SMART SCHOOL: podpora podnikavosti

EKO GYMNÁZIUM BRNO od roku 2015 realizuje vlastní unikátní projekt SMART SCHOOL, který si klade za cíl vytvořit pro studenty inspirativní prostředí díky setkávání, přednáškám a workshopům s osobnostmi z praxe. Kromě toho škola realizuje vlastní aktivity na podporu podnikavosti a zapojuje se do řady externích projektů. K intervenci podpory kompetencí k iniciativě, kreativitě a podnikavosti přistupuje mimořádně komplexně.

Soukromé gymnázium má všeobecné zaměření s důrazem na ekologickou výchovu. Výuku ekologie se snaží naplnit nejen teoretickými poznatky, ale i praktickou činností – škola zařazuje velké množství projektových aktivit. Výuka často probíhá mimo lavice a je maximálně navázána na reálný život v okolí školy. Žáci následně dokáží vidět věci v souvislostech a neoddělují poznatky jednotlivých vědních disciplín. Cílem není na středoškolské úrovni vychovávat ekology-odborníky, ale probudit v žácích ekologické cítění, vnímání a myšlení. Učitel působí jako průvodce, aktivita a iniciativa se přesouvá na žáky, kteří takto poznávají své silné a slabé stránky a učivo si lépe zapamatují. Podmínkou takového přístupu je podpora rozvoje kreativity, plánování, řízení, ale také spolupráce na problémech, komunikace, naslouchání druhým a prezentování výsledků své práce.

Fotolia_8384976_Subscription_XXL.jpg

Škola ve svém školním akčním plánu přistupuje k oblasti intervence podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě velmi komplexně a má vlastního koordinátora a metodika podpory podnikavosti u žáků.

Od roku  2015/2016 zařazuje vlastní unikátní projekt SMART SCHOOL, který si klade za cíl vytvořit pro studenty inspirativní prostředí díky setkávání, přednáškám a workshopům s osobnostmi z praxe. Prostor školy je využíván pro prezentaci různých druhů povolání a nových, perspektivních a inovativních oborů.

Studenti díky SMART SCHOOL získají praktické znalosti a dovednosti, naučí se nové metody práce, řešení úkolů a problémů, které mohou využít při dalším vzdělávání či v praxi.

V rámci projektu se uskutečnila řada dílčích akcí – projektové dny, přednášky inspirativních odborníků z praxe a zapojila se do projektů jako je Extratřída, Junior Achievement, Prezentiáda, SIR, Innovation Camp, Soutěž a podnikej, iKID. Škola dále organizuje projektové dny, I-Day, zaměřené na exkurze a workshopy, které vedou odborníci z praxe.  

Mimořádné úspěchy zaznamenaly tyto tři aktivity:

Firemní dny JMK

Fotolia_554073_Subscription_L.jpg

Skupina pěti sextánů a čtyř septimánů reprezentovala EKO GYMNÁZIUM BRNO na studentské podnikatelské soutěži Firemní dny Jihomoravského kraje. 70 studentů ze středních škol z jihomoravského kraje se rozdělilo do devíti smíšených skupin a řešilo zadání od společnosti ARTIN: Příprava náborové kampaně s využitím chatbota.

Studenti se svými týmy hledali originální nápady, jak zaujmout budoucí zaměstnance a postupně definovali scénáře pro chatbota, odpoledne je čekala závěrečná prezentace a obhajoba jejich projektů před odbornou porotou.

Ze soutěže si žáci EKO GYMNÁZIA BRNO odvezli diplomy za 1., 2. a 3. místo (týmy byly složeny z žáků různých škol). Žáci se seznámili s novými kolegy, měli možnost se učit od lidí z praxe, vyzkoušet si práci s chatbotem i rozvíjet své dovednosti.

 I-DAY

Projektový den s názvem I-Day – Inspirace, Informace, Inovace, Interakce, má za cíl vytvořit pro žáky EKO GYMNÁZIA inspirativní prostředí díky exkurzím, setkávání, přednáškám či workshopům s osobnostmi z praxe. Prostor školy je využíván pro prezentaci různých druhů povolání a nových, perspektivních a inovativních oborů. Aktivity připravují rodiče žáků a inspirativní podnikatelské osobnosti.

Koncept projektového dne I-Day zaujal odbornou porotu a v soutěži inovativních vzdělávacích projektů EDUína 2017 se umístil v Kategorii Zoom na 3. místě.

iKID

iKID (Innovative Kid) je vzdělávací projekt založený na principu zážitkového učení, který organizuje společnost KPMG. Ukazuje, jak usměrňovat přirozenou dětskou kreativitu k vymýšlení užitečných inovací. Děti si prakticky vyzkouší, jaké to je zakládat start-up a mít svůj vlastní byznys, a to od fáze vymýšlení a plánování až po skutečnou realizaci a propagaci.

