Spojení s reálným životem: efektivní podpora podnikavosti

Trvalá práce s pedagogickým sborem, strategické plánování a maximální propojenost s praxí jsou pilíře, na kterých stojí podnikavost Obchodní akademie Uherské Hradiště. Cílem školy je uplatnitelnost žáků v praxi, a to nejen bezprostředně po ukončení studia, ale v dlouhodobém horizontu. Právě proto se škola zaměřuje na výchovu k podnikavosti, která výrazně posiluje motivaci žáků k celoživotnímu učení, schopnost kooperace a další měkké dovednosti. Škola nabízí žákům reálné projekty i spolupráci s firmami, ke které přistupuje nikoliv z hlediska naplňování aktuálních potřeb zaměstnavatelů, ale spíše jako k inspiraci z praxe a nezbytný kontakt s realitou.

Obchodní akademie Uherské Hradiště vzdělává v ekonomice a IT 450 žáků v maturitním oboru a 60 studentů VOŠ. Pravidelné strategické plánování probíhá v ročních cyklech a školní akční plán (ŠAP) je nástrojem, který umožňuje zaznamenání dlouhodobějších cílů v jednotlivých intervencích a jejich vzájemné provázání. Právě provázanost intervencí přispívá ke smysluplnému a efektivnímu naplňování cílů. V ŠAP je intervence podpory výchovy k podnikavosti popsána jako jedna z priorit školy a v tomto smyslu je klíčové zapojení pedagogického sboru. Do aktivit na podporu podnikavosti je zapojena většina vyučujících školy.

nejlepsi_JA_firma_33.jpg

Ředitel Jiří Durďák pokládá práci se sborem za naprosto zásadní: „Nadefinovali jsme si několik klíčových slov, které jsou pro naši školu důležitá – kvalitní učitel, kvalitní program, spolupráce s praxí a inovace. Vše začíná právě u pedagogů a my věnujeme pozornost zejména těm novým. Stávalo se, že pokud přišel nový učitel do nepodnětného kabinetu, sám časem podlehl tomuto klimatu. S novými učiteli tedy sám první rok intenzivně pracuji a velmi pečlivě vybírám, do jakého kabinetu a k jakým kolegům ho umístím. Takto se nám daří sbor postupně omlazovat a udržet podnikavého ducha.”

Škola ve svém ŠAP uvádí jednotlivé činnosti, které podporují podnikavost, a přiděluje jim priority.

Nejvyšší prioritu mají tyto činnosti:

 • Žáci se aktivně podílejí na činnostech fiktivních firem či akcích Junior Achievement nebo v obdobných dalších (např. Podnikavá škola)
 • Návštěvy a přednášky podnikatelů ve výuce.
 • Výchova k podnikavosti v rámci všeobecného vzdělávání
 • Výchova k podnikavosti v rámci odborného vzdělávání

Střední prioritu pak mají následující činnosti:

001JAfirma.jpg

 • Pedagogičtí pracovníci získávají informace i podněty ke zlepšování vzdělávání v podnikavosti a využívají je ve výuce
 • Škola učí žáky myslet kriticky, vnímat problémy ve svém okolí a nacházet inovativní podnikatelská řešení
 • Škola realizuje projektové vyučování podněcující kreativní uvažování a motivující k novým nápadům, jež žáci prezentují a obhajují před ostatními
 • Pravidelné kontakty s podnikateli z okolí k získání podnětů k rozvoji podnikavosti žáků
 • Organizování konzultací, debat a exkurzí k problematice podnikavosti pro žáky i učitele
 • Škola umožňuje aktivní zapojení žáků do vedení vyučování a života školy jako podmínku úspěšného kreativního vyučování
 • Práce žáků v reálné školní firmě
 • Začlenění ekonomických aspektů i do výuky v neekonomických předmětech

Iniciátory projektů na podporu podnikavosti jsou pedagogové i žáci. Výrazný posun nastal po angažování kariérní poradkyně, kterou škola financuje z šablon. Individuálně se věnuje jednotlivým žákům, pomáhá jim odhalit jejich talenty a nabízí jim projekty a aktivity, které maximalizují jejich potenciál.

IMG_3458.jpg

Na škole každoročně vznikne studentská firma v rámci programu Junior Achievement (JA). Jde o volitelný předmět pro žáky druhých ročníků. Firmu obvykle tvoří skupina 12 žáků, kteří si rozdělí role a společně pracují na nápadu, který dovedou do fáze produktu. Největší úspěch – vítězství v celorepublikovém kole získali žáci v roce 2016 s firmou Los penos, která ve spolupráci s průmyslovou školou vyvinula inovativní držák na propisky. V roce 2017 zrealizovali žáci bagetový servis pro informační centrum a kavárnu se zaměstnanci se sníženou pracovní schopností. Firma, která vznikla v roce 2015, byla se svým navíječem sluchátek Navi zajímavá dokonce i pro investory.

Žáci mají možnost zapojit se do unikátního projektu VISC, za kterým stojí firma BD SENSORS s.r.o. Buchlovice a RayService a.s. Staré Město. Jde o příklad mimořádného přístupu firmy, která usiluje o podporu podnikavosti a rozvoj IT dovedností v okolí svého podniku. Talentovaní žáci vedou kroužky na základních školách v okolních obcích. Sami si tak upevňují svoje znalosti, nacházejí své talenty, získávají zkušenosti jako lektoři a navíc výrazně přispívají k šíření dobrého jména školy.

Projekty s prvky podnikavosti

4.jpg

Kromě přímé návaznosti na podnikání realizuje škola tyto projekty s prvky podnikavosti:

 • Středoškolská odborná činnost (SOČ) – díky aktivnímu učiteli, který žáky nadchl pro badatelskou výuku, se žáci umisťují na předních příčkách i v celorepublikových kolech SOČ.
 • Moderní a aktuální prezentování na akademii (MAP) – každý druhý rok se koná klání žáků v prezentování na různá aktuální témata a jejich výstupy jsou dostupné v online vysílání přes Facebook.
 • Procházka první republikou – jako studentský projekt vzniklo 13 panelů k tématu první republiky. Jejich prezentace byla spojena se slavnostním sázením lípy, které žáci rovněž organizovali.  
 • Konference informační svět, na které se aktivně podílí i žáci v roli organizátorů.

 INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

 Intervence k podpoře výchovy k podnikavosti je synergicky provázána s těmito intervencemi:

 • Rozvoj kariérového poradenství včetně prevence předčasných odchodů ze vzdělávání – projekty školy žákům přibližují požadavky trhu práce a umožňují jim prakticky využívat nabyté teoretické poznatky. Škola využívá kariérního poradce, který se na individuální úrovni věnuje žákům a pomáhá jim nalézt svoje zájmy a talenty. Jejich znalost je zásadní pro vnitřní motivaci a podnikavost.
 • Podpora polytechnického vzdělávání – badatelská výuka a IT kompetence jsou podstatnou součástí podnikavých projektů (SOČ, kroužky IT pro děti v okolních obcích a firma JA).
 • Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli – žáci mají pravidelný kontakt s firmami skrze zmíněné projekty i ve formě besed s profesionálem z praxe.
 • Rozvoj škol jako center celoživotního učení – škola se podílí na projektu realizace kroužků pro ZŠ v okolních obcích.
 • Podpora digitálních kompetencí – při realizaci projektů využívají žáci technologie a upevňují si tak kompetence nezbytné pro praxi.

Foto: Archiv OA Uherské Hradiště