Unikátní provázání intervencí skrze podnikavost

Smíchovská střední průmyslová škola realizuje napříč celým studiem podnikavé projekty, které přesahují do všech intervencí. Podstatou výuky je praktičnost, řešení problémů skutečného života, vytváření reálných produktů a zejména prostoru, kde budou mít žáci možnost uplatnit vlastní kreativní nápady. Míra zapojování žáků do chodu školy, provázanosti s praxí a přirozená integrace všech intervencí může být inspirací pro další školy.

Smíchovská střední průmyslová škola je vyhledávanou střední průmyslovou školou v Praze s dlouholetou tradicí. Škola byla založena již v roce 1901 a v současnosti vzdělává přes 600 žáků z Prahy a Středočeského kraje. Škola připravuje žáky na další studium či práci ve velmi vyhledávaných oborech – Informační technologie, Technické lyceum a Kybernetická bezpečnost.

Fotolia_40240672_Subscription_XL.jpg

Cílem školy je poskytnout žákům co nejlepší studijní i mimo studijní podmínky pro rozvoj svých dovedností a dalších prakticky využitelných zkušeností. Kromě vlastní výuky jsou žáci zapojováni i do akcí, jako je spolupráce s jinými školami, firmami či mezinárodní projekty. Zde mohou získat cenné zkušenosti z praktického využití svých znalostí a schopností. Škola klade mimořádný důraz na samostatnost a tvořivost žáků a tuto oblast formuluje do podoby priorit a obecného cíle v oblasti intervence k podnikavosti ve svém školním akčním plánu (ŠAP):

 

Priorita

 • Posilování zájmu studentů o podnikání
 • Rozvoj teoretických i praktických znalostí v oblasti podnikání
 • Rozvoj spolupráce a vzájemné komunikace mezi studenty a učiteli SSPŠ, studenty SSPŠ a jiných škol
 • Spolupráce s celosvětovou organizací CEFIF

Obecné cíle

 • Studenti budou schopni identifikovat rizika i příležitosti v podnikání
 • Studentům bude poskytnut prostor k vlastní iniciativě a kreativitě
 • Provázání teoretické a praktické výuky
 • Individuální podpora studentů a podpora jejich samostatné práce

Maximálně praktická výuka je skrze projekty podporující podnikavost zakomponována do obsahových předmětů. Žáci se podílí na chodu školy a organizaci školních akcí. Vyučující se velmi často rekrutují z absolventů a někteří žáci jsou zaměstnáni na menší úvazky již v průběhu studia.

Pro vzdělávání žáků je optimální, mohou-li během studia řešit konkrétní projekty využívané v praxi. Zadavateli těchto projektů mohou být firmy nebo organizace. Žáci v rámci projektů pracují samostatně nebo vytvářejí pracovní skupiny, spolupracující s konkrétním zadavatelem nejen v předmětech Studentský projekt a Maturitní projekt, ale kdykoli během studia. Žáci tvoří pracovní týmy nezřídka složené z žáků různých tříd a ročníků. Učí se tak spolupracovat v týmu, vést tým, dodržovat termíny.

Unikátní je otevřenost školy směrem ke komunitě. Škola pořádá Fyzikální a IT workshopy pro mateřské a základní školy a Smíchovskou průmyslovku třetího věku. SSPŠ vytvořila sérii přednášek a workshopů pro seniory zaměřených na různá témata STEM i IT. Vedení těchto dílen je realizováno jak vyučujícími, tak odborníky z vědeckých institucí či vysokých škol. Žáci se aktivně podílí na realizaci jako asistenti pedagogů. Tato aktivita není přínosná jen pro seniory, ale především pro žáky. Rozvíjí si své komunikační schopnosti, schopnost spolupráce, uplatní své odborné vzdělání a vyzkouší si pedagogickou činnost. Důležitá je v tomto případě i mezigenerační podpora.


 INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

Akční plán školy využívá intervence podpory k podnikavosti tak, aby konkrétní aktivity maximálně přesahovaly do dalších povinných i nepovinných intervencí. Právě tento přístup se jeví jako velmi efektivní jak pro žáky, tak pro školu samotnou. Díky aktivizaci žáků v průběhu studia disponuje škola například silným klubem absolventů a ti se také aktivně zapojují do výuky. Konkrétně je podnikavost využívána v kombinaci s těmito intervencemi:

 • Rozvoj kariérového poradenství včetně prevence předčasných odchodů ze vzdělávání – přístup školy přináší možnost prakticky se seznámit s požadavky trhu práce a aspekty konkrétních povolání.
 • Podpora polytechnického vzdělávání – STEM a IT disciplíny jsou základem studia a jsou uplatňovány nejen v projektech žáků, ale i směrem k veřejnosti při realizaci workshopů pro veřejnost.
 • Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli – pro vzdělávání žáků je optimální, mohou-li během studia řešit konkrétní projekty využitelné v praxi. Zadavateli těchto projektů mohou být firmy nebo organizace. Žáci v rámci projektů pracují samostatně nebo vytvářejí pracovní skupiny, spolupracující s konkrétním zadavatelem nejen v předmětech Studentský projekt a Maturitní projekt, ale kdykoli během studia. Žáci tvoří pracovní týmy nezřídka složené z žáků různých tříd a ročníků. Učí se tak spolupracovat v týmu, vést tým, dodržovat termíny.
 • Rozvoj škol jako center celoživotního učení – škola nabízí řadu aktivit pro veřejnost – kurzy a workshopy. Soustředí se zejména na cílovou skupinu seniorů. Zajímavý příklad zapojení žáků jako asistentů při vzdělávání seniorů.
 • Podpora digitálních kompetencí – při realizaci projektů využívají žáci i pokročilé technologie a upevňují si tak kompetence nezbytné pro praxi

Foto: Fotobanka NÚV