Skupina šesti terciánů EKO GYMNÁZIA BRNO v školním roce 2017/2018 zvítězila v žákovské startupové soutěži iKID se svým projektem Pocket Shares. Studenti vytvořili webovou stránku a nyní pracují na aplikaci, jež má na základě fiktivního obchodování na kapitálových trzích učit žáky finanční gramotnosti. Výhrou byla návštěva centrály Facebooku a Googlu v irském Dublinu.

Soutěž započala kreativním odpolednem, dále se žáci zúčastnili exkurze na Burze cenných papírů v Praze a do investiční společnosti RSJ. Soutěžící také absolvovali workshop prezentačních dovedností. V červnu všechny týmy čekalo závěrečné finále v Microsoftu, kde prezentovali své podnikatelské projekty před odbornou porotou. V den finále si lidé z Microsoftu připravili pro soutěžící workshop na téma využití aplikací Microsoftu a také inspirativní prohlídku nových pražských kanceláří této společnosti. Soutěž byla zakončena závěrečným setkáním „Follow-up“ všech soutěžících s dalšími workshopy.

Inspirace pro školní akční plány

V rámci intervence podpory k podnikavosti, iniciativě a kreativitě uvádí škola ve svém ŠAP tyto konkrétní cíle:

 • Zlepšit kvalifikaci absolventů gymnázia tak, aby odpovídala aktuálním potřebám trhu práce s ohledem na jejich podnikavost, iniciativu a kreativitu (Smart School, IDay, projektové dny, workshopy, exkurze)
 • Posilovat kompetence k podnikavosti koncepčním rozvojem měkkých dovedností na gymnáziu usnadňující a zkvalitňující spolupráci s druhými lidmi
 • Rozvoj klíčových kompetencí žáků a studentů SŠ vedoucí k posílení jejich sebevědomí a motivaci k sebezaměstnávání a aktivní spolupráci s iniciativami na podporu podnikavosti a rozvoje měkkých dovedností ve školách
 • Umožnit žákům gymnázia absolvovat pobytové programy, k tomu využívat kvalitně vybavená specializovaná pracoviště
 • Zajistit na gymnáziu systematický rozvoj podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
 • Škola nabízí žákům možnost zapojovat se do dění v okolí školy, do sociálních podniků či environmentálních programů v délce pololetí či celého školního roku

V akčním plánu školy se komplexní pojetí v oblasti povinné intervence podpory k podnikavosti projevuje i v dalších intervencích a vhodným způsobem je obohacuje o prvek aktivity a tvořivého přístupu. Jedná se o:

 • Rozvoj kariérového poradenství včetně prevence předčasných odchodů ze vzdělávání – v rámci této intervence projekt přináší možnost prakticky se seznámit s požadavky trhu práce a aspekty konkrétních povolání. Studenti znají lépe svoje silné a slabé stránky a dokáží je využít. Zkušenosti z reálného prostředí, inspirace ze strany firem a zkušenost s projektovým řízením jsou v pracovním životě široce uplatnitelné kompetence. V ŠAP jsou formulovány tyto konkrétní cíle:
  • Poskytovat žákům informace o možnostech kariérové dráhy po absolvování školy
  • Poskytovat žákům informace o možnostech dalšího rozvoje komunikačních a manažerských dovedností, informace o možnostech dalšího osobnostního rozvoje
 • Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické, environmentální), kde si škola klade za cíl popularizovat polytechnické vzdělávání, podporovat informovanost rodičů a žáků.
 • Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli – zde se škola soustředí na dlouhodobá partnerství s vysokými školami i firmami.

 Škola ve svém ŠAP zpracovává i nepovinné intervence:

 • Digitální kompetence – při realizaci vlastních i školních projektů využívají žáci řadu digitálních nástrojů nejen uživatelsky, ale i jako tvůrci – takovéto použití vede k velmi cennému zafixování kompetencí.
 • Čtenářská a matematická gramotnost – zcela přirozeně si žáci osvojují čtenářské kompetence. Setkávají se při zcela praktických a reálných úkolech s nutností kriticky analyzovat zdroje informací.
 • Rozvoj výuky cizích jazyků – v této intervenci je obzvláště vhodné, že žáci pracují na reálných projektech a zvyšují si tak svoje komunikační dovednosti, zejména v anglickém jazyce.

Foto: fotobanka NÚV