Karlovarský

KV_buildings-1207827_1920.jpg Nejvýznamnější prioritou KAP I je odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli, následovaná podporou kompetencí k podnikavosti, tvořivosti a inicativě a rozvoj škol jako center celoživotního učení, v období KAP II sílí podpora podnikavých kompetencí, do centra pozornosti se dostává také polytechnické vzdělávání (přírodovědné, technické a invironmentální), stálicí mezi prioritami zůstává odborné vzdělávání.  

Prioritou č. 1  se stala v letech 2016–2019 podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škola a firem. Počítá s optimalizací oborové struktury škol v souladu s potřebami trhu práce a větším propojením odborného vzdělávání s praxí (např. včetně spolupráce v kariérového poradenství, kontaktů mezi kariérovými poradci a personalisty firem). Posílit je třeba motivaci žáků k odbornému vzdělávání, ale i další vzdělávání pedagogů.  V období 2019–2022 se do popředí dostává podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě mj. cestou sdílení inspirativních příkladů tuzemských i zahraničních, spoluprací s podnikateli v regionu,  vzdělávání pedagogů a rozvíjení prvků podnikavosti i v neekonomických předmětech.


Nejdůležitějším cílem v oblasti podpory celoživotního učení je provázání počátečního a dalšího vzdělávání. Součástí je systematická práce s žáky ohroženými školním neúspěchem a předčasným odchodem ze vzdělávání, kteří mají mít možnost získat profesní kvalifikaci, i pokud neukončí studium standardní formou. 


KAP II významně akcentuje podporu polytechnického vzdělávání,  vč. využívání tandemové výuky s odborníkem z praxe a propojování teoretických poznaktů s reálným životem a praxí. Kraj plánuje setkávání pedagogů SŠ a ZŠ i užší provázání polytechnické vzdělávání obou stupňů škol (sdílení vybavení, volnočasové aktivity žáků ZŠ v prostorách SŠ a zapojením středoškoláků do výuky mladších dětí, což by mělo přispět ke zvýšení zájmu o polytechnické obory).


Za důležitou oblast považuje KAP podporu individualizovaného a dostupného kariérové poradenství, vytvoření pozice samostatných kariérových poradců a jejich vzdělávání.


Odborný garant v Karlovarském kraji

Mgr. Hana Střechová


KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ a další novinky ze vzdělávací oblasti v Karlovarském kraji 

Souhrnný krajský report z 1. vlny dotazníkového šetření "Analýza potřeb škol" (2016) podle jednotlivých oblastí intervencí

Období KAP II

Základní informace ze druhé vlny dotazníkového šetření Analýza potřeb škol (2018)Karlovarsky_kraj_shrnuti


INSPIRACE A ZAJÍMAVÉ ZKUŠENOSTI ZE ŠKOL V KRAJI