Minipodnik: prakticky a podnikavě

Žáci ve škole MESIT střední škola, o.p.s., v Uherském Hradišti studují převážně technické obory a v nástavbovém studiu také obor Podnikání. Rozvoj kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě je při výuce akcentován jako podmínka pro jejich budoucí pracovní uplatnění. Vzhledem k praktické náplni učebních oborů se jako velmi vhodné ukázalo zařazení volitelného předmětu Studentský minipodnik, v rámci něhož se žáci seznámili s fungováním podniku a současně vyvíjeli reálné produkty. Cílem zařazení tohoto předmětu do výuky bylo přiblížit žákům provozování podnikatelské činnosti a seznámit je se základními principy chodu podniku.

Obecně prospěšná společnost MESIT střední škola, o.p.s., v Uherském Hradišti připravila doposud do praxe více než 4 000 odborníků, zejména v oborech elektrotechnických a strojírenských. Celková roční kapacita školy je 640 žáků. V ní je začleněno až 100 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola ve svém výchovně vzdělávacím procesu důsledně integruje činnost všech typů učebních oborů.

Cílem školního akčního plánu je propojit teorii s praxí, tedy podporovat podnikavost a rozvíjet kompetence, které budou absolventi schopni využít nejen jako kvalitní zaměstnanci, ale i v případě, že se rozhodnou pro podnikání. V průběhu výuky se žáci učí kriticky myslet a analyzovat modelové situace. Diskutují o problémech, se kterými se setkávají ve svém okolí, a hledají možné způsoby řešení. Klíčovou osobou tohoto procesu je učitelka ekonomie, která přišla z praxe.

Fotolia_66521422_Subscription_XXL.jpg

 Praxe na reálném pracovišti

Žáci uplatňují své teoretické znalosti v rámci odborného výcviku přímo na praxi ve firmách, kde si prakticky ověřují, jaké kompetence pracovníci firem pro svou práci potřebují. Vzhledem k těsné spolupráce s MESIT Holding žáci absolvují praxe přímo v reálném provozu. Učí se kritickému myšlení, vyhodnocují informace, procvičují kombinační schopnosti, předvídají a plánují. Pobyt přímo na pracovišti, v reálném prostředí podporuje u žáků vytrvalost a smysl pro zodpovědnost. Žáci dostávají finanční odměnu, což posiluje jejich finanční povědomí.

Ředitel Mgr. František Mikulášek dodává: „Praxe přímo v provozech se osvědčila perfektně. Žáci pracují na skutečných zařízeních a musí dodržovat náročné a přesné postupy. Velmi důležitý je sociální aspekt. Student musí ve svých sedmnácti letech dospět. Musí chodit včas, pracovat 6 hodin, musí se omluvit, pokud na praxi nedorazí. To jsou pro jejich budoucí profesní život cenné pracovní návyky, měkké dovednosti a zkušenosti. Ty ve škole nezískají – škola je skleník, kde jsou možné opakované šance. Ve skutečné praxi jich tolik nedostanete.“

Další kontatky se světem praxe

Ve škole jsou organizovány přednášky expertů z různých oborů, kteří žákům popisují své pracovní zkušenosti. Pro žáky jsou tyto přednášky inspirací pro jejich další profesní život.

Kontakt s praxí rovněž zajišťují učitelé, kteří mají praktické zkušenosti s podnikáním i jako zaměstnanci firem. Například část výuky účetnictví vede interní účetní školy, která znalosti propojuje s realitou, předává praktické zkušenosti a zvyklosti oboru.

Pro žáky oboru Podnikání škola připravuje projektové dny. V rámci projektového vyučování žáci vytvářejí svůj vlastní podnikatelský záměr, s nímž se účastní soutěže „Můj první milion“, kterou pořádá Technologické inovační centrum. Žáci do projektu vstupují s inovativními podnikatelskými záměry z nejrůznějších oborů, které jsou jim blízké (např. cukrářství, zatemňovací polovodičové žaluzie nebo mateřská školka). Žáci v této soutěži dosahují výborných výsledků. V konkurenci ekonomických škol a průmyslovek dokázali v roce 2017 zvítězit v kategorii podnikatelský záměr, v roce 2018 se umístili na druhém místě.

Minipodnik od A do Z

Pro žáky druhých ročníků byl do výuky zařazen nejprve v roce 2015 povinně a v následujících dvou letech nepovinně předmět Studentský minipodnik, v rámci něhož se žáci seznámili s fungováním reálného podniku. Cílem bylo žákům přiblížit provozování podnikatelské činnosti a seznámit je se základními principy chodu podniku. Společně s učitelem ekonomických předmětů žáci zajišťovali ekonomické činnosti minipodniku a s učiteli odborného výcviku vyráběli samotné zboží. Součástí přípravy na výrobu bylo i zpracování projektové dokumentace. Nejnáročnější byly v tomto směru výrobky studentů oboru Elektrikář, které si vyžadovaly velkou pozornost a dohledávání informací pro zajištění bezpečnosti.

V povinném ročníku 2015/2016 se projektu účastnilo 34 žáků a v následných nepovinných ročnících přibližně 20 žáků. Na počátku si žáci s pomocí pedagoga rozdělili role v týmu – řízení, marketing, účetnictví, ekonomika, výroba, obchod. Záměry byly přímo navázány na učební obory – aranžování květinových vazeb (obor Květinář), dárkové krabičky a deníčky (obor Knihař), svítilna (obor Elektrikář). Prodej probíhal přímo ve škole, kde byly výrobky v určený den prodávány žákům a rodičům. Žáci dostali možnost prodeje i v partnerské firmě MESIT, kde probíhaly i klasické marketingové a obchodní činnosti s pomocí profesionála PR z firmy. Samotný prodej byl náročný a bylo obtížné najít rovnováhu mezi pasivními a agresivními prodejními technikami. Součástí aktivity byla celá cenotvorba včetně započítání všech režijních nákladů a mezd. Žáci vedli pokladnu, vydávali účtenky, na závěr zhodnotili výsledky prodejů a zisk použili na závěrečný večírek. Aby nedošlo k demotivaci, tak nebyl akcentován business rozměr.  


INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

Intervence k podpoře výchovy k podnikavosti je synergicky provázána s těmito intervencemi:

  • Rozvoj kariérového poradenství včetně prevence předčasných odchodů ze vzdělávání – projekty školy žákům přibližují požadavky trhu práce, upevňují u nich pracovní návyky a umožňují jim prakticky využívat nabyté teoretické poznatky.
  • Podpora polytechnického vzdělávání – podnikavé projekty jsou úzce spojeny s učebními obory a provázány s polytechnickým vzděláváním.
  • Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli – žáci mají pravidelný kontakt s firmami skrze zmíněné projekty i ve formě přednášek s odborníky z praxe.
  • Podpora digitálních kompetencí – při realizaci projektů žáci využívají IT techniku, dohledávají si potřebné informace a upevňují si tak digitální kompetence.

 Image      Foto: archiv MESIT střední školy, o.p.s., ocenění za studentské projekty, a fotobanka NÚV