálný podnik, je ve školách s širokou škálou nabízených oborů a větším počtem žáků vhodné zapojit do programu více pedagogů.

Školní akce, případně akce pořádané ve spolupráci se sociálním partnery, při nichž je část úkolů vč. odpovědnosti za jejich realizaci, svěřena žákovským týmům, významně podporuje iniciativu i odpovědnost za vlastní rozhodnutí a odvedenou práci.

Inspirativním počinem je činnost Studentské projektové kanceláře, která podporuje podnikavost žáků, zároveň jim však umožňuje poznat a vyzkoušet si aktivity spojené s tvorbou projektů, podnikatelských záměrů, žádostí o dotaci, grant či získávání dalších možností, jak vlastní projekty financovat a realizovat.  

Podnikavým přesahem spolupráce školy se zaměstnavateli je využití partnerství se spolupracujícími firmami nejen v rámci výuky, ale i formou zájmových kroužků, které mohou jít v odbornosti a specializaci nad rámec vzdělávacích programů